Súťažný poriadok

14.07.2018

Súťažný poriadok platný od roku 2017

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

SLOVENSKÉHO FUTSALU

Tento poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2015

PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Predmet poriadku

(1) Tento poriadok upravuje

a) podmienky a postupy organizovania a koordinovania súťaží v organizovanom futsale na území Slovenskej republiky na všetkých úrovniach súťaží a vo všetkých vekových kategóriách, ktoré organizuje a riadi Slovenský futsal (SF) sám alebo jeho členovia, alebo ich orgány,

b) práva a povinnosti klubov, účastníkov a riadiacich orgánov súťaží uvedených v písm. a) a vzťahy medzi nimi.

(2) Týmto poriadkom nie je dotknutá úprava podmienok súťaží a stretnutí ustanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými osobitnými predpismi 1 .

Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto poriadku sa rozumie

a) súťažným ročníkom - obdobie od 1. júla jedného roku do 30. júna nasledujúceho roku,

b) úrovňou súťaže - jedna úroveň v hierarchickom usporiadaní súťaží, z ktorých je najvyššou súťažou prvá liga, ktorá sa hrá republikovo,

c) riadiacim zväzom - SF, regionálne združenia SF 2 a miestne a oblastné zväzy, ktoré riadia a organizujú jednotlivú súťaž,

d) riadiacim orgánom súťaže - orgán riadiaceho zväzu, ktorý zodpovedá v rámci riadiaceho zväzu za riadenie a organizáciu súťaže,

e) rozpisom súťaže - predpis riadiaceho zväzu pre súťaž, ktorú organizuje a riadi príslušný riadiaci zväz, ktorým sa bližšie upravuje a vykonáva tento poriadok,

f) termínovou listinou - rozpis stretnutí jednotlivých častí súťaže s uvedením dátumu a začiatku  hracieho času stretnutia, ktorý je záväzný pre všetky družstvá súťaže.

Článok 3 - Obmedzenia vo vzťahu k zmene pravidiel súťaže a zmene organizácie súťaží

(1) Tento poriadok a pravidlá súťaže ustanovené v ňom a v rozpise súťaže je možné meniť len s účinnosťou od začiatku súťažného ročníka; meniť ich s účinnosťou v priebehu súťaže nie je možné.

(2) Zásadnú zmenu v organizácii súťaží (reorganizácia) je možné schváliť najneskôr do začiatku súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, v ktorom má zásadná zmena v organizácii súťaží nadobudnúť účinnosť.

Článok 4 - Zodpovednosť

(1) Za porušenie ustanovení tohto poriadku je zodpovedný klub, ktorý sa porušenia dopustil sám alebo prostredníctvom svojho funkcionára alebo hráča. Za porušenie povinností ustanovených týmto 1 Napríklad zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 2 článok 2 bod 1 písm. q) Stanov SF poriadkom je možné uložiť športovo-technické opatrenie (herný dôsledok) podľa tohto poriadku len klubu.

(2) Za porušenie povinností ustanovených týmto poriadkom je možné uložiť disciplinárne opatrenie podľa Disciplinárneho poriadku SFZ alebo iného disciplinárneho predpisu schváleného riadiacim zväzom pre jednotlivé súťaže.

(3) Riadiaci orgán súťaže je povinný podať podnet na disciplinárne konanie, ak zistí také porušenie tohto poriadku, ktoré môže mať znaky disciplinárneho previnenia.

DRUHÁ ČASŤ

PRINCÍPY, ZÁSADY, SYSTÉM A ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ

Článok 6 - Územný princíp

Družstvo klubu zaradené do súťaže je povinné odohrať svoje súťažné stretnutia na území riadiaceho zväzu danej súťaže, ak na základe osobitného predpisu 3 riadiaci zväz nerozhodne inak.

Článok 7 - Zásady organizácie a riadenia súťaží

(1) Dlhodobá majstrovská/ligová súťaž (ďalej len "majstrovská súťaž") sa riadi týmto poriadkom a

rozpisom súťaže. Rozpis súťaže musí byť v súlade s týmto poriadkom. V prípade rozporu medzi

ustanovením tohto poriadku a ustanovením rozpisu súťaže má prednosť ustanovenie tohto poriadku.

