Rozpis FEJ U17

20.11.2018

FUTSALOVÁ EXTRALIGA JUNIOROV U-17

ROZPIS SÚŤAŽE NA ROČNÍK 2018/2019 (ďalej iba "RS")

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. RIADENIE SÚŤAŽÍ

a) Občianske združenie SLOVENSKÝ FUTSAL (ďalej len ,,SF") prostredníctvom Komisie pre riadenie súťaží SF (ďalej iba "Exekutíva") a jej Subkomisie pre riadenie mládeže SF (ďalej len "E-RM") na základe čl. 27 Súťažného poriadku (ďalej len ,,SP") priamo riadi Futsalovú extraligu juniorov U-17 (ďalej iba "FEJ U-17")

b) Pre finančné toky v priamo riadených súťažiach SF je vedený bankový účet - Tatra Banka, a.s. číslo 2625762389/1100 - IBAN: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 (ďalej iba "BÚ")

 2. DEFINÍCIA SÚŤAŽE

a) Druhou najvyššou súťažou vo futsale juniorov v Slovenskej republike v súťažnom ročníku 2018/2019 je súťaž v kategórii do 17 rokov, z ktorej vzíde Majster Slovenska v kategórii U-17 pre ročník 2018/2019.

b) Do FEJ U-17 2018/2019 budú zaradené všetky kluby po splnení podmienok tohto Rozpisu súťaže (ďalej iba "RS"), majú uhradené všetky záväzky z predchádzajúcich období voči SFZ, SF a ostatným členom SF, s výnimkou prebiehajúcich sporov, a v stanovenej lehote podali cez ISSF prihlášku do súťaže, s výnimkou klubov 1.SLF, ktoré majú povinnosť podať prihlášku v lehote prihlásenia svojho družstva do 1.SLF. E-RM následne s konečnou platnosťou rozhodne o zaradení družstiev do súťaže (viď. príloha č. 1 RS).

c) Kluby zaradené do FEJ U17 súťažného ročníka 2018/2019 sú povinné mať právnu subjektivitu, byť zaregistrované v ISSF a mať vytvorený post klubového manažéra evidovaného v ISSF.

3. USPORIADATEĽ

a) Usporiadateľ uvedených mini turnajov sú kluby, v halách ktorých sa tieto zápasy podľa článku A/4 a A/5 tohto RS odohrajú. Usporiadateľ sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku SF (ďalej iba "SP"), VII. časť, prvá a druhá hlava, Článok 50 až 55, a zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 4. HRACIE DNI A ÚRADNÉ HRACIE ČASY

a)FEJ U-17 sa začína 1. mini turnajom v 49. kalendárnom týždni. Ďalšie mini turnaje sa odohrajú v kalendárnych týždňoch, ktoré sú mládežníckym kalendárom určené pre stretnutia FEJ U-17 2018/2019. Termínovník súťaže je prílohou č. 2 tohto RS.

b) K zmenám v termínovníku môže dôjsť iba na základe súhlasného stanoviska všetkých družstiev a nahlásením takto odsúhlaseného náhradného termínu odohratia mini turnaja usporiadateľom na email: mladez@futsalslovakia.sk. E-RM následne s konečnou platnosťou rozhodne o náhradnom termíne miniturnaja.

c) Hracie dni vo FEJ U-17 nie sú stanovené. Usporiadateľ príslušného mini turnaja je povinný najneskôr 14 dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný mini turnaj FEJ U-17 2018/2019, oznámiť na email: mladez@futsalslovakia.sk a na oficiálne emailové adresy zúčastnených klubov termín hracieho dňa a úradný hrací čas prvého zápasu príslušného mini turnaja. Tento úradný hrací čas musí byť usporiadateľom stanovený v rozmedzí od 11,00 h. do 17,00 h., ďalšie zápasy príslušného bloku zápasov sa hrajú v intervaloch + 40 min. Termín hracieho dňa nemôže byť stanovený na deň, v ktorom niektorý zo zúčastnených klubov hrá majstrovský zápas juniorov U20, ak sa všetky kluby nedohodnú inak.

d) Po dohode všetkých zainteresovaných družstiev a po súhlase E-RM je možné hrať aj v iné hodiny v týždni.

