Blog

Príspevky k zmenám noriem SF

Futsal Team Levice 5.8.2019 (RaPP príloha č.3)

1. návrh sa týka článku 7. Registračné obdobie: Náš návrh vychádza z praxe. Nie je mysliteľné aby sa registračné obdobie končilo posledným kolom základnej časti. Podla aktuálne platného RaPP a jej prílohy bolo umožnené odohrať základnú časť v inom zložení družstva pre základnú časť a inú pre vyraďovaciu časť

2. návrh sa týka článku 11. Odstupné za transfer amatéra Náš návrh rovnako vychádza z praxe. Je neetické a hlavne neférové voči materskému klubu, v prípade prestupu hlavne hráčov mladších kategórií, že materský klub obdrží iba tabuľkovú hodnotu hráča, ktorá často neodzrkadľuje výdavky materského na výchove daného hráča preto navrhujeme aby sa v písmene b) doplnili aj kategórie U19 a U17. Tento návrh vychádzal s tohoho že za posledné roky bola kategoria U21 nefunkčná a transfery hráčov nižších kategórií boli hodnotené iba základnou sumou, čo si myslím je prinajmenšom neférové voči materským klubom.

3. návrh sa týka článku 13. Prechodné ustanoveniaV tomto návru navrhujeme iba textovú úpravu kde navrhujeme vypustiť číselný údaj o súťažnom ročníku a navrhujeme ho nahradiť slovným spojením "daný súťažný ročník" 

Lion car MIBA Banská Bystrica 6.8.2019 (RaPP príloha č.3)

Pri amatérskej zmluve je možnosť , aby zahraničný klub zobral hráča zadarmo , alebo za minimum. Preto sme sa rozhodli z hráčmi podpisovať profesionálne zmluvy , aby bol klub chránený pri prestupoch do zahraničia , no podla prílohy v čl.10 odstavec 3 je uvedené , že klub môže podpisovať profi-zmluvy , iba keď zloží zábezpeku 12 000 , čo vo futsale sami viete je nemožné. Preto vás žiadame o úpravu týchto podmienok. 

Robert Čík 7.4.2019

1. Zamerajte sa na zosúladenie RS a SP a zákona o športe

2. Vypustiť bod z RS ohladom 50% príplatku delegovaným osobám za zápasy mimo úradných hodím alebo keď už príplatok tak aj družstvu ktoré sa má zúčastniť zápasu mimo ÚHČ. rovnako si hráči musia vybavovať volno a podobne ako dlegované osoby čiže majú rovnako právo na príplatok ako dlegované odśoby)

3. Povinnosť zdravotnej služby( nedodržanie trestať exemplarne nie 20€). Nie je mysliteľné aby niekto odohral pol sezony bez zdravotnej služby bez potrestania.

4. Povinnosť zdravotnej služby aj vo FEJ. ( nie tak ako túto sezonu)

5. Dodržiavanie RS FEJ (nie tak ako doteraz)

6. Rovnaké rozhodovanie FEJ a Varta ligy

7. Arogancia a nadradenosť delegovaných osôb( nedotknuteľnosť R a D)

8. Skvalitniť prípravu R a D ( túto sezonu katastrofa)

9. Odmeňovanie R podla ich kvality ( motivačný sistém)

10. Postihovanie R finančne za ich závažné pochybenia( trest nenominovania je nedostatočný)


SF Bratislava

1. článok 20 dohoda o striedavom štarte, ak som dobre pochopil sa týka len podľa odseku 2 len juniorov.

2. článok 43 navrhujeme upraviť ako to máme v Bratislave viď. RS SF-BA3. do článku 47 navrhuje doplniť neoprávnený štart hráča ak nie uvedený v zápise o stretnutí

3. Ďalej by sme navrhovali ako posledný bod uviesť niečo v zmysle, že regionálny zväz môže upraviť súťažný poriadok pre svoje potreby, ktoré sa budú vzťahovať len pre ním organizovanú ligy po predchádzajúcom schválení VV SF.