Rozpis súťaže musí obsahovať minimálne vyžrebovanie, termínovú listinu a adresár účastníkov

súťaže. V majstrovských súťažiach miestnej a oblastnej úrovne je možné organizovať a riadiť súťaž s

pravidlami odlišnými ako v tomto poriadku s prihliadnutím na osobitné podmienky; pre takúto súťaž

platí tento poriadok primerane.

(2) Pohárová súťaž sa riadi ustanoveniami tohto poriadku, ak ich možno v pohárovej súťaži použiť, a

rozpisom súťaže.

(3) Riadiace zväzy nižších súťaží prispôsobia svoje termínové listiny termínovej listine súťaží riadených vyšším riadiacim zväzom. Termínová listina nižšej súťaže nesmie znemožňovať odohrať stretnutie podľa termínovej listiny vyššej súťaže.

(4) Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením.

(5) Riadiaci zväz, iný organizátor súťaže, klub a účastník stretnutia sú pri organizovaní súťaže povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky a predpisy FIFA, UEFA, SFZ a SF.

(6) Klub, ktorého družstvo súťaží v medzinárodnej súťaži organizovanej FIFA alebo UEFA, postupuje pri organizovaní stretnutia podľa osobitných predpisov FIFA a UEFA 4 .

Článok 8 - Stupne súťaží

(1) Súťaže v pôsobnosti SF sa na území Slovenskej republiky organizujú a riadia na týchto troch stupňoch riadenia: 3 článok 3 ods. 8 písm. c) a článok 5 ods. 3 Stanov SF 4 Napríklad FIFA regulations governing international matches of 21 March 2014 (FIFA pravidlá upravujúce medzinárodné stretnutia z 21. marca 2014)

a) republikové súťaže,
b) regionálne súťaže,
c) miestne a oblastné súťaže.

Konkrétna štruktúra súťaží je schválená Výkonným výborom SF vždy do 30. júna pred začiatkom súťažného ročníka.

(2) Za organizovanie a riadenie republikových súťaží zodpovedá SF, za organizovanie a riadenie regionálnych súťaží zodpovedajú príslušné regionálne združenia SF, za organizovanie a riadenie miestnych a oblastných súťaží zodpovedajú príslušné miestne alebo oblastné riadiace zväzy, ak nie je v tomto poriadku alebo v rozpise súťaže uvedené inak.

(3) Súťaž sa označuje minimálne týmito údajmi:

a) typ súťaže (majstrovská, pohárová),
b) súťažný ročník,
c) pohlavie,
d) úroveň súťaže (I. liga, II. liga, atď.),
e) veková úroveň ("U").

Ďalšie údaje na označenie súťaže môže ustanoviť rozpis súťaže alebo prihláška do súťaže.

Článok 9 - Systém hrania súťaží

(1) Systém majstrovských a pohárových súťaží ustanovuje rozpis súťaže.

(2) Systém hrania stretnutí majstrovskej súťaže je ustanovený v prílohe k tomuto poriadku (Bergerove tabuľky).

Článok 10 - Reorganizácia a úprava súťaží

(1) Reorganizáciou súťaží sa rozumie zmena štruktúry súťaží, ktorá sa týka zmeny usporiadania  súťaží na jednotlivých stupňoch riadenia súťaží.

(2) Úpravou súťaže sa rozumie zmena počtu zúčastnených družstiev klubov a ich rozdelenia do jednotlivých územných oblastí pri dodržaní administratívneho členenia Slovenskej republiky.

(3) Úpravu súťaže je možné schváliť pred začiatkom súťažného ročníka, v ktorom má úprava súťaže nadobudnúť účinnosť. Ak sa úprava súťaže týka zmeny pravidiel o postupe a zostupe, schvaľuje sa do začiatku súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, v ktorom má úprava súťaže  nadobudnúť účinnosť.

(4) Reorganizácia a úprava súťaží musia zohľadňovať pravidlá postupu a zostupu ustanovené týmto poriadkom.

