Rozpis súťaže

23.07.2018

Rozpis VARTA FUTSAL LIGY pre sezónu 2018/2019

Riadenie súťaží

----------------------------

Rozpis súťaží vo futsale

pre ročník 2018-2019

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. RIADENIE SÚŤAŽÍ

a) Občianske združenie Slovenský futsal (ďalej iba "SF"), s ohľadom najmä na články 16 a 21 Stanov SFZ, článok 5 Stanov SF a články 1, 2 a 8 Súťažného poriadku SF (ďalej iba "SP") organizuje a priamo riadi 1. Slovenskú ligu vo futsale (ďalej iba "1. SLF, príp. jej komerčný názov uvedený v článku B/1/a tohto Rozpisu súťaže"), Slovenský pohár vo futsale, Prelínaciu súťaž o záchranu a postup, Futsalovú extraligu juniorov v dvoch vekových kategóriách, Ženskú futsalovú ligu a Mládežnícku ligu dievčat, v spolupráci so SAŠŠ Majstrovstvá Slovenska žiakov vo futsale a v spolu- práci s regionálnymi združeniami SF-Bratislava, SF-Západoregión, SF-Stredoregión, SF-Východoregión (ďalej iba "regionálne združenia") nepriamo riadi 2. Slovenskú ligu vo futsale zloženú zo samostatných regionálnych častí (ďalej iba "2. SLF").

b) 2.SLF je v súťažnom ročníku 2018-2019 najnižšou úrovňou v štruktúre súťaží SF v kategórii dospelých.

c) Súťaže uvedené v článku A/1/a tohto Rozpisu súťaže (ďalej iba "RS") sú riadené Komisiou pre riadenie súťaží SF (ďalej iba "Exekutíva"), ktorej poslanie, pôsobnosť a úlohy upravuje Štatút Komisie pre riadenie súťaží Slovenského futsalu.

d) Pre každú súťaž vydáva SF resp. regionálne združenia samostatný rozpis súťaže. Pre 2.SLF musia byť príslušným riadiacim orgánom vydané vlastné rozpisy súťaží, ktoré sú v súlade s týmto RS a ostatnými normami SF. Všetky rozpisy súťaží zaradených do štruktúry súťaží SF sa zverejňujú na oficiálnej webstránke SF www.futsalslovakia.sk.

d) Regionálne združenia sú v súlade s písmenom d) tohto článku povinné najneskôr 10 dní pred začiatkom príslušnej regionálnej časti 2. SLF predložiť Exekutíve Rozpis príslušnej regionálnej časti 2. SLF a zabezpečiť kontinuálnu väzbu termínovníka svojej súťaže na termínovník 1.SLF, SP a Prelínacej súťaže o postup do 1.SLF.

e) Regionálne časti 2.SLF musia pred začiatkom súťažného ročníka splniť nasledovné kritériá:

 kluby zaradené do 2.SLF musia byť zaregistrované v informačnom systéme Slovenského futbalového zväzu (ďalej iba "ISSF"), bez ohľadu na to, či majú právnu subjektivitu,

 kluby zaradené do 2.SLF musia mať vytvorený post klubového manažéra evidovaného v ISSF,

 2. SLF musí mať ustanoveného správcu/správcov súťaže v rámci ISSF, ktorého/ktorých identifikačné a kontaktné údaje musia byť uvedené v Rozpise súťaže príslušnej časti 2.SLF,

 2. SLF sa riadi platnými normami SF a v plnej miere aplikuje ustanovenia Disciplinárneho poriadku SFZ, Registračného a prestupového poriadku SFZ, ako aj ďalších noriem SFZ, ktoré SF počas súťažného ročníka na základe rozhodnutia VV SF začne uplatňovať,

 matrika 2. SLF si ustanoví matrikára, ktorého identifikačné a kontaktné údaje musia byť uvedené v Rozpise súťaže príslušnej časti 2.SLF; pre aplikáciu Registračného a prestupového poriadku SFZ môžu regionálne združenia využívať matriku SF, o čom musí byť informovaná Exekutíva súťaží prostredníctvom Rozpisu súťaže príslušnej časti 2.SLF,

f) V prípade, že niektorá z regionálnych častí 2.SLF nebude zriadená, môžu sa regionálne združenia dohodnúť na spoločnej súťaži, príp. družstvá majú právo byť zaradené do regionálnej časti 2.SLF iného regionálneho združenia podľa vlastného výberu, pričom majú rovnaké právo postupu do Prelínacej súťaže o záchranu a postup ako družstvá regionálneho združenia, v súťaži ktorého štartujú. O aplikácii tohto postupu musí byť vopred informovaná Exekutíva.

g) VV SF môže udeliť výnimku k ustanoveniu písm. e) prvá, druhá a tretia odrážka tohto článku RS, avšak len v takom prípade, ak príslušné regionálne združenie preukázateľne zabezpečí vedenie príslušnej regionálnej časti 2.SLF v inom informačnom systéme podľa vopred definovaných požiadaviek VV SF a Exekutívy. Regionálne časti 2.SLF sú povinné počas súťažného ročníka v plnej miere používať ISSF alebo takto dohodnutý iný informačný systém.

h) Pri opakovanom neplnení kritérií uvedených v písm. d) až g tohto článku RS, môže VV SF vydať rozhodnutie, na základe ktorého príslušná časť 2.SLF nebude v príslušnom súťažnom ročníku považovaná za súčasť 2. SLF a družstvá z tejto súťaže nebudú môcť byť zaradené do Prelínacej súťaže o záchranu a postup.

i) Pre finančné toky v priamo riadených súťažiach SF je vedený bankový účet - Tatra Banka, a.s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389 (ďalej iba "BÚ"). Pre osobitné prípady uvedené v texte tohto RS (poplatok na činnosť klubu, finančná zábezpeka) sa používa osobitný bankový účet (ďalej iba "OBÚ") - Slovenská sporiteľňa, a.s. SK81 0900 0000 0051 1865 0036.

B. VARTA FUTSAL LIGA (1. SLF)

1. DEFINÍCIA SÚŤAŽE

a) Najvyššou súťažou vo futsale v Slovenskej republike, z ktorej vzíde Majster Slovenska pre ročník 2018-2019, je 1. SLF s komerčným názvom VARTA FUTSAL LIGA. Kluby sú povinné používať názov VARTA FUTSAL LIGA a logo súťaže (príloha č. 6 tohto RS) pri organizácii stretnutí 1.SLF a pri všetkých svojich marketingových aktivitách spojených s účasťou v 1.SLF.

b) Do 1. SLF budú zaradené len tie kluby, ktoré na základe výsledkov sezóny 2017-2018 majú právo účasti v 1.SLF, splnili podmienky tohto RS, majú uhradené všetky záväzky s výnimkou prebiehajúcich sporov z predchádzajúcich období voči SF a ostatným členom SF, do 30.6.2018, resp. v náhradnom termíne ustanovenom Exekutívou SF, zaslali cez systém ISSF záväznú prihlášku do 1. SLF na ročník 2018-2019, a súčasne do príslušnej juniorskej súťaže SF podľa písm. e) tohto článku Rozpisu súťaže, uhradili štartovné a finančnú zábezpeku v stanovenom termíne podľa časti C tohto RS a zaviazali sa riadiť podmienkami stanovenými riadiacimi orgánmi SF. Riadiaci orgán s konečnou platnosťou rozhodne o zaradení, resp. nezaradení družstva do súťaže po posúdení kritérií uvedených v tomto bode.