e) V prípade, ak usporiadateľ príslušného mini turnaja nedodrží termín nahlásenia začiatku príslušného mini turnaja podľa písm. c) tohto článku RS, iný termín môže stanoviť len po dohode so všetkými družstvami. Takto oneskorené nahlásenie termínu sa spoplatňuje nasledovne:

f)oznámenie zaslané v lehote 14 - 11 dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný mini turnaj FEJ U-17 2018/2019: 20 eur

g)oznámenie zaslané v lehote 10 - 7 dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný mini turnaj FEJ U-17 2018/2019: 40 eur.

h) oznámenie zaslané v lehote 6 a menej dní pred začiatkom kalendárneho týždňa, ktorý je v termínovníku určený pre príslušný miniturnaj FEJ U-17 2018/2019: 60 eur.

i)Ustanovenie písm. e) tohto článku RS sa primerane vzťahuje aj na prípadné dohody o zmenách termínov v zmysle písm. d) tohto článku RS.

j) Po splnení všetkých potrebných náležitostí súvisiacich so zmenou termínu príslušného mini turnaja, E-RM oznámi svoje rozhodnutie v ÚS, resp. ak to z časových dôvodov nie je možné, oznámi to e-mailovou formou zainteresovaným subjektom.

k) Všetky dohrávky musia byť odohrané najneskôr pred riadnym termínom nasledujúceho bloku zápasov. V prípade, že sa kluby nevedia dohodnúť na náhradnom termíne príslušného bloku zápasov podľa písm. e) tohto RS alebo dohrávky podľa tohto odseku, je rozhodnutie o termíne stretnutia plne v kompetencii E-RM.

l) V prípade predloženia potvrdenia o epidémii vyhlásenej príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne potvrdenia o PN, v čase konania príslušného miniturnaja, alebo v prípade problémov s uvoľňovaním hráčov počas vyučovania zo školy (potrebné je dokladovať potvrdenie školy o neuvoľnení žiaka z vyučovacieho procesu), a to u nadpolovičnej väčšiny hráčov uvedených na súpiske družstva, E-RM príslušný mini turnaj preloží na najbližší ňou určený termín.

m) Ak klub nenastúpi, prípadne oznámi nenastúpenie na miniturnaj v kratšej lehote ako 7 dní, E-RM určí nenastúpenému klubu povinnosť uhradiť finančnú refundáciu preukázateľných nákladov usporiadateľa a SF, max. do výšky 300 €.

 5. MODEL SÚŤAŽE A VYŽREBOVANIE

a)FEJ U-17 2018/2019 sa hrá dlhodobo systémom "mini turnajov" na základe prideleného poradového čísla, ktoré je prílohou č. 3 tohto RS.

b) Každý mini turnaj obsahuje rozpis zápasov s nasledovným usporiadaním: 1-2,3-4,1-3,2-4,1-4,2-3. Všetci účastníci príslušného miniturnaja sa môžu dohodnúť aj na inom usporiadaní zápasov; takúto dohodu oznamuje usporiadateľ stretnutia najneskôr 7 dní pred termínom príslušného bloku emailom na adresu mladez@futsalslovakia.sk.

c) Po odohratí dlhodobej súťaže podľa písm. a) tohto RS sa určí konečné poradie FEJ U-17 2018/2019. Víťazom FEJ U-17 2018/2019 je to mužstvo, ktoré sa v konečnom poradí umiestnilo na 1. mieste tabuľky, a získava titul Majster Slovenska vo futsale juniorov do 17 rokov.

d) V sezóne 2018/2019 sa nebude v kategórii U-17 konať nadstavbová pohárová súťaž takzvaná Final four.

 6. O STRETNUTÍ

a) FEJ U-17 2018/2019 sa hrá podľa platných Pravidiel futsalu FIFA, SP SF a tohto RS, pričom výklad tohto RS prináleží výlučne Exekutíve.

b) Riadiaci orgán súťaže svoje rozhodnutia súvisiace so súťažou podľa tohto RS bude zverejňovať v úradných správach SF a ich zaslaním na oficiálne e-mailové adresy účastníkov súťaže. Všetky pokyny, zmeny a nariadenia takto zverejnené sú pre všetky družstvá a zainteresované osoby záväzné.

c) Stretnutia sa hrajú v schválených športových halách účastníkov FEJ, ktoré sú usporiadateľom stretnutia alebo príslušného zápasového bloku. Športové haly musia byť nahlásené E-RM (mladez@futsalslovakia.sk) spolu s oznámením ÚHČ usporiadateľom podľa A/4/c tohto RS.

d) Klubový manažér usporiadujúceho družstva v súčinnosti s klubovými manažérmi ostatných zúčastnených klubov a s delegovaným rozhodcom zabezpečí vyplnenie Zápisu o stretnutí v systéme ISSF najneskôr 15 minút pred UHČ prvého stretnutia a následne ihneď po odohratí každého predchádzajúceho zápasu. Pred stretnutím sa rozhodcom stretnutia nepredkladajú registračné preukazy hráča (ďalej iba "RPH"), resp. doklady totožnosti, predložia sa iba v prípade konania konfrontácie hráčov. V prípade, že hráč nemá k dispozícii RPH vydaný SFZ, musí mať pre prípad konfrontácie doklad totožnosti s fotografiou. V prípade výpadku pripojenia, resp. technických problémov v mieste konania stretnutia sa vypíše pred a po každom stretnutí papierový Zápis o stretnutí, ktorý potom R najneskôr do 3 hodín po skončení posledného stretnutia edituje do ISSF systému.

e) Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť na stretnutiach kvalifikovanú zdravotnú službu (lekár alebo kvalifikovaný zdravotník s platným osvedčením a s potrebnými zdravotnými potrebami), ktorá je povinná zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o všetkých účastníkov stretnutia.

f) Hracia doba stretnutí je 2 x 15 minút hrubého času s 5 minútovou prestávkou medzi polčasmi, s tým, že posledné tri minúty stretnutia sa hrá čistý čas. Hracia doba musí byť odmeriavaná elektronickou časomierou, pričom za jej kvalifikovanú obsluhu zodpovedá usporiadateľ. Právo upraviť čas odmeriavaný časomierou má výlučne rozhodca stretnutia.

g) Hráči musia nastupovať na majstrovské stretnutia v jednotnom ustrojení podľa Pravidiel futsalu FIFA. Čísla dresov musia byť od 1 do 99 a musia byť zhodné s číslami uvedenými v Zápise o stretnutí. V prípade použitia piateho hráča v poli (hra power-play) musí mať tento hráč oblečený dres s číslom zhodným so svojim číslom uvedeným v Zápise o stretnutí, prípadne rozlišovaciu vestu, vo farbe rozdielnej od farby ostatných aktérov stretnutia.

h) Hráči sa pri rozcvičovaní pred a počas zápasu riadia pokynmi rozhodcov. Všetci hráči uvedení v zápise o stretnutí sú povinní mať na sebe rozlišovací dres, ktorý v okamihu striedania odovzdajú striedanému hráčovi.

i) Pred začiatkom súťaže si určí každý klub farbu dresov, trenírok a štulpní hráčov, brankárov, náhradných brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy. Prehľad farieb dresov bude súčasťou prílohy č. 1 tohto RS. Hosťujúce družstvá musia mať so sebou dresy farebne odlišné od dresov hráčov a brankárov domácich družstiev. V prípade zmeny farebnej kombinácie dresov počas sezóny je klub povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť na e-mailovú adresu riadiaceho orgánu (mladez@futsalslovakia.sk) a až po oznámení tejto skutočnosti úradnou správou je klub oprávnený začať používať novú farebnú kombináciu dresov.

j) Ak nemôže byť stretnutie odohrané, alebo dohrané z vyššej moci, bude znovu odohrané v termíne stanovenom riadiacim orgánom. Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný uhradiť SF preukázateľné náklady spojené s rozhodcami a prenájmom športovej haly.

k) Víťaz stretnutia získava tri body, v prípade nerozhodného výsledku získavajú obidva kluby po jednom bode, za prehru nezíska klub žiadny bod. Oficiálnym dokumentom pre hodnotenie výsledkov je Zápis o stretnutí.

l) Klub vedený ako usporiadateľ je povinný do 48 hodín nahrať zápasy na server určený E-RM, spôsob nahrávania je definovaný v prílohe 4 tohto rozpisu. Ďalšie kluby vedené ako domáce sú povinné z každého svojho stretnutia nahrať videozáznam a to najneskôr do 96 hodín po odohratí stretnutia na https://video.sportnet.online/.

m) Kluby sú povinné zasielať komentár k odohraným stretnutiam do 48 hodín po skončení príslušného mini turnaja na e-mailovú adresu redakcia@futsalslovakia.sk a mladez@futsalslovakia.sk . Družstvá, ktoré si túto povinnosť nesplnia, je automaticky uložená pokuta 20 eur.

n) Klub, ktorý sa odhlási (odstúpi) po vylosovaní súťaže, je uložený finančný postih 1000 € na základe čl. 17 bod 5 SP; neplatí pre účastníkov Varta Futsal Ligy, na ktorých sa vzťahuje finančný postih v zmysle dokumentu Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019.

7. ŠTART HRÁČOV A SÚPISKA

a) Vo FEJ U-17 2018/2019 štartujú hráči ročníka narodenia 2002 a mladší, ktorí musia byť registrovaní v systéme ISSF a pri každom stretnutí sa pri ich nahraní na zápasovú súpisku automaticky pridajú aj na sezónnu súpisku družstva. Takto registrovaní hráči nemôžu byť súčasne hráčmi iného klubu, a to ani v inej vekovej kategórii. Hráč môže nastúpiť aj v inej vekovej kategórii, ak to povoľujú platné normy SF. Hráč však nemôže v ten istý deň nastúpiť za dve družstvá, v ktorých má právo štartovať v súťažiacich v rôznych vekových kategóriách. Hráči štartujú na vlastné nebezpečenstvo, za lekársku prehliadku zodpovedá materský klub, v ktorom je hráč riadne registrovaný.

b) Štart hráča vo vzťahu k súpiske sa riadi SP s podmienkou, že na súpiske môžu byť uvedení max. dvaja hráči s občianstvom mimo Európskej únie.

8. NAHLASOVANIE VÝSLEDKOV

Delegovaný rozhodca je povinný zaznamenať všetky údaje o zápase v ISSF systéme bezprostredne po skončení každého stretnutia. V prípade výpadku ISSF systému alebo iného dôvodu povinný ihneď po skončení mini turnaja podať informáciu o stretnutiach na mail mladez@futsalslovakia.sk. V prípade nesplnenia si týchto povinností budú voči rozhodcom vyvodené príslušné disciplinárne dôsledky.

9. DELEGOVANÉ OSOBY NA STRETNUTIA

a) Na stretnutia FEJ U-17 2018/2019 sú Exekutívou SF delegovaní rozhodcovia R, R2, príp. Delegát, ktorých schválil Výkonný výbor SF v nominačnej listine pre súťažný ročník 2018/2019 tak, aby bola spravidla dodržaná vzdialenosť ich miesta bydliska od miesta konania stretnutí maximálne 70 km, pokiaľ riadiaci orgán neustanoví inak.

b) Delegované osoby sú povinné dostaviť sa na miesto stretnutia najneskôr 30 minút pred stanoveným ÚHČ prvého zápasu.

10. ZASTAVENIE ČINNOSTI

a) Všetky kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov. V prípade napomenutia hráča ŽK znamenajúcou zastavenie činnosti v zmysle Disciplinárneho poriadku (5., 9,. 12. ŽK) alebo ČK v prvom stretnutí družstva v príslušnom miniturnaji, hráč nesmie nastúpiť v ďalšom stretnutí družstva tohto mini turnaja; v opačnom prípade sa štart takéhoto hráča považuje za neoprávnený. V prípade nezrovnalostí je rozhodujúca evidencia Exekutívy SF.

B. HOSPODÁRSKE ZÁSADY

1. NÁKLADY NA SÚŤAŽ

a) Každý klub zaradený do FEJ U-17 2018/2019 hrá stretnutia na vlastné náklady, s výnimkami uvedenými v písm. b) a c) tohto RS. Štartovné ani finančná zábezpeka sa neustanovuje.

b) Výdavky spojené s náhradou nákladov pre delegované osoby (R, R2, D) vo výške stanovenej v článku B/2 tohto RS uhrádza SF podľa vyúčtovania riadiaceho orgánu.

c) Výdavky spojené s nákladmi usporiadateľa na prenájom športovej haly uhrádza SF na základe faktúry bezhotovostným prevodom na účet priamo prevádzkovateľovi haly, alebo klubu príp. regiónu, ktorý bol usporiadateľom príslušného bloku zápasov, pričom v tomto prípade súčasťou faktúry kluby resp. regiónu musí byť doklad vystavený prevádzkovateľom športovej haly. SF vykoná úhrady najskôr k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prišlo k ich vzniku.

