Štart hráča

16.10.2018

Otázka: V stretnutí Pinerola - Žilina nastúpil hráč Bruno, ktorý bol podľa mňa v treste ako je to možné?

Odpoveď: Výpis z ÚS (č. 11) - DISCIPLINÁRNA KOMISIA zo dňa 13.09.2018

U 237 - Petterson Bruno Moura Da Silva / 1384544 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a Exekutívy SF v oblasti športovo-technických konaní a rozhodla, že za neoprávnený štart hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec - Pinerola futsal 1994 Bratislava podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53/2b DP, od 13.09.2018. DK zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U 753 zo dňa 05.04.2018 najskôr vykoná disciplinárnu sankciu (1 s. s.) podľa čl. 40/3 DP.

1. Menovaný hráč si v súlade s U237 najskôr vykonal disciplinárnu sankciu - 1s.s. dňa 14.9.2018, kedy Pinerola hrala s MIBA Banská Bystrica. Tým bola splnená prvá podmienka U237.

2. Od 15.9.2018 mu začína platiť disciplinárna sankcia - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac.

Pre poriadok je potrebné ďalej uviesť doplnok DP SFZ t.j. článok 35a,

Článok 35a - Počítanie uložených disciplinárnych sankcií

  1. Na účely tohto Disciplinárneho poriadku sa za 1 mesiac považujú 4 týždne a za 1 týždeň sa považuje 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
  2. Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti v zmysle článku 79.
  3. Disciplinárna sankcia uložená na týždne sa končí uplynutím posledného dňa posledného týždňa uloženej sankcie.
  4. Disciplinárna sankcia uložená na mesiace sa prepočíta na týždne podľa odseku 1 a končí sa uplynutím posledného dňa posledného týždňa uloženej sankcie.
  5. Disciplinárna sankcia uložená na roky sa končí uplynutím toho dňa, ktorý svojim číselným označením zodpovedá dňu nadobudnutia účinnosti uloženej disciplinárnej sankcie.
  6. Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie sa považuje za vykonanú deň nasledujúci po poslednom dni časového obdobia uloženej disciplinárnej sankcie.
  7. Pri prerušení výkonu disciplinárnej sankcie na časové obdobie (článok 34 odsek 7) sa pokračovanie výkonu disciplinárnej sankcie začína v pondelok toho týždňa, v ktorom začína príslušná súťaž.

Na základe uvedeného pre daný prípad vyplýva: Hráč si 1 mesiac začína plniť od 15.9. t.j. na druhý deň, ako odstál stretnutie s Banskou Bystricou (14.9.). V súlade s daným článkom 1 mesiac sú 4 týždne. Jeden týždeň je 7 po sebe idúcich kalendárnych dní.

Takže : Od 15.9 je prvý týždeň do 21.9. do 24. hod. / 2 týždeň od 22.9. do 28.10 do 24. hod./ tretí týždeň do 5.10. do 24. hod./ štvrtý týždeň do 12.10. do 24.hod. Koniec. Od 13.10. 00 hod. hráčovi skončil trest a hráč môže hrať. Pinerola hrala zápas 13.10.

Z uvedeného vyplýva, že hráč hral v stretnutí so Žilinou oprávnene.