c) V prípade, ak niektorý z klubov podľa bodu b) a e) tohto článku RS nesplní niektorú z podmienok tohto RS a nebude tak zaradený do 1. SLF súťažného ročníka 2018-2019, VV SF môže v záujme zachovania počtu 10 účastníkov poskytnúť právo na zaradenie do 1. SLF ďalším klubom podľa výsledkov súťažného ročníka 2017-2018, ktoré sa v tejto sezóne zúčastnili Prelínacej súťaže o záchranu a postup do 1. SLF.

d) Kluby zaradené do 1. SLF súťažného ročníka 2018-2019 sú povinné mať právnu subjektivitu, byť zaregistrované v ISSF a mať vytvorený post klubového manažéra evidovaného v ISSF.

e) Kluby zaradené do 1. SLF súťažného ročníka 2018-2019 majú povinnosť mať zaradené v juniorských súťažiach SF (FEJ U-20, FEJ U-17) minimálne jedno juniorské družstvo. V prípade zaradenia klubu do 1. SLF z nižšej súťaže má tento klub právo požiadať Exekutívu SF o ročnú výnimku z účasti mládežníckeho družstva v takejto juniorskej súťaži;

Exekutíva s konečnou platnosťou bezodkladne rozhodne o udelení/neudelení výnimky. Povinnosť mať zaradené družstvo v juniorských súťažiach SF trvá počas celého súťažného ročníka.

2. USPORIADATEĽ

a) Usporiadateľom stretnutí 1. SLF sú kluby uvádzané na prvom mieste vo vyžrebovaní (príloha č. 2 tohto RS), alebo v úradnej správe (ďalej iba "ÚS").

b) Usporiadateľ stretnutia sa riadi ustanoveniami článku 50 až 55 Súťažného poriadku SF (ďalej iba "SP SF") a ustanoveniami zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. HRACIE DNI A HRACIE ČASY

a) Súťaž (1. SLF) sa začína 1. kolom 7. - 8. septembra 2018. Termínovník súťaže v nadväznosti na medzinárodný kalendár FIFA a UEFA je prílohou č. 2 tohto RS. Termínovník sa pre obdobie do 31.12.2018 považuje za záväzný a pre obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 za predbežný, pričom z dôvodu možných úprav reprezentačného programu sa stane záväzným najneskôr v lehote do 30.11.2018. K neskorším zmenám v termínovníku môže dôjsť na základe rozhodnutia VV SF, a to iba na základe závažnej zmeny reprezentačného programu, resp. na návrh Exekutívy alebo grémia ligových klubov hrajúcich 1.SLF 2018-2019, a to iba na základe dôvodov vis maior.

b) Hracími dňami sú piatok so začiatkom stretnutí od 18.30 h do 20.30 h, alebo sobota so začiatkom stretnutí od 15.00 h do 20.30 h. Kluby sú povinné do 30.8.2018 oznámiť na e-mailovú adresu Exekutívy (exekutiva@futsalslovakia.sk) úradné hracie časy (ďalej iba "UHČ") platné pre základnú časť súťažného ročníka 2018-2019.

c) Na zmenu začiatku stretnutia, pokiaľ je zmena v rozsahu časov podľa písm. b) tohto článku RS a oznámenie je Exekutíve zaslané 14 a viac dní pred termínom konania stretnutia, nie je potrebný súhlas súpera. V prípade oznámenia zmeny začiatku stretnutia v čase menej ako 14 dní sa súhlas súpera vyžaduje.

d) Posledné dve kolá základnej a prelínacej časti musia byť odohrané v UHČ stanovených podľa písm. b) tohto článku RS, pričom družstvá priamo zainteresované do súboja o majstra, víťaza, postup (aj do pohárových súťaží UEFA) a zostup nemôžu v tejto časti súťaže požiadať o zmenu termínu stretnutia, ani sa na zmene termínu stretnutia dohodnúť, pokiaľ Exekutíva súťaží v konkrétne odôvodnených prípadoch nerozhodne inak.

e) Zápasy sa po dohode klubov môžu odohrať v náhradnom termíne, avšak len za podmienky, že budú odohrané do termínu nasledujúceho riadneho kola. Dohrávky stretnutí po tomto náhradnom termíne budú povolené len v prípadoch podľa písm. i), j) tohto článku RS a článku B/5/n resp. B/5/q tohto RS. Predohrávky budú povolené Exekutívou, pokiaľ sa na tom zainteresované kluby dohodnú, pri dodržaní bodu d) tohto článku RS. V tejto súvislosti žiadajúci klub zaeviduje žiadosť o zmenu prostredníctvom ISSF a kluby odošlú vzájomnú komunikáciu s jasne vyznačenou dohodou na e-mailovú adresu Exekutívy (exekutiva@futsalslovakia.sk). Žiadosti o zmeny podľa tohto bodu RS sú spoplatnené nasledovne:

• dohoda zaslaná 14 dní a skôr pred riadne plánovaným termínom konania stretnutia - 2x za sezónu sa nespoplatňuje, každá ďalšia dohoda bude spoplatnená administratívnym poplatkom 15 eur.

• dohoda zaslaná v intervale 7 až 13 dní pred riadne plánovaným termínom konania stretnutia - spoplatňuje sa administratívnym poplatkom 25 eur.

• zmeny termínov riešené v kratšej lehote, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, sú spoplatnené administratívnym poplatkom 50 eur.

f) V prípade nedodržania lehôt uvedených v písm. e) tohto článku RS, Exekutíva nemusí povoliť zmenu, aj keď bude medzi klubmi dohodnutá, iba ak by išlo o zmenu v dôsledku riadne preukázaného zásahu vyššej moci, alebo z titulu rozhodnutia riadiaceho orgánu.

g) Po splnení všetkých potrebných náležitostí súvisiacich so zmenou ÚHČ, Exekutíva oznámi svoje rozhodnutie v ÚS, resp. ak to z časových dôvodov nie je možné, tak e-mailovou formou zainteresovaným subjektom.

h) Všetky dohrávky musia byť odohrané najneskôr pred riadnym termínom kola, ktoré je druhým kolom od konca základnej časti súťaže, resp. druhým kolom od konca prelínacej časti súťaže. V prípade, že kluby sa nevedia dohodnúť na náhradnom termíne vzájomného stretnutia, je rozhodnutie o termíne stretnutia plne v kompetencii Exekutívy.

i) V prípade predloženia jednotlivých potvrdení o PN na úradných tlačivách Sociálnej poisťovne vydaných odbornými lekármi a platných v čase konania zápasu, a to u nadpolovičnej väčšiny hráčov uvedených na súpiske "A" družstva žiadajúceho klubu platnej ku dňu konania zápasu alebo v prípade epidémie vyhlásenej príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Exekutíva takéto stretnutie preloží na najbližší, ňou určený termín. Exekutívou sú akceptovateľné jedine tlačivá "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti", ktoré je vydané Sociálnou poisťovňou (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a študent), prípadne na tlačive "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie" (nezamestnaný).

j) Ak má klub v nominácii na reprezentačný zraz štátnej futsalovej reprezentácie "A" mužstva minimálne 1 hráča, reprezentácie U-21, U-19 minimálne 2 hráčov alebo reprezentuje na klubovej úrovni (UEFA Futsal Cup) a tento zraz resp. turnaj časovo koliduje s ÚHČ jeho stretnutia 1.SLF, má automaticky bez poplatku nárok na preloženie zápasu na iný dohodnutý termín, resp. na termín určený Exekutívou, ak túto skutočnosť oznámi súperovi a Exekutíve e- mailovou formou do 3 dní odo dňa zverejnenia nominácie hráčov. Uvedené sa týka aj stretnutí, ktorých UHČ spadá do lehoty 3 a menej dní po skončení reprezentačnej akcie. Ak klub požiada o zmenu termínu a jeho hráč(i) sa uvedenej reprezentačnej akcie nezúčastnia, postupuje sa podľa ustanovení Štatútu reprezentanta a hráč nebude môcť nastúpiť v dohrávanom zápase, ktorý bol z dôvodov podľa tohto bodu odložený. V prípade neúčasti na reprezentačnej akcii sa bude postupovať v súlade s Disciplinárnym poriadkom SFZ, čl.55 a čl. 53, bod 1e, 2 a 3.

k) Stretnutia play-off sa začínajú podľa termínovníka súťaže. V prípade skoršieho odohratia všetkých štvrtfinálových, resp. semifinálových stretnutí, sa termín prvého stretnutia semifinále resp. finále automaticky posúva na najbližší skorší termín v termínovníku SF, ak Exekutíva nerozhodne inak.