2. NÁHRADY PRE DELEGOVANÉ OSOBY

Za stretnutie FEJ prináleží delegovaným osobám náhrada vzniknutých odevných, stravných a iných nákladov vo výške 12 eur / za každý zápas a cestovné z miesta bydliska do miesta konania stretnutí vo výške 0,12 eur na 1 km (v prípade delegovaných osôb s bydliskom v mieste konania stretnutia sa poskytuje paušálna náhrada vo výške 5 eur).

3. SADZBY POPLATKOV A POKÚT:

a) disciplinárne konanie s hráčom - sadzobník SFZ,

b) disciplinárne konanie s klubom - sadzobník SFZ,

c) disciplinárne konanie s funkcionárom klubu - sadzobník SFZ,

d) disciplinárne konanie s rozhodcom a delegátom - sadzobník SFZ,

e) ostatné sadzby poplatkov a pokút sú uvádzané v jednotlivých častiach tohoto RS, v dokumente Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019, prípadne sú zadefinované v ISSF.

4. REALIZÁCIA PLATIEB

a) Všetky platby, vrátane disciplinárnych a administratívnych poplatkov, sa realizujú na základe mesačnej zbernej faktúry z ISSF.

b) Platby (mesačnú zbernú faktúru) sú kluby povinné uhradiť v lehote splatnosti faktúry. V prípade nezrealizovania tejto úhrady, bude klubu automaticky uložená sankcia podľa RS najvyššej futsalovej súťaže dospelých. V prípade nezrealizovania úhrady, bude klubu zastavená činnosť s aplikáciou Disciplinárneho a Súťažného poriadku. Na vysporiadanie nedoplatkov klubov po skončení súťažného ročníka môže byť použitá finančná zábezpeka klubov najvyššej futsalovej súťaže mužov.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. NÁMIETKY A SŤAŽNOSTI

a) Námietky a sťažnosti je možné podať v súlade dokumentom Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019.

2. PLATNOSŤ NORIEM SLOVENSKÉHO FUTSALU

a) Platné normy futsalu, ktorých súčasťou sú nasledovné platné dokumenty: Stanovy SF, Súťažný poriadok SF, Disciplinárny poriadok SFZ, Registračný a prestupový poriadok SFZ, Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch Slovenského futsalu a Pravidlá futsalu FIFA v platnom znení vydanom v SR sú záväzné pre všetky kluby, osoby, ako aj pre orgány SF, pokiaľ tento RS súťaže nestanovuje inak.

b) Zúčastnené strany sa zaväzujú dodržiavať tieto normy a prípadné spory riešiť výlučne podľa týchto noriem.

c) Tento RS je neoddeliteľnou súčasťou Súťažného poriadku SF a je záväzný pre všetky zainteresované strany. Výklad tohto dokumentu vykonáva Exekutíva SF po prerokovaní s Výkonným výborom SF.

d) Tento RS nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VV SF a jeho vydaním strácajú účinnosť všetky predchádzajúce normy takéhoto typu.

e) Oblasti riadenia súťaže neupravené týmto RS sa primerane riadia dokumentom Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019.

f) Tento RS schválil VV SF dňa 1.9.2018 a počas súťažného ročníka môže byť zmenený, doplnený alebo inak upravovaný len po schválení VV SF.

g) Tento RS môže byť pre účely prípravy obdobného dokumentu pre súťažný ročník 2019/2020 pripomienkovaný ktorýmkoľvek členom SF počas celého súťažného ročníka 2019/2020.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) SF sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde v súvislosti s riadením juniorských súťaží v sezóne 2018-2019 do styku a ktoré v tejto súvislosti so súhlasom dotknutých osôb spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov sezóny 2018-2019.

b) SF zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch všetky fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi v súvislosti s riadením juniorských súťaží v sezóne 2018-2019.

D. PRÍLOHY

1. Mužstvá zaradené do súťaže, adresár klubov FEJ U17

2. Termínovník FEJ U17

3. Rozpis stretnutí v jednotlivých blokoch zápasov (ISSF)

4. Spôsob nahrávania videí usporiadateľom bloku FEJ U17