Matrika SF 6.4.2019

1. Klub musí vyplniť formulár exekutívy pre žiadosť vyžiadanie hráča zo zahraničia a následne komunikovať výlučne s matrikou SF a nie s p. Sládkovičom. (niektoré kluby obchádzali matriku SF)

2. Registrácia zmluvy a amatérskom vykonávaní športu - po poslednej komunikácií nám SFZ umožní prístup a práva v issf,futbalnet.

3. regionálne zväzy by mať povinnosť niekedy koncom augusta napr: do 31.08.2019 oznámiť matrike dátum uzávierky prihlášok do druhých líg, kvôli tzv. pre registrácií hráča, nakoľko pred daným termínom nie je možné takúto žiadosť potvrdiť , že neviem či daný klub bude mať družstvo v súťaži alebo nie.


Branislav Škorec 3.4.2019

1) Povinnosť 2 juniorských tímov (U17/U19, alebo U18/U20) od ročníka 2020/2021, príp. od ročníka 2019/2020!


2) Povinnosť mať minimálne 2 HRÁČOV juniorského veku (U21 a U19) na zápasovej súpiske v ročníku 2019/2020 a následne 3 hráčov v ročníku 2020/2021. Trend v zahraničí!


3) Obmedzenie CUDZINCOV, pretože ako je možné vidieť - zvýšila sa kvalita ligy, ale dopláca na to reprezentácia. Len pre informáciu, každý hráč Chorvátskej U-19 hrá extraligu a liga je profesionálna, takúto informáciu sme dostali priamo v Karlovaci.


4) Medzinárodná scéna nám ukázala, že DOMÁCI tím zabezpečuje zápasové LOPTY pre súpera na rozcvičku v počte minimálne 10.


5) Povinné, pravidelné semináre (3krát za rok - pred sezónou, počas sezóny a po sezóne) trénerov extraligy, juniorských líg a reprezentácie, ktoré by mal zabezpečiť šéftréner, resp. tréner A-tímu.


Dodo Hanzel 26.3.2019

a/ úprava
Pravidlo 1 - Hracia plocha
Pokutové územie
doplniť:
V každom pokutovom území sa v strede umiestní značka "čiara hranice brankára" dlhá 1m vo vzdialenosti 5 m od bránkovej čiary

b/ výklad
- v prípade, že lopta smeruje vzduchom k opačnému bránkovisku a kde sa ju vo výskoku ešte pred bránkoviskom snažia zachytiť útočiaci hráč a brankár, je stret týchto hráčov považovaný za nedovolený zo strany brankára a nasleduje PVK.
(Zdôvodnenie - letiacu loptu útočiaci hráč sleduje pohľadom a nemá možnosť zabrániť prípadnému stretu s brankárom, pričom tento má prehľad o smere letiacej lopty ako aj o pohybe útočiaceho hráča a má tak možnosť zabrániť stretu. Často sa stáva, že príde v takýchto prípadoch k zraneniu hráčov, pričom sa neochraňuje hráč, ale argumentuje sa súbojom o loptu.
Citujem (z iných pravidiel):
"Aj faul s malým fyzickým kontaktom môže byt veľmi nebezpečný a viest k vážnemu zraneniu ak je spôsobený v situácii keď je hráč vo výskoku alebo v behu a preto sa nemôže sa chrániť. V takejto situácii je základom posúdenie
nebezpečenstva pre súpera a nie intenzita zákroku na telo.
Rovnako sa posudzujú také situácie, keď brankár opustí bránkovisko s cieľom zachytiť prihrávku súperovi. Za to, že sa takáto herná situácia nestane nebezpečnou pre zdravie súpera je zodpovedný brankár."


Dodo Hanzel 26.3.2019

Prvé kolo Play off hrať na dva víťazné zápasy, pričom prvý sa odohrá na palubovke mužstva s horším poradím po základnej časti. Zápasy musia mať víťaza - pohárový spôsob (predĺženie, pokutové kopy).