4. MIESTA STRETNUTÍ

a) Stretnutia sa hrajú v schválených športových halách (ďalej iba "ŠH") klubov, ktoré sú usporiadateľom stretnutia.

b) ŠH musia byť evidované v systéme ISSF a schválené Exekutívou najneskôr do 30.8.2018 a musia spĺňať kritériá požadované Pravidlami futsalu FIFA a normami SF. Takto schválené ŠH sa stávajú domovskou halou príslušného klubu pre súťažný ročník 2018/2019. Prípadné udelenie výnimky je súčasťou Adresára klubov 1. SLF pre sezónu 2018/2019 (príloha č. 3 RS).

c) Klub má právo počas súťažného ročníka zmeniť domovskú halu. Žiadosť o takúto zmenu musí byť podaná cez ISSF, prípadne emailom na e-mailovú adresu Exekutívy (exekutiva@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom konania stretnutia; žiadosť je spoplatnená podľa článku C/3/a tohto RS, a vstupuje do platnosti publikovaním v ÚS. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na príležitostné odohranie zápasu v inej hale z riadne preukázaných technických dôvodov na strane usporiadajúceho klubu.

d) V prípade disciplinárnej sankcie uzatvorenia ihriska je potrestaný klub povinný do 3 dní odo dňa právoplatného rozhodnutia disciplinárneho orgánu oznámiť Exekutíve miesto konania stretnutí, ktorých má byť ich usporiadateľom - tzv. náhradnú halu. Potrestaný klub je povinný pri stretnutiach hraných v náhradných halách nachádzajúcich sa vo vzdialenosti určenej opatrením disciplinárneho orgánu, uhradiť svojmu súperovi cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 17 osôb (tarifa R 2. trieda) určené na vzdialenostný rozdiel (ak sú náklady na cestovanie vyššie) medzi domovskou halou a náhradnou halou potrestaného klubu. Toto cestovné musí byť uhradené najneskôr 3 dni pred termínom príslušného stretnutia, ak sa kluby nedohodnú inak.

e) V prípadoch uvedených v písm. c) a d) tohto článku RS rozhodne Exekutíva súťaže o schválení ŠH v súlade s písm. b) tohto článku RS.

5. O STRETNUTÍ

a) 1. SLF sa hrá podľa tohto RS, podľa aktuálne platných noriem SF a Pravidiel futsalu FIFA aktuálne vydaných v SR.

b) VV SF a Exekutíva súťaže budú svoje rozhodnutia podľa tohto RS pravidelne uvádzať v ÚS zaslanej klubom na ich oficiálne e-mailové adresy uvedené v Adresári klubov 1.SLF a na oficiálnych internetových stránkach www.futsalslovakia.sk, www.futbalsfz.sk a www.futbalnet.sk. V prípade časovej, či inej tiesne je zverejnenie možné aj e-mailovou formou na oficiálne e-mailové adresy klubov bez zverejnenia na uvedených internetových stránkach. Všetky pokyny, zmeny a nariadenia takto zverejnené sú pre všetky kluby a zainteresované osoby záväzné.

c) Klubový manažér v súčinnosti s rozhodcom stretnutia zabezpečí v samostatnej miestnosti bez prístupu nepovola- ných osôb (článok B/9/d tohto RS) vyplnenie Zápisu o stretnutí v systéme ISSF najneskôr 30 minút pred UHČ. Uzatvorením nominácií v systéme ISSF klubový manažér potvrdzuje, že všetci hráči nastupujú oprávnene. V prípade, že hráč nemá k dispozícii registračný preukaz hráča (ďalej iba "RPH") vydaný SFZ, musí mať pre prípad konfrontácie doklad totožnosti s fotografiou. Kapitáni družstiev nie sú povinní zúčastniť sa porady pred stretnutím (túto povinnosť majú vedúci družstiev, ak to požaduje rozhodca alebo delegát stretnutia). Pred stretnutím sa rozhodcom stretnutia nepredkladajú RPH, resp. doklady totožnosti, predložia sa iba v prípade konania konfrontácie. Domáci klub je povinný umožniť R stretnutia uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po ukončení stretnutia. V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický zápis o stretnutí, sa vypíše pred a po stretnutí papierový Zápis o stretnutí, do ktorého rozhodca uvedie odôvodnenie, prečo nebolo možné urobiť elektronický zápis o stretnutí; takýto zápis o stretnutí následne rozhodca stretnutia najneskôr do 5 hodín po skončení stretnutia edituje do ISSF systému; v takom prípade je delegát povinný do 30 minút po stretnutí nahlásiť výsledok na mail exekutiva@futsalslovakia.sk.

d) Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť minimálne 60 minút pred ÚHČ šatňu a pitný režim pre družstvo hostí a delegované osoby a minimálne 40 min. pred ÚHČ zabezpečiť družstvám voľnú hraciu plochu (palubovku) na rozcvičku. Delegát stretnutia je povinný porušenie tohto ustanovenia uviesť vo svojej správe, príp. v Oznámení o nedostatkoch, aj s odôvodnením usporiadateľa stretnutia; iba v riadne odôvodnených prípadoch najmä typu vis maior Exekutíva môže rozhodnúť o neudelení sankcie.

e) Delegát stretnutia je oprávnený vykonať pohovor s rozhodcami a s usporiadateľom stretnutia najneskôr do 30 minút po skončení zápasu a v tejto lehote je povinný opustiť spolu s rozhodcami priestory ŠH.

f) Hracia doba stretnutí podľa tohto RS je 2 x 20 minút čistého času s 10 minútovou prestávkou medzi polčasmi. Hracia doba musí byť odmeriavaná elektronickou časomierou, pričom za jej kvalifikovanú obsluhu zodpovedá usporiadateľ stretnutia. Právo upraviť čas odmeriavaný časomierou má výlučne rozhodca stretnutia.

g) Hráči musia nastupovať na majstrovské stretnutia v jednotnom ustrojení podľa Pravidiel futsalu. Čísla dresov musia byť od 1 do 99 a musia byť zhodné s číslami uvedenými v Zápise o stretnutí. V prípade použitia piateho hráča v poli (power-play) musí mať tento hráč (ako náhradný brankár) na sebe rovnaký dres ako má brankár, s číslom zhodným so svojim číslom uvedeným v Zápise o stretnutí.

h) Hráči sa pri rozcvičovaní pred a počas zápasu riadia pokynmi rozhodcu. Všetci hráči uvedení na Zápise o stretnutí sú povinní mať na sebe rozlišovací dres, ktorý v okamihu striedania odovzdajú striedanému hráčovi.

i) V prípade, ak tréner družstva má v zápase záujem požiadať o oddychový čas (time-out), túto žiadosť realizuje odovzdaním na to určenej karty časomeračovi. Časomerač túto skutočnosť oznámi pri najbližšej príležitosti zvukovým znamením (klaksón, píšťalka) v prípade, ak družstvo žiadajúce oddychový čas má loptu v držaní a lopta je mimo hry.

j) Pred začiatkom súťaže, najneskôr do 30.8.2018, si určí každý klub farbu dresov, trenírok a štulpní hráčov, brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy. Exekutíva prehľad farebnosti dresov oznámi všetkým klubom v súťaži na ich oficiálne e-mailové adresy a zverejní prostredníctvom Adresára klubov 1.SLF. Hosťujúce družstvo musí mať so sebou sadu dresov a štulpní farebne odlišných od dresov a štulpní domácich hráčov a brankárov. Delegát stretnutia (ďalej len ,,DS") uvedie nedostatky týkajúce sa farby dresov družstva hostí vo svojej správe DS. V prípade zmeny farebnej kombinácie dresov a štulpní počas sezóny je klub povinný túto skutočnosť bezodkladne e-mailom oznámiť Exekutíve (exekutiva@futsalslovakia.sk) a až po zverejnení tejto skutočnosti v ÚS je klub oprávnený začať používať novú farebnú kombináciu dresov.

k) Usporiadateľ stretnutia plní úlohy v súlade so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 50 - 55 SP. Na každom stretnutí musí byť prítomná usporiadateľská služba, lekár alebo kvalifikovaný zdravotník s platným osvedčením s potrebnými zdravotnými potrebami, ktorý je povinný zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých účastníkov stretnutia, videotechnik, hlásateľ a časomerač. Hlavný usporiadateľ a je povinný najneskôr 20 min. pred ÚHČ predložiť delegátovi, resp. rozhodcovi stretnutia vyplnený a hlavným usporiadateľom podpísaný menný zoznam usporiadateľov vo formulári "Usporiadateľská služba" (príloha č. 4 RS). Lekár alebo kvalifikovaný zdravotník pred zápasom potvrdí svoju prítomnosť na stretnutí podpisom vo formulári "Usporiadateľská služba". Pri tvorbe realizačného tímu družstiev a usporiadateľskej služby sa zakazuje duálnosť funkcií, s výnimkou kombinácie hráč - funkcionár.

l) Usporiadateľ stretnutia je povinný z každého stretnutia natočiť videozáznam z miesta nad stredovou čiarou za použitia statívu a najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia ho nahrať na https://video.sportnet.online/. Hosťujúcemu klubu sa odporúča z dôvodu prípadných námietok, či odvolaní tiež natočiť z každého stretnutia videozáznam; usporiadateľ stretnutia je povinný za týmto účelom zabezpečiť hosťujúcemu videotechnikovi bezpečné miesto na zhotovenie videozáznamu s prístupom ku zdroju elektrickej energie. Pravidlá pre videozáznam natáčaný usporiadateľom stretnutia sú nasledovné:

- musí začínať vstupom rozhodcov a hráčov pred začiatkom zápasu na hraciu plochu a končiť odchodom všetkýchrozhodcov a hráčov z hracej plochy do kabín v prestávke a po skončení zápasu,

- musí byť súvislý, neprerušovaný a nezostrihaný v elektronickej podobe,

- videotechnik je povinný zotrvať na svojom mieste počas celej doby výkonu svojej funkcie,

- v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (bitka, výtržnosti, inzultácia a pod.) pred začiatkom zápasu, počas prestávky alebo po skončení zápasu je videotechnik povinný zachytiť vo videozázname aj tieto udalosti,

- v prípade poruchy záznamového zariadenia je videotechnik povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť delegátovi stretnutia a vykonať všetky kroky k oprave, prípadne výmene záznamového zariadenia.

Usporiadateľ stretnutia je povinný, ak je to technicky možné, na vyžiadanie delegáta stretnutia poskytnúť videozáznam bezprostredne po stretnutí.

m) V prípade nenahratia videozáznamu v stanovenej lehote, parametroch a rozsahu podľa písm. l) tohto článku RS bude klubu uložená pokuta podľa C/3/a RS; v prípade, že záznam je potrebný pre riešenie odbornej komisie Exekutívy (,,dokazovacie video"), bude mu uložená zvýšená pokuta podľa C/3/a RS.

n) Ak nemôže byť stretnutie odohrané, alebo dohrané z vyššej moci, bude znovu odohrané v termíne stanovenom Exekutívou. V takomto prípade mužstvám neprináležia náhrady podľa písm. o) tohto článku RS. Delegovaným osobám je SF povinný v prípade neodohraného stretnutia a dostavenia sa delegovaných osôb na miesto konania stretnutia uhradiť iba cestovné náhrady, v prípade nedohraného stretnutia náhrady v plnej výške.

o) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný uhradiť zúčastnenému klubu (súperovi) nasledovné náležitosti:

o1) pri nedostavení sa hostí z objektívnych a preukázateľných dôvodov uhradia hostia domácemu klubu čiastku 300 €, a to do 7 dní po termíne, v ktorom malo byť stretnutie odohrané.

o2) pri nedostavení sa domácich z objektívnych a preukázateľných dôvodov uhradia domáci hosťom do 7 dní po termíne konania stretnutia:

- cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 17 osôb (tarifa R 2. trieda) určená na predmetnú vzdialenosť),

- ostatné preukázateľné a dokladované náklady spojené s vycestovaním, maximálne do výšky 200 €,

o3) nedostavenie sa klubu zo subjektívnych, alebo nepreukázateľných dôvodov:

- nezúčastnený klub je potrestaný pokutou a postihmi v zmysle SP SF a Disciplinárneho poriadku SFZ,

- nezúčastnený klub uhradí zúčastnenému klubu čiastku 500 € (pri nedostavení sa hostí), alebo náhrady podľa bodu o2) (pri nedostavení sa domácich).

Exekutíva súťaží stanoví pri neuhradení vyššie uvedených sankcií nový termín úhrady, ktorý nesmie byť neskorší ako 7 dní od zverejnenia. Ak v tejto náhradnej lehote klub nezaplatí, bude postúpený na riešenie disciplinárnemu orgánu.

p) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný uhradiť SF sumu, ktorú bol povinný SF uhradiť zúčastneným delegovaným osobám,

q) V prípade nedostavenia sa na stretnutie z dôvodov uvedených v článku 61 bod 1 a 2 SP, je klub, ktorý sa na zápas nedostaví, povinný do 72 hodín po udalosti predložiť Exekutíve originál potvrdenia od správcu dopravnej komunikácie, ktorá je nezjazdná, dopravnej polície príslušnej k miestu nehody, autorizovaného servisu najbližšieho k miestu nehody alebo poruchy, alebo meteorologického ústavu, potvrdzujúci príslušné okolnosti vylučujúce dostavenie sa na zápas.

r) Víťaz stretnutia získava tri body, v prípade nerozhodného výsledku získavajú obidva kluby po jednom bode, za prehru nezíska klub žiadny bod.

s) Základom pre hodnotenie výsledkov je Zápis o stretnutí, ktorý sa vyhotovuje v elektronickej forme prostredníctvom ISSF (prípadne v papierovej forme pri nefunkčnosti ISSF). Povinnosti delegovaných osôb v tejto súvislosti upraví usmernenie Exekutívy.

t) V prípade, že sa delegát na stretnutie nedostaví alebo nebol delegovaný, všetky jeho technické úlohy preberá rozhodca.

u) Kluby sú povinné zasielať komentár k odohranému stretnutiu do 48 hodín po skončení stretnutia na mailovú adresu redakcia@futsalslovakia.sk. Družstvá, ktoré si túto povinnosť nesplnia, je automaticky uložená sankcia podľa C/3/a RS. Takto doručený komentár bude uverejňovaný v plnom znení, ako bol doručený od klubov na adresu redakcie.