TRETIA ČASŤ

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V SÚŤAŽI

A ZARAĎOVANIE DRUŽSTIEV

PRVÁ HLAVA - VÝSLEDOK V STRETNUTÍ A NEÚČASŤ DRUŽSTVA V SÚŤAŽI

Článok 11 - Hodnotenie výsledku v stretnutí

(1) Za víťazstvo v stretnutí získava družstvo tri body. Za nerozhodný výsledok získavajú obe družstvá po jednom bode.

(2) Pri kontumácii stretnutia sa priznávajú družstvu, ktoré nezapríčinilo kontumáciu stretnutia, tri body a aktívne skóre 5:0 a družstvu, ktoré zapríčinilo kontumáciu stretnutia, sa priznáva pasívne skóre 0:5 bez priznania bodov.

(3) Ak v stretnutí, v ktorom bolo stretnutie kontumované, dosiahlo družstvo, ktoré nezapríčinilo  kontumáciu stretnutia, skóre 5:0 alebo priaznivejší gólový rozdiel ako skóre 5:0, platí výsledok dosiahnutý v stretnutí.

(4) Ak bolo stretnutie kontumované zapríčinením oboch družstiev, obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:5 bez priznania bodov.

Článok 12 - Hodnotenie družstva za neúčasť v súťaži

(1) Ak družstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka, riadiaci orgán súťaže ho zo súťaže vylúči bez ohľadu na počet získaných bodov.

(2) Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, klub ho z nej odhlási v jej priebehu (čl. 17 ods. 4), je preradené do nižšej súťaže alebo zanikne členstvo klubu v SF, zrušia sa (anulujú) všetky výsledky družstva v tabuľke.

(3) Ak klub odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po termíne uzávierky prihlášok do súťaže, po jej vyžrebovaní alebo v priebehu súťaže, alebo ak je družstvo klubu zo súťaže vylúčené na základe uloženého disciplinárneho opatrenia alebo podľa odseku 1, v nasledujúcom súťažnom ročníku sa takéto družstvo, alebo akékoľvek družstvo klubu rovnakej vekovej úrovne hrajúce nižšiu súťaž, zaraďuje do súťaže, ktorá je minimálne o jednu úroveň nižšia ako súťaž, v ktorej odhlásené alebo vylúčené družstvo pôsobilo.

(4) Vylúčené družstvo alebo družstvo, ktoré je odhlásené v priebehu súťaže, sa považuje bez ohľadu na počet získaných bodov za družstvo zostupujúce z danej súťaže.

DRUHÁ HLAVA - POSTUPUJÚCE A ZOSTUPUJÚCE DRUŽSTVO V SÚŤAŽI

Článok 13 - Povinnosti riadiaceho orgánu súťaže

(1) Počet zostupujúcich a postupujúcich družstiev, ako aj systém postupu a zostupu upravuje rozpis súťaže v súlade s týmto poriadkom.

(2) Ak riadiaci zväz ustanoví baráž na určenie postupujúceho alebo zostupujúceho družstva medzi dvoma súťažami, baráž sa odohrá podľa podmienok stanovených samostatným rozpisom baráže.

(3) Riadiaci orgán súťaže je povinný písomne nahlásiť postupujúce a zostupujúce družstvá riadiacim orgánom nadväzujúcich súťaží v termínoch stanovených rozpisom týchto súťaží.

Článok 14 - Postupujúce družstvo

(1) Víťaz súťaže, resp. baráže podľa článku 13 ods. 2, postupuje priamo do vyššej súťaže, ak nejde o víťaza najvyššej súťaže. Víťaz súťaže resp. baráže je zároveň pri postupe do vyššej súťaže povinný splniť ďalšie podmienky pre zaradenie do súťaže ustanovené týmto poriadkom, rozpisom súťaže a prihláškou do súťaže (ďalej len "podmienky pre účasť v súťaži").

(2) Ak víťaz súťaže resp. baráže nespĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaži, do vyššej súťaže môže priamo postúpiť družstvo umiestnené na druhom mieste v tabuľke po skončení súťaže resp. baráže, ak toto družstvo spĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaži.

Článok 15 - Zostupujúce družstvo

(1) Družstvo, ktoré sa po skončení súťaže umiestni na poslednom mieste, zo súťaže zostupuje, ak nejde o najnižšiu súťaž alebo ak rozpis súťaže neustanovuje systém zostupu inak. Počet ďalších zostupujúcich družstiev závisí od počtu zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží a od počtu postupujúcich družstiev z nižších súťaží.

Článok 16 - Postup a zostup družstva klubu s viac družstvami

(1) Ak má klub v súťažiach zaradené dve družstvá rovnakej vekovej kategórie, upravuje sa postup alebo zostup týchto družstiev takto:

a) ak zostupuje z vyššej súťaže A-družstvo do súťaže nižšej, kde hrá B-družstvo, ktoré zo súťaže nezostupuje ani nepostupuje, do tejto nižšej súťaže sa zaraďuje len A-družstvo a B-družstvo sa zaraďuje do súťaže o jeden stupeň nižšej; B-družstvo sa považuje za zostupujúce družstvo zo súťaže, kde sa zaraďuje A-družstvo,

b) ak má B-družstvo postúpiť do vyššej súťaže, kde hrá A-družstvo, ktoré zo súťaže nezostupuje, ani nepostupuje, B-družstvo do vyššej súťaže nepostupuje, a postupujúcim družstvom je ďalšie najvyššie umiestnené družstvo iného klubu; uvedené platí už pre baráž, ktorá má určiť postupujúceho do vyššej súťaže (B-družstvo sa nemôže zúčastniť takejto baráže),

c) ak má z vyššej súťaže zostúpiť A-družstvo do súťaže nižšej, kde hrá B-družstvo, ktoré zo súťaže má postúpiť, zaradenie družstiev do súťaží sa nezmení (A-družstvo nezostupuje, B- družstvo nepostupuje); pre baráž, ktorá má určiť postupujúceho do vyššej súťaže, platí, že baráže sa zúčastňuje zostupujúce A-družstvo a B-družstvo do baráže nepostupuje, a postupujúcim družstvom do baráže je ďalšie najvyššie umiestnené družstvo iného klubu,

d) v miestnych a oblastných súťažiach môže riadiaci orgán súťaže povoliť štart dvoch alebo viacerých družstiev (A i B) spoločne v rovnakej súťaži, alebo oddelene v odlišných skupinách rovnakej súťaže. Štart týchto družstiev sa posudzuje ako štart družstiev rôznych klubov, avšak hráč jedného družstva nemôže hrať za tieto družstvá súčasne (čl. 38 a 43).

(2) Ak má klub v súťažiach viac družstiev ako dve, odsek 1 sa uplatní primerane.

TRETIA HLAVA - DOPLNENIE SÚŤAŽE

Článok 17 - Zaradenie družstva do inej súťaže

(1) Ak klub pred začiatkom súťažného ročníka požiada o zaradenie jeho družstva do súťaže nižšej o jeden alebo viac úrovní, ako je súťaž, v ktorej by mal pôsobiť, alebo prihlásené družstvo odhlási (odsek 4), alebo je jeho družstvo zo súťaže vylúčené (čl. 12 ods. 1), alebo je vylúčené zo súťaže alebo preradené do nižšej súťaže na základe disciplinárneho opatrenia, alebo nespĺňa podmienky pre účasť v súťaži, na jeho miesto môže byť zaradené,

a) družstvo, ktoré je umiestnené na druhom, prípadne nasledujúcom mieste za družstvom postupujúcim z tejto súťaže, ak spĺňa podmienky pre účasť v súťaži, a to v prípade ak je súťaž, do ktorej má byť družstvo zaradené, o úroveň nižšia a jednoskupinová,

b) družstvo z územne príslušnej skupiny súťaže, ktoré je umiestnené na druhom, prípadne nasledujúcom mieste za družstvom postupujúcim, ak spĺňa podmienky pre účasť v súťaži, a to  v prípade ak je súťaž, do ktorej má byť družstvo zaradené, o úroveň nižšia a viacskupinová,

c) družstvo podľa územnej príslušnosti ako je súťaž, z ktorej je dotknuté družstvo klubu zaradené, ktoré je umiestnené na druhom, prípadne nasledujúcom mieste za družstvom postupujúcim zo súťaže o jednu úroveň nižšiu, ak spĺňa podmienky pre účasť v súťaži, a to v prípade ak je súťaž, do ktorej má byť družstvo zaradené, nižšia o viac ako jednu úroveň; pri zaraďovaní družstiev do súťaží medzi súťažou, z ktorej je dotknuté družstvo preradené (odhlásené, vylúčené, požiada o zaradenie do nižšej súťaže) a súťažou, do ktorej je dotknuté družstvo zaradené, sa primerane použijú pravidlá uvedené v písm. a) a b).

(2) Pri určení poradia družstiev, ktoré majú nárok na zaradenie do súťaže podľa odseku 1, sa postupuje podľa čl. 18.

(3) Ak nie je možné súťaž doplniť podľa odsekov 1 a 2, o ďalšom spôsobe doplnenia súťaže, alebo o znížení počtu účastníkov súťaže rozhodne riadiaci zväz súťaže.

(4) Ak klub odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po termíne uzávierky prihlášok do súťaže, po jej vyžrebovaní alebo v priebehu súťaže, nemôže byť toto družstvo v tom istom súťažnom ročníku zaradené do inej úrovne majstrovskej súťaže, a ani sa do súťaže vrátiť. V ďalšom súťažnom ročníku sa takéto družstvo klubu zaraďuje do súťaže podľa čl. 12 ods. 3 a 4.

(5) Ak klub odhlási družstvo (družstvo odstúpi) v priebehu súťaže, podmienky a finančné následky s tým spojené ustanovuje rozpis súťaže.

(6) Klub, ktorého družstvo sa po skončení súťaže umiestni na mieste, z ktorého má nárok na pokračovanie v súťaži v nasledujúcom súťažnom ročníku, a ktorý chce svoje družstvo prihlásiť do nižšej súťaže, alebo svoje družstvo neprihlásiť do žiadnej súťaže, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať riadiaci orgán súťaže, v ktorej nechce ďalej pôsobiť, a riadiaci orgán súťaže, do ktorej chce byť zaradený. Riadiaci orgán súťaže, do ktorej chce takýto klub svoje družstvo prihlásiť, je povinný družstvo do súťaže zaradiť, ak toto spĺňa podmienky pre účasť v súťaži.

ŠTVRTÁ HLAVA - URČENIE UMIESTNENIE DRUŽSTVA

Článok 18 - Určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva po skončení súťaže

(1) Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí na určenie víťaza, postupujúceho družstva (aj do súťaží UEFA) a zostupujúceho družstva kritériá v tomto poradí:

a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
c) vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.

(2) Ak sú kritériá uvedené v odseku 1 rovnaké, pri rozhodovaní o poradí na určenie víťaza, postupujúceho družstva (aj do súťaží UEFA) a zostupujúceho družstva sa postupuje podľa čl. 19 ods.2.

(3) Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúce družstvo (aj do súťaží UEFA) a zostupujúce družstvo podľa odsekov 1 a 2, odohrajú družstvá kvalifikačné stretnutie, ktorého podmienky ustanoví riadiaci orgán súťaže, a ktoré musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v odsekoch 4 a 5. Kvalifikačné stretnutie môžu odohrať len družstvá rovnakej úrovne súťaží.

(4) Ak nie je možné po skončení kvalifikačného stretnutia uvedeného v odseku 3 určiť víťaza, predlžuje sa stretnutie po päťminútovej prestávke o 2 x 5 minút so zmenou strán. Ak zostane aj po predĺžení gólový pomer rovnaký, rozhodnú o víťazovi kopy zo značky pokutového kopu. Stretnutia súťaží mládeže sa podľa tohto odseku nepredlžujú a riadia sa podmienkami ustanovenými v rozpise súťaže.

(5) Ak je účastníkom kvalifikačného stretnutia uvedeného v odseku 3 B-družstvo klubu, môžu zaň štartovať v kvalifikačnom stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje uvedenie hráča v zápise o stretnutí. Pre vzťah hráčov medzi A, B a C-družstvami klubu sa primerane vzťahuje čl. 43.

(6) Postupom sa na účely tohto článku rozumie aj kvalifikovanie sa družstva klubu do nadstavbovej časti súťaže v priebehu súťaže a postup družstva do baráže po skončení súťaže.

Článok 19 - Určenie umiestnenia družstva v priebehu súťaže

(1) Určenie umiestnenia družstva v poradí družstiev v priebehu súťaže a po skončení súťaže, ak nejde o určenie podľa čl. 18 ods. 1, sa určuje na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí.

(2) Ak majú v priebehu súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o umiestnení družstva kritériá v tomto poradí:

a) gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí,
b) vyšší počet strelených gólov vo všetkých majstrovských stretnutiach,
c) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,
d) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov,
e) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach, 
f) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov.

PIATA HLAVA - DOHODA O STRIEDAVOM ŠTARTE HRÁČOV

Článok 20 - Uzatvorenia dohody o striedavom štarte hráčov

(1) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaže vo vekovej kategórii mužov môžu v súlade s ustanovením odseku 2 uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráčov klubu vyššej súťaže za klub nižšej súťaže, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže, ktorá skôr začína. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení.

(2) Klub pôsobiaci v najvyššej úrovni súťaží môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte hráčov s klubom pôsobiacim v súťaži o jednu úroveň nižšej, pričom táto sa vzťahuje iba na hráčov vekovej kategórie juniorov oprávnených pôsobiť vo vekovej kategórii mužov podľa čl. 42. Klub pôsobiaci v najvyššej úrovni súťaží môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku aj ďalšie dohody o striedavom štarte hráčov s klubmi pôsobiacimi v súťažiach o dve a viac úrovní nižších. Klub pôsobiaci v druhej a nižšej úrovni súťaží môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku dohody o striedavom štarte hráčov aj s klubmi pôsobiacimi v súťažiach o jeden stupeň nižších.

(3) Ak klub vyššej súťaže uzatvorí dohodu o striedavom štarte hráčov, nemôže mať v súťažiach v súťažnom ročníku, ktorého sa dohoda týka, zaradené okrem A-družstva iné družstvá rovnakej vekovej kategórie.

Článok 21 - Podmienky striedavého štartu hráčov

(1) Na základe dohody o striedavom štarte hráčov môže hráč družstva klubu vyššej súťaže hrať len za A-družstvo klubu nižšej súťaže a môže nastúpiť len v majstrovskej súťaži. Hráč družstva klubu vyššej súťaže nesmie nastúpiť za klub nižšej súťaže v pohárovej súťaži.

(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje uvedenie hráča v zápise o stretnutí.

(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.

(4) Hráč môže v jednom súťažnom ročníku byť predmetom len jednej dohody o striedavom štarte hráčov.

(4) Družstvo klubu nižšej súťaže, v ktorom hrali striedavo hráči družstva klubu vyššej súťaže na  základe dohody o striedavom štarte, nemôže postúpiť do súťaže, kde pôsobí družstvo klubu, ktorého hráči hrali za družstvo nižšej súťaže. Na určenie postupujúceho družstva z nižšej súťaže sa v takomto prípade postupuje primerane podľa čl. 16 ods. 1 písm. b) a c).

ŠIESTA HLAVA - OZNAČENIE VÍŤAZA

Článok 22 - Tituly a odmeny v súťaži

(1) V majstrovských súťažiach sa víťazovi súťaže udeľuje titul

a) "Majster Slovenskej republiky" - víťazovi I. ligy vo futsale mužov, žien, juniorov a žiakov,
b) "majster" alebo "víťaz" - víťazovi súťaže inej ako uvedenej v písm. a).

(2) V pohárových súťažiach sa víťazovi súťaže udeľuje titul

a) "Víťaz Slovenského pohára" - víťazovi Slovenského pohára,
b) "víťaz" - víťazovi súťaže inej ako v písm. a).

(3) Víťaza súťaže je možné odmeniť spôsobom ustanoveným rozhodnutím riadiacieho zväzu alebo rozpisom súťaže.

ŠTVRTÁ ČASŤ - RIADENIE SÚŤAŽÍ

PRVÁ HLAVA - RIADIACI ORGÁN

Článok 23 - Právomoci riadiaceho orgánu súťaže

Riadiaci orgán súťaže

a) zabezpečuje organizačné a športovo-technické riadenie súťaže riadiaceho zväzu,

b) určuje začiatok a termíny stretnutí podľa tohto poriadku, ktoré sú uvedené v termínovej listine,

c) zabezpečuje regulárny a bezproblémový priebeh súťaží a stretnutí,

d) dohliada na dodržiavanie termínovej listiny,

e) schvaľuje výsledky stretnutí,

f) schvaľuje konečné poradie družstiev po skončení súťaže,

g) navrhuje podmienky pre účasť v súťaži,

h) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto poriadkom a osobitnými predpismi.

DRUHÁ HLAVA - RIADENIE SÚŤAŽÍ VŠEOBECNE

Článok 24 - Majstrovská súťaž

Riadiaci orgán súťaže zaradí družstvo do jednotlivej úrovne majstrovskej súťaže po splnení podmienok pre účasť v súťaži a

a) podľa umiestnenia družstva v súťaži v predchádzajúcom súťažnom ročníku v súlade s týmto poriadkom a rozpisom súťaže a na základe podanej prihlášky do súťaže, alebo

b) na základe rozhodnutia orgánu riadiaceho zväzu o vylúčení alebo preradení družstva.

Článok 25 - Pohárová súťaž

(1) Súťaže o Slovenský pohár sa môže zúčastniť družstvo každého stupňa súťaže podľa hracieho modelu schváleného SF v súlade s podmienkami uvedenými v rozpise súťaže.

(2) Finále Slovenského pohára sa koná na ihrisku, ktoré vyberie riadiaci orgán SF na základe výberového konania.

(3) V pohárovej súťaži nemôže hrať B-družstvo klubu, ani hráč družstva klubu vyššej súťaže podľa dohody o striedavom štarte hráčov.

Článok 26 - Polčasová prestávka

V stretnutí majstrovskej súťaže a pohárovej súťaže je polčasová prestávka povinná; trvanie polčasovej prestávky ustanoví rozpis súťaže.

TRETIA HLAVA - RIADENIE SÚŤAŽÍ MLÁDEŽE

Článok 27 - Súťaže mládeže

(1) Na organizovanie a riadenie majstrovských súťaží mládeže platí tento poriadok, ak nie je v tomto poriadku ustanovené inak.

(2) Riadiaci zväz súťaže môže organizovať a riadiť súťaž mládeže v týchto vekových kategóriách:

a) juniori, ktorá zahŕňa vekové úrovne U16 až U19,
b) žiaci, ktorá zahŕňa vekové úrovne U12 až U15
c) prípravka, ktorá zahŕňa vekové úrovne U6 až U11.

(3) Do jednotlivej vekovej úrovne ("U") patrí v súťažnom ročníku hráč, ktorý sa narodil po 1. januári roka, ktorý je určený rozdielom roku skončenia súťažného ročníka a čísla príslušnej vekovej úrovne.

(4) Vekové kategórie a súťaže uvedené v odseku 2 sa môžu deliť nasledovne:

a) prípravka (U6 až U11), ktorá sa môže deliť na vekovú kategóriu mladšia prípravka (U6 až U9)  a vekovú kategóriu staršia prípravka (U10 až U11),

b) žiaci (U12 až U15), ktorá sa môže deliť na vekovú kategóriu mladší žiaci (U12 až U13) a vekovú kategóriu starší žiaci (U14 až U15),

c) juniori, ktorá sa môže deliť na vekovú kategóriu mladší dorast (U16 až U17) a vekovú kategóriu starší dorast (U18 až U19).

(5) Ak nie je možné pri určení postupujúceho a zostupujúceho družstva v súťažiach mládeže postupovať podľa tohto poriadku, pravidlá pre postup a zostup je možné odlišne upraviť v rozpise súťaže.

Článok 28 - Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže

(1) Hrací čas v súťažiach mládeže je stanovený rozpisom súťaže.

(2) Stretnutie žiakov a prípravok sa môže hrať s menšou loptou, ktorej veľkosť je ustanovená v rozpise súťaže.

(3) V súťažiach mládeže môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže o jej schválení.

(4) Dohoda uvedená v odseku 3 musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) určenie jedného z klubov dohody, ktorý bