Školenie trénerov

25.04.2019


ŠKOLENIE TRÉNEROV SFZ FUTSAL LICENCIE - 2019 

Organizátor: Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia: SFZ FUTSAL 2019 

Termín školenia: 08.06. - 30.08.2019 

Organizácia školenia: 2 dvojdňové bloky + záverečná skúška (08./09.06.2019 - 20./21.07.2018 - predbežné miesto školenia - Badín) 

Poplatok za školenie: 150,- EUR (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených) (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom športovej haly na prax, občerstvenie, obedy, odmeny lektorom) 

Počet prijatých: minimálne 12 - maximálne 24 (v jednej skupine) Prihlášky: len elektronickou formou od 25.04. do 26.05.2019, online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/ 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie "SFZ FUTSAL":  

 •                 minimálny vek 18 rokov,
 •                 prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

  Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

 • 1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty) 
 • 2. výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace) 
 • 3. Vyplnený a podpísaný formulár "Registračný formulár člena SFZ - Tréner" (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

   INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV "SFZ FUTSAL" LICENCIE 

 • 1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC). 
 • 2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov). 
 • 3. Pre účasť na školení licencie"SFZ FUTSAL" nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.
 •  4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA. 
 • 5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

          a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,     
          b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,
          c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,
          d) porušil Etický kódex UEFA CC,
          e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä - zapožičia svoju licenciu, kryje                  svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na                        trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii              aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,               f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin. 8. Ak študent prijatý na školenie z                      akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.
 • 6. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.