Redakcia má právo komentár upraviť jedine v prípadoch, ak bude obsahovať hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce a ponižujúce vyjadrenia, prípadne vyjadrenia na výkon delegovaných osôb. Redakcia v príslušnom článku uvedie poznámku o krátení komentáru a oznámi túto informáciu Exekutíve na emailovú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

v) V prípade vysielania priameho televízneho prenosu zo stretnutia prostredníctvom TV spoločnosti je usporiadateľ stretnutia povinný pripraviť priestor pre hlavnú kameru a dva stolíky pre PC réžiu a komentátora (stolíky zabezpečuje prevádzkovateľ prenosu) na tribúne v časti nad stredovou čiarou, zabezpečiť 4 stoličky, zabezpečiť prívod elektrickej energie (jedna el. zásuvka v priestore hlavnej kamery + jedna el. zásuvka v inom priestore pre umiestnenie druhej kamery). Delegát a rozhodcovia v spolupráci s hlavným usporiadateľom zabezpečia spoločný nástup družstiev od priestorov kabín za doprovodu oboch rozhodcov a nástup pred stretnutím v strede ihriska s predstavením rozhodcov, delegáta a všetkých hráčov podľa Zápisu o stretnutí. V prípade realizácie textového online prenosu zo stretnutia prostredníctvom onlajny.eu je usporiadateľ stretnutia povinný zabezpečiť aj ďalšie miesto pre redaktora na sedenie so stolíkom s pripojením elektrickej energie a internetom. Všetkým osobám zabezpečujúcim tieto prenosy je usporiadateľ povinný zabezpečiť bezplatný vstup na stretnutie a pre hlásateľa, komentátorov televízneho prenosu a redaktora textového online prenosu pripraviť vytlačený zápis o stretnutí v potrebnom počte exemplárov (nevytlačenie zápisu je spoplatnené podľa C/3/a RS). Usporiadateľ stretnutia je povinný poskytnúť obdobnú súčinnosť aj ďalším mediálnym partnerom SF podľa ich požiadaviek.

w) Klub, ktorý sa odhlási (odstúpi, resp. je vylúčený) po vylosovaní súťaže, je uložený finančný postih podľa C/3/a RS na základe čl. 17 bod 5 SP. V prípade, že klub po podaní prihlášky podľa písm. b) tohto článku Rozpisu súťaže, resp. kedykoľvek počas súťažného ročníka prestane mať v juniorských súťažiach SF minimálne jedno družstvo (odhlásenie, odstúpenie, vylúčenie), bude klub povinný uhradiť poplatok v zmysle článku C/3/a tohto RS a na koncizákladnej časti súťaže bude klubu v 1. SLF odpočítaných 6 bodov.

x) Usporiadateľ stretnutia je povinný na viditeľnom mieste v hale zabezpečiť riadne dôstojné vyvesenie vlajky riadiaceho zväzu a vlajky s logom Varta Futsal Ligy, a to vždy oproti TV kamerám alebo kamere snímajúcej stretnutie v rámci povinnosti klubov natočiť videozáznam zo stretnutia. V prípade nesplnenia si danej povinnosti je klubu uložená pokuta podľa C/3/a RS. Vlajky uvedené v prvej vete zabezpečí a dodá klubom riadiaci orgán pred začiatkom súťažného ročníka, ak im neboli doručené v predchádzajúcich súťažných ročníkoch.

6. ŠTART HRÁČOV

a) V 1. SLF štartujú hráči riadne registrovaní v systéme ISSF. Hráči štartujú na vlastné nebezpečenstvo, za lekársku prehliadku zodpovedá materský klub, v ktorom je hráč riadne registrovaný.

b) Novoregistrovaní hráči (t.j. hráči, ktorí neboli dovtedy registrovaní v Slovenskom futsale), ktorí budú dopísaní na súpisku družstiev klubu počas súťaže, musia spĺňať náležitosti písmena a) tohto článku.

c) Štart hráča vo vzťahu k súpiske sa riadi ustanoveniami čl. 43 SP s podmienkou, že v Zápise o stretnutí musí byť uvedených min. 50% hráčov so slovenským občianstvom.

d) Štart mladších hráčov je možný podľa ustanovení čl. 41 a 42 SP.

e) Kluby preberajú plnú zodpovednosť za zdravotný stav svojich hráčov, ako aj za eventuálne neoprávnené štarty svojich hráčov v iných kluboch, či súťažiach. Prípadnými sankciami za takéto štarty budú postihované materské kluby týchto hráčov.

f) R neumožní štart hráčovi, ktorý má na sebe, resp. na tele predmety (prstene, prívesky, náušnice a pod.) ohrozujúce zdravie a sú nebezpečné pre ostatných hráčov alebo pre neho samotného (okuliare posúdi R v zmysle výkladu PF).

7. SÚPISKA

a) Súpiska sa generuje automaticky v systéme ISSF po napísaní hráča na Zápis o stretnutí.

b) Kluby sú povinné vyplniť v ISSF, na detaile družstva, členov realizačných tímov najneskôr 7 dní pred prvým súťažným stretnutím družstva v príslušnej súťaži (v opačnom prípade nebude možné vytvoriť v ISSF zápis o stretnutí). Každý klub musí mať v realizačnom tíme uvedeného hlavného trénera s platnou licenciou minimálne úrovne "SFZ Futsal".

Ak klub odvolá hlavného trénera v priebehu súťaže, alebo tento tréner ukončí pôsobenie v klube z iných dôvodov, môže družstvo dočasne viesť iná osoba v pozícii hlavného trénera, a to po dobu maximálne štyroch majstrovských stretnutí. Po skončení tejto lehoty je klub povinný oznámiť Exekutíve spôsob riešenia obsadenia pozície hlavného trénera. V prípade odvolania hlavného trénera nemôže klub ďalej uvedeného trénera uvádzať v oficiálnych dokumentoch v súvislosti s vedením družstva v majstrovských stretnutiach.

c) Kluby, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží priamo alebo nepriamo riadených SF viac ako jedno družstvo (A, B,C), vytvoria súpisky všetkých týchto družstiev v papierovej forme, a do 30.8.2018 ich doručia Exekutíve. Ustanovenia čl. 43 SP SF o obmedzení počtu štartov neplatia pre hráčov s rokom narodenia 2001 a mladších.

d) Dopĺňať súpisku o nových hráčov (článok A/6/ b tohto RS) možno počas celej súťaže. Dopísanie hráča na súpisku sa uskutočňuje výlučne cez systém ISSF.

8. SYSTÉM SÚŤAŽÍ - ZOSTUP A POSTUP

a) 1. SLF sa odohrá v dvoch za sebou nasledujúcich častiach:

1) základná časť,

2) nadstavbová súťaž o majstra, resp. prelínacia súťaž o záchranu a postup.

b) Základná časť súťaže sa hrá dlhodobo systémom každý s každým dvojkolovo podľa vyžrebovania doma - vonku s desiatimi účastníkmi (18 kôl, 18 zápasov).

c) Kluby umiestnené po základnej časti na 1. až 8. mieste budú hrať nadstavbovú súťaž o majstra, kluby umiestnené po základnej časti na 9. a 10. mieste budú hrať prelínaciu súťaž o záchranu a postup.

d) V prípade nadstavbovej súťaže o majstra sa hrá systémom play-off nasledovne:

1) štvrťfinále:

- klub umiestnený na 1. mieste po základnej časti - klub umiestnený na 8. mieste po základnej časti,

- klub umiestnený na 2. mieste po základnej časti - klub umiestnený na 7. mieste po základnej časti,

- klub umiestnený na 3. mieste po základnej časti - klub umiestnený na 6. mieste po základnej časti,

- klub umiestnený na 4. mieste po základnej časti - klub umiestnený na 5. mieste po základnej časti

2) semifinále:

- najlepšie umiestnený klub po základnej časti postupujúci zo štvrťfinále - najhoršie umiestnený klub po základnej časti postupujúci zo štvrťfinále,

- druhý najlepšie umiestnený klub po základnej časti postupujúci zo štvrťfinále - druhý najhoršie umiestnený klub po základnej časti postupujúci zo štvrťfinále,

3) finále:

- víťazné kluby zo semifinále.

e) Zápasy štvrťfinále, semifinále a finále play-off sa hrajú na tri víťazné zápasy, striedavo doma - vonku; v prvom zápase a v rozhodujúcom treťom resp. piatom zápase má výhodu domáceho prostredia klub lepšie umiestnený po základnej časti. O konečnom poradí klubov, ktoré vypadnú v play-off, a o poradí na 9. a 10. mieste, sa rozhodne podľa umiestnenia po základnej časti. Jedinou výnimkou je zápas o umiestnenie na 3. a 4. mieste, kde sa stretnú porazení semifinalisti striedavo doma - vonku na 2 víťazné zápasy, pričom v prvom zápase a v rozhodujúcom treťom zápase má výhodu domáceho prostredia klub lepšie umiestnený po základnej časti.

f) Prelínaciu súťaž o záchranu a postup budú hrať mužstvá umiestnené po základnej časti 1. SLF na 9. a 10. mieste, a majú právo hrať zástupcovia regionálnych častí 2.SLF, pričom musia spĺňať podmienky podľa čl. A/1/e tohto RS a musia sa umiestniť v prvej polovici tabuľky v príslušnej regionálnej časti 2.SLF. Prelínacia súťaž o záchranu a postup sa hrá dvojkolovo podľa vyžrebovania doma - vonku. Kluby umiestnené na konečnom 1. a 2. mieste Prelínacej súťaže o záchranu a postup získavajú právo štartovať v 1. SLF v sezóne 2019/2020.

g) Majstrom Slovenska pre ročník 2018-2019 sa stane to mužstvo, ktoré dosiahne tri víťazstvá vo finále play-off. Majster Slovenska pre ročník 2018-2019 získa právo účasti v UEFA Futsal Champions League sezóny 2019/2020, pričom štartovné do tejto medzinárodnej súťaže uhrádza SF. V prípade, že majster nevyužije toto právo na účasť a UEFA neumožní štart vicemajstrovi, resp. ten neprejaví záujem o účasť, majster Slovenska stráca nárok na finančnú odmenu podľa článku C/2/a tohto RS.

h) V prípade rovnosti bodov po skončení základnej časti a po skončení prelínacej súťaže o záchranu a postup sa aplikujú ustanovenia článku 18 Súťažného poriadku SF, a to samostatne pre základnú časť podľa písm. a) bodu 1 tohto článku RS a samostatne pre nadstavbovú súťaž podľa písm. a) bodu 2 tohto RS.

i) V prípade, ak niektorý z klubov nebude zaradený do 1. SLF súťažného ročníka 2019-2020, VV SF môže v záujme zachovania počtu 10 účastníkov poskytnúť právo na zaradenie do 1. SLF ďalším klubom podľa výsledkov súťažného ročníka 2018-2019, ktoré sa v tejto sezóne zúčastnili Prelínacej súťaže o záchranu a postup. Takýto postup je možné aplikovať aj v prípade rozhodnutia o rozšírení počtu klubov v 1.SLF súťažného ročníka 2019-2020.

9. DELEGOVANÉ OSOBY NA STRETNUTIA

a) Na stretnutie 1. SLF sú povinne delegovaní dvaja rozhodcovia a delegát zväzu. Delegát zväzu (ďalej len ,,DZ") v príslušnej súťaži vykonáva na stretnutí súčasne funkciu delegáta stretnutia (ďalej len ,,DS") a pozorovateľa rozhodcov (ďalej len ,,PR"). Na základe rozhodnutia Exekutívy môže byť na stretnutie delegovaný aj tretí rozhodca.

b) Kluby sa môžu vzájomne dohodnúť na rozhodcovi/rozhodcoch ich vzájomného stretnutia, pričom takúto dohodu pošlú Exekutíve minimálne 14 dní pred ÚHČ. Ak nebudú žiadne relevantné dôvody, Exekutíva im túto dohodu schváli. Možnosť dohody na rozhodcoch stretnutia podľa prvej vety môže byť jedným klubom využitá max. 2x počas súťažného ročníka; dohoda sa spoplatňuje administratívnym poplatkom podľa C/3/a RS. Ak budú existovať relevantné dôvody brániace realizácii tejto dohody, Exekutíva dohodu neschváli a deleguje sama, pričom musí uviesť dôvody odmietnutia.

c) Delegované osoby sú povinné dostaviť sa na miesto stretnutia najneskôr 60 minút pred stanoveným ÚHČ.

d) Do kabíny rozhodcov má okrem rozhodcov prístup delegát stretnutia a časomerač, príp. so súhlasom rozhodcov alebo delegátov aj kapitáni, kluboví manažéri, vedúci zúčastnených družstiev, lekár a hlavný usporiadateľ.

e) Činnosť delegovaných osôb na stretnutie sa riadi ustanoveniami čl. 66 - 72.

f) Rozhodcovia sú pred stretnutím povinní sa riadiť nasledovným harmonogramom:

• 60 min. pred ÚHČ po príchode do areálu haly sa spolu s R2 zúčastnia na kontrole pripravenosti hracej plochy, lavičiek náhradníkov a technickej zóny,

• 40 min. pred ÚHČ sa prezlečie do výstroja, skontroluje v kabínach družstiev výstroj hráčov, chrániče a nepovolené predmety nebezpečné pre hráča alebo hráčov súpera v zmysle Pravidiel futsalu,

• 35 min. pred ÚHČ sú družstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov a realizačných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický zápis o stretnutí sa postupuje podľa článku B/5/c RS; za týmto účelom je DS povinný mať k dispozícii papierový zápis o stretnutí.

• 30 min. pred ÚHČ vykonajú rozcvičku,

• 15 min. pred ÚHČ preberú za prítomnosti DS spôsob vzájomnej spolupráce počas stretnutia,

• 10 min. pred ÚHČ zabezpečí odchod hráčov z HP a opätovne skontroluje jej pripravenosť na stretnutie,

• 7 min. pred ÚHČ skontroluje svoje rozhodcovské potreby,

• 5 min. pred ÚHČ dá pokyn píšťalkou (prípadne prostredníctvom časomerača a hlásateľa) na nástup družstiev na stretnutie.

g) Kluby majú právo pred začiatkom súťažného ročníka, príp. počas prebiehajúcej základnej časti súťažného ročníka vetovať maximálne jedného rozhodcu a Exekutíva je povinná túto vetáciu akceptovať.

h) Rozhodca je povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po stretnutí. DZ je povinný do 18-tej hodiny prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni konania stretnutia v systéme ISSF vytvoriť a uzatvoriť Správu DS a Správu PR. Bezdôvodné neuzatvorenie zápisu resp. správ DZ podľa tohto ustanovenia bude riešené v zmysle interných zásad Exekutívy pre riadenie rozhodcov a delegátov zväzu; prípadne bude postúpené na riešenie disciplinárnemu orgánu.

i) Delegát stretnutia a rozhodcovia sú povinní mať k dispozícii tlačivo "Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí" (príloha č. 5), v ktorom sa uvádzajú skutočnosti podliehajúce disciplinárnemu konaniu, s výnimkou disciplinárnych previnení hráčov počas stretnutia, ktoré sa uvádzajú v Zápise o stretnutí v systéme ISSF.

j) Oznámenie o zistených nedostatkoch (ďalej len ,,OZN") podpisujú zúčastnené osoby na stretnutí nasledovne:

- v prípade zistených nedostatkov domácich divákov podpisuje HU,

- v prípade zistených nedostatkov hosťujúcich divákov podpisuje príslušný hosťujúci člen realizačného tímu uvedený v ISSF zápise o stretnutí a HU,

- v prípade zistených nedostatkov hráčov a funkcionárov podpisuje príslušný kapitán alebo vedúci družstva uvedený v ISSF zápise o stretnutí.

