ÚS č.1

06.07.2018

Úradná správa Slovenský futsal 10 - 2018/2019 zo dňa 7.9.2018

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

- oznamuje, že právo prihlásiť sa do súťaže VARTA FUTSAL LIGA v súlade s RS 2018/2019 využilo 9 družstiev (https://slovensky-futsal.futbalnet.sk/sutaz/2490/), ktoré súčasne splnili povinnosť prihlásenia juniorského družstva podľa článku B/1/e RS 2018/2019 s výnimkou nováčika Rehab Klinik Barabéri Bratislava, ktorému Exekutíva na základe žiadosti udeľuje ročnú výnimku z účasti mládežníckeho družstva v juniorskej súťaži


- oznamuje, že v súlade s článkom B/1/c RS 2018/2019 začína rokovanie s družstvom Futsal Team Levice o doplnení učastníkov VARTA FUTSAL LIGY 2018/2019 na 10,- oznamuje klubom, že termín na uhradenie štartovného 500 eur v zmysle článku C/1/h RS 2018/2019 je 31.7.2018; štartovné treba uhradiť na učet SF: Tatra Banka, a.s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389


- oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/2018 je 31.7.2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 03.08.2018; nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov, ak do 15.7.2018 štatutárni zástupcovia klubov písomne nepožiadajú Exekutívu o použitie finančnej zábezpeky na nový súťažný ročník 2018/2019.

- vyzýva všetky kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (ŠK SLOVAN Bratislava futsal , FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA Banská Bystrica, MŠK Žilina - futsal, FSC Prievidza, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali

- z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov z mesačných zberných faktúr zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubom ŠK SLOVAN Bratislava futsal, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, Grizzly Slovakia Košice, FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou.

2. Exekutíva v oblasti matričných konaní:

- oznamuje zrealizované matričné úkony:
Schválené prestupy:
Gabriel Rick (1191940) - ŠK Slovan Bratislava futsal do Pinerola Futsal 1994 Bratislava
Peter Kozár (1187141) - ŠK Slovan Bratislava futsal do Pinerola Futsal 1994 Bratislava
Matúš Kyjovský (1215714) - ŠK Slovan Bratislava futsal do Pinerola Futsal 1994 Bratislava
Adam Zdráhal (1218610) - ŠK Slovan Bratislava futsal do Wild Boys '02 Bratislava
Martin Zdráhal (1233854) - ŠK Slovan Bratislava futsal do Wild Boys '02 Bratislava

Schválené prestupy s obmedzením: do 30.6.2019
Martin Péchy (1288115) - z ŠK Slovan Bratislava futsal do Wild Boys '02 Bratislava

Zamietnutý prestup:
Petterson Bruno Moura Da Silva (1384544) ŠK Makroteam Žilina - Pinerola Futsal 1994 Bratislava

-oznamuje, že SF má k 1. 7. 2018 registrované tieto amatérske zmluvy:
Wild Boys ´02 Bratislava:
Dominik Ostrák do 30.6.2019
Marek Kušnír do 30.6.2019
Viktor Matyi do 30.6.2019

Pavol Matejov do 30.6.2019


ŠK Makroteam Žilina:
Bruno Petterson Moura Da Silva do 30.6.2019
Marián Hudek do 30.6.2019
Patrik Krištofík do 30.6.2019
Martin Baláž do 30.6.2019
Michal Škulec do 30.6.2019

a súčasne informuje, že tieto zmluvy je potrebné v lehote do 15.8.2018 opätovne v súlade s ustanoveniami § 31 a nasl. zákona o športe a ustanoveniami 4.časti Registračného a prestupového poriadku SFZ predložiť na zaregistrovanie v ISSF

- oznamuje družstvám, že amatérske zmluvy s hráčmi je potrebné uzatvárať výlučne v súlade s ustanoveniami § 31 a nasl. zákona o športe a ustanoveniami 4.časti Registračného a prestupového poriadku SFZ (vzor zmluvy: https://www.futsalslovakia.sk/dokumenty/slovensk%C3%BD-futsal/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD-ro%C4%8Dn%C3%ADk-2018-2019/ zmluva musí byť do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia (podpisu obomi zmluvnými stranami) predložená klubom na registráciu do registra zmlúv, ktorý prostredníctvom ISSF vedie Matrika SF - Exekutíva v oblasti matričných konaní (originál zmluvy zaslať na adresu Slovenský futsal, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava + scan zmluvy zaslať emailom na adresu:exekutiva@futsalslovakia.sk), pričom medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy nesmie uplynúť viac ako 6 mesiacov; zmluvu, ktorá túto podmienku nespĺňa matrika SF nezaregistruje do registra zmlúv. Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu, v rámci SF platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo a SF na takéto zmluvy neprihliada a hráča bude považovať za amatéra bez zmluvy.


3. Exekutíva v oblasti riadenia mládežníckych súťaží

- oznamuje, že svoje právo prihlásiť sa do FEJ U20 v súlade s výzvou uvedenou v ÚS SF využilo 13 družstiev (https://slovensky-futsal.futbalnet.sk/sutaz/2492/); riadne prihlásené družstvo TNF MIA SAN MIA KANIANKA nefiguruje zatiaľ v rozpise družstiev z technických dôvodov na strane ISSF.


- oznamuje, že svoje právo prihlásiť sa do FEJ U17 v súlade s výzvou uvedenou v ÚS SF využilo 5 družstiev (https://slovensky-futsal.futbalnet.sk/sutaz/2514/)

4. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

- oznamuje, že v dňoch 31.8. - 1.9.2018 sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF

Voči rozhodnutiam Exektutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.

5. DK SFZ

U 7 - DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
U 8 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS - pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.


Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:
1. SLF: 50 €
FEJ: 20 €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.