- v prípade zistených nedostatkov s farebným rozlíšením dresov podpisuje vedúci družstva hostí

k) V prípade nepodpísania OZN zo strany klubu, DS uvedené tlačivo naskenuje a prepošle emailom na exekutiva@futsalslovakia.sk. Exekutíva SF po doručení OZN bezodkladne informuje mailom dotknutý klub o zistených nedostatkoch.

10. ZASTAVENIE ČINNOSTI

a) Disciplinárne konania sa riadia Disciplinárnym poriadkom SFZ.

b) Za napomínania ŽK v stretnutiach 1. SLF sa zastavuje činnosť hráčovi nasledovne:

- 5 ŽK - zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutie,

- 9 ŽK - zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutia,

- 12 ŽK - zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutia.

b) Napomínania ŽK sa pre zápasy 1. SLF a ostatných súťaží evidujú zvlášť a tresty za ne sa odpykávajú zvlášť v 1. SLF a zvlášť v ostatných súťažiach v zmysle DP SFZ. Ostatnou súťažou sa rozumie aj Prelínacia súťaž o záchranu a postup.

c) Tresty za vylúčenia, či iné závažné previnenia, platia v plnom rozsahu v celej štruktúre súťaží riadených SF. Výkon disciplinárnych sankcií sa riadi najmä článkom 16 a 17 DP SFZ.

d) Všetky kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov a v prípade nezrovnalostí je rozhodujúca evidencia podľa ISSF.

11. INÉ NÁLEŽITOSTI

a) Každý klub hrá stretnutia na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady.

b) Výdavky spojené s náhradou nákladov pre rozhodcov sa uhrádzajú z OBÚ najneskôr do 20-eho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci vo výške vypočítanej z nasledovných jednotkových položiek
- činnosť rozhodcu 55 euro /1 zápas 1. SLF, 1 zápas 1. SLF, náhrada za stratu času pri cestovaní na stretnutie 2 eur/1 hodina, cestovné náklady 0,12 euro/1 km. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na OBÚ spôsobených včasným neuhradením poplatku v zmysle článku C/1/e tohto RS zo strany niektorého klubu, je Exekutíva oprávnená a povinná zabezpečiť doplatenie príslušného rozdielu z finančnej zábezpeky príslušného klubu, ktorý si v lehote splatnosti nesplnil povinnosť úhrady poplatku podľa článku C/1/e RS.

c) Výdavky spojené s činnosťou delegátov 40 eur/1 zápas 1. SLF, náhrada za stratu času pri cestovaní na stretnutie 2 eura/1 hodina, cestovné náklady 0,12 eur/1 km hradí v plnej miere SF z vlastných zdrojov.

d) Za stretnutia odohrané v pracovných dňoch pondelok - štvrtok (mimo termínovníka súťaže) prináleží delegovaným osobám podielovo 50%-ný príplatok k odmene za stretnutie (článok B/11/b RS), a to od klubu, ktorý o zmenu termínu stretnutia na tieto dni požiadal.

e) Kluby, ktoré odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto RS nahlásia zmenu názvu klubu, sú povinné uhradiť poplatok podľa C/3/a RS.

f) Všetky podania na matriku SF a DK SFZ sa uskutočňujú výlučne cez elektronickú podateľňu ISSF.

C. FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI PRE 1. SLF

1. ÚČASTNÍCKE POPLATKY

a) Prihlásené kluby sú povinné uhradiť štartovné vo výške 500 eur v lehote do 31.7.2018 na BÚ. V prípade nedodržania lehoty bude klubu stanovená nová lehota úhrady, ktorá môže byť maximálne 5 dní. V prípade neuhradenia štartovného ani v tejto náhradnej lehote sa klub považuje za neprihlásený a stráca právo na účinkovanie v 1. SLF v sezóne 2018-2019. V tejto povinnosti nie je možné udeliť výnimku.

b) Prihlásené kluby, ktoré nemajú pred začiatkom súťažného ročníka zloženú finančnú zábezpeku vo výške 500 eur, sú povinné ju doplatiť na OBÚ v lehote do 10.8.2018. O výške doplatku informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 03.08.2018. V prípade nedodržania lehoty úhrady bude klubu stanovená nová lehota úhrady, ktorá môže byť maximálne 5 dní. V prípade neuhradenia finančnej zábezpeky v stanovenej výške ani v tejto náhradnej lehote sa klub považuje za neprihlásený a stráca právo na účinkovanie v 1. SLF v sezóne 2018-2019. V tejto povinnosti nie je možné udeliť výnimku.

c) Finančná zábezpeka sa používa na krytie záväzkov klubu, a to aj v priebehu súťažného ročníka. Finančná zábezpeka je použitá na úhradu vzniknutých a neuhradených záväzkov príslušného klubu, ktoré eviduje Exekutíva ku dňu splatnosti mesačnej zbernej faktúry (ďalej iba "MZF") vystavenej podľa písm. e) tohto článku RS.

d) Nepoužitá časť finančnej zábezpeky klubu, ktorú Exekutíva SF eviduje ku dňu splatnosti faktúry za jún 2019, musí byť vrátená na účty klubov do 31.7.2019; nie je možné ju započítať na budúce platby klubov, pokiaľ tak do 15.7.2019 štatutárni zástupcovia klubov písomne nepožiadajú Exekutívu o takýto zápočet.

e) Náklady na činnosť klubu sú kluby povinné uhrádzať na základe MZF za uplynulý kalendárny mesiac, a to v lehote splatnosti ustanovenej na tejto faktúre. Tieto mesačné náklady pripadajúce na činnosť jednotlivého klubu sa vypočítajú ako súčet súčinu priemernej výšky nákladov na rozhodcov na jedno stretnutie 89 € (vypočítanej zo skutočných nákladov na základnú časť v dvoch predchádzajúcich súťažných ročníkoch) a počtu skutočne odohratých zápasov jednotlivého klubu v tomto mesiaci a prípadných iných poplatkov a pokút vzniknutých s činnosťou klubu v danom mesiaci.

2. FINANČNÉ ODMENY ZA UMIESTNENIE V 1.SLF V SEZÓNE 2018/2019

a) Klub umiestnený na 1. mieste nadstavbovej súťaže o majstra (víťaz play-off) získava finančnú odmenu zodpovedajúcu súčtu výšky štartovného určeného pre sezónu 2019-2020 a sumy 3 000 eur.

b) Klub umiestnený na 2. mieste v nadstavbovej súťaži o majstra získava finančnú odmenu 2 000 eur.

c) Klub umiestnený na 3. mieste v nadstavbovej súťaži o majstra získava finančnú odmenu 1 000 eur.

d) Finančné odmeny uvedené v písm. a), b) a c) tohto článku RS sú poskytované formou započítania na účastnícke poplatky v sezóne 2019-2020 a po využití tohto započítania formou poskytnutia finančných príspevkov klubom na úhradu jednotlivých MZF.

3. SADZBY POPLATKOV A POKÚT

a) Sadzobník poplatkov v súťažnom ročníku 2018/2019

- disciplinárne konanie s hráčom dospelí sadzobník SFZ

- juniori, ženy sadzobník SFZ

- disciplinárne konanie s klubom sadzobník SFZ

- disciplinárne konanie s funkcionárom sadzobník SFZ

- disciplinárne konanie s rozhodcom a delegátom sadzobník SFZ

- neopodstatnená námietka, sťažnosť 20 eur

- odvolacia komisia prvého stupňa 30 eur

- odvolacia komisia druhého stupňa sadzobník SFZ

- zmena názvu klubu po nadobudnutí účinnosti RS 100 eur

- zmena domovskej haly 100 eur

- nevytlačený Zápis o stretnutí (podľa B/5/v) 20 eur

- nenahlásenie komentára k stretnutiu 20 eur

- nevyvesenie vlajky riadiaceho zväzu, neumiestnenie reklamných banerov 20 eur

- pokuta za neuhradenie FA v lehote splatnosti 

20 eur (2 pracovné dni po splatnosti)
50 eur (3-5 pracovných dní po splatnosti)
100 eur (6 a viac pracovných dní po splatnosti)

- videozáznam podľa B/5/m RS do 100 eur

- dokazovacie video podľa B/5/m RS do 300 eur

- odhlásenie (odstúpenie, vylúčenie) družstva dospelých v priebehu súťaže 5 000 eur

- porušenie podmienky mať minimálne jedno juniorské družstvo (odhlásenie, odstúpenie, vylúčenie) 3 000 eur

b) Pri inom porušení RS, ak nie je osobitne v písm. a) uvedené inak, sa vyrubuje administratívny poplatok 20 eur. Pri opakovanom porušení môže Exekutíva zvýšiť poplatok až o 100 % podľa závažnosti, trvania a následkov porušenia RS.

c) Pokuty a poplatky budú v plnej výške použité výlučne v súvislosti s prevádzkou a riadením  1 . SLF.

4. PLATBY, POKUTY, POPLATKY

a) Všetky platby vyplývajúce z tohto RS je nutné realizovať výlučne bezhotovostným prevodom na základe MZF na účet SFZ. Po úhrade všetkých faktúr klubmi vyhotoví SF faktúru voči SFZ a príslušná úhrnná zaplatená suma sa prevádza na OBÚ.

b) V prípade neuhradenia MZF v stanovenej lehote má klub automaticky zastavenú súťažnú činnosť a zákaz matričných transferov až do dňa pripísania dlžnej sumy na účet uvedený na MZF. Exekutíva SF v zmysle čl. 77 bod 1 SP odpočíta tri body družstvu za každé stretnutie, ktoré odohrá počas zastavenej činnosti.

D. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. NÁMIETKY A SŤAŽNOSTI

a) Námietky je možné podať v súlade s ustanoveniami Desiata časť - prvá hlava SP SF, alebo v súlade s ustanoveniami DP SFZ.

b) Námietku, sťažnosť môže podať aj člen Exekutívy súťaže, člen VV SF (ak je člen VV SF zároveň zástupcom klubu, akceptuje sa podanie podané za vlastný klub ako klubové a riadi sa ustanoveniami tohoto RS), ako aj kontrolór SF.

c) Námietku, sťažnosť k stretnutiu podávajú družstvá do 48 hodín po skončení stretnutia cez podania výlučne v ISSF systéme.

d) Námietku je možné podať proti nasledovným skutočnostiam:

- výsledku stretnutia,

- priebehu stretnutia,

- náležitostiam HP,

- štartu niektorého súperovho hráča,

- popisu priestupkov napomínaných, alebo vylúčených hráčov,

- výstroju hráčov súperovho družstva.

e) Sťažnosť na delegované osoby musí obsahovať:

- meno a priezvisko zástupcu klubu oprávneného klub zastupovať

- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti

- popis a minutáž udalostí, ktoré sú predmetom sťažnosti

f) Námietka a sťažnosť podaná podľa písm. c), d) a e) tohto článku RS je považovaná za riadnu námietku resp. sťažnosť družstva, a je postúpená na riešenie Exekutíve. V prípade že námietka, resp. sťažnosť bude vyhodnotená ako neopodstatnená, bude spoplatnená podľa RS C/3/a. Opodstatnenosť námietky a sťažnosti musí byť Exekutívou vyhodnotená najneskôr do termínu nasledujúceho kola, ak má k dispozícii všetky potrebné podklady pre riešenie. V prípade potreby riešenia námietky, resp. sťažnosti disciplinárnym orgánom, je Exekutíva povinná bezodkladne zabezpečiť doručenie podkladov pre disciplinárny orgán tak, aby tento mohol zabezpečiť vyriešenie rovnako najneskôr do termínu nasledujúceho kola. V prípade uznania námietky, sťažnosti ako opodstatnenej, majú všetky osoby, ktorých sa uvedené týka, zastavenú činnosť až do konečného vyriešenia. Informácia o pozastavení činnosti delegovaným osobám sa uvádza v najbližšej ÚS.

2. ODVOLANIE

a) Odvolanie je možné podať v súlade s ustanoveniami Desiata časť - druhá hlava SP SF, alebo v súlade s ustanoveniami DP SFZ.

b) Odvolanie môže podať aj člen Exekutívy súťaží, člen VV SF a kontrolór SF.

c) Odvolanie je nutné zaslať predsedovi Odvolacej komisie prvého stupňa a na vedomie predsedovi Exekutívy.

3. PLATNOSŤ NORIEM SLOVENSKÉHO FUTSALU

a) Platné normy futsalu, ktorých súčasťou sú nasledovné platné dokumenty: Stanovy SF, Súťažný poriadok SF, Disciplinárny poriadok SFZ, Registračný a prestupový poriadok SFZ, Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch Slovenského futsalu a Pravidlá futsalu FIFA v platnom znení vydanom v SR sú záväzné pre všetky kluby, osoby, ako aj pre orgány SF, pokiaľ tento RS nestanovuje inak.

b) Zúčastnené strany sa zaväzujú dodržiavať tieto normy a prípadné spory riešiť výlučne podľa týchto noriem.

c) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019 je neoddeliteľnou súčasťou Súťažného poriadku SF a je záväzný pre všetky zainteresované strany. Výklad tohto dokumentu vykonáva Exekutíva po prerokovaní s Výkonným výborom SF.

d) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019 nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VV SF a jeho vydaním strácajú účinnosť všetky predchádzajúce normy takéhoto typu.

e) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019 schválil Výkonný výbor SF dňa 2.6.2018 a počas súťažného ročníka môže byť zmenený, doplnený alebo inak upravovaný len po schválení VV SF.

f) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019 môže byť pre účely prípravy obdobného dokumentu pre súťažný ročník 2019-2020 pripomienkovaný ktorýmkoľvek členom SF počas celého súťažného ročníka 2018-2019. VV SF a Exekutíva súťaže sa zaväzujú na základe týchto pripomienok pripraviť návrh Rozpisu súťaží vo futsale pre ročník 2018-2019 a predložiť ho najneskôr do 15.6.2019 klubom, ktoré na základe výsledkov sezóny 2018-2019 majú právo účasti v 1.SLF v súťažnom ročníku 2019-2020.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) SF sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde v súvislosti s riadením súťaží v sezóne 2018-2019 do styku a ktoré v tejto súvislosti so súhlasom dotknutých osôb spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov sezóny 2018-2019.

b) SF zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch všetky fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi v súvislosti s riadením súťaží v sezóne 2018-2019.

PRÍLOHY

1. VYŽREBOVANIE 1. SLF 2018-2019

2. TERMÍNOVNÍK 2018-2019

3. ADRESÁR KLUBOV 1. SLF 2018-2019

4. FORMULÁR "USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA"

5. FORMULÁR "OZNÁMENIE DELEGÁTA O ZISTENÝCH NEDOSTATKOCH V STRETNUTÍ"

6. LOGO 1. SLF 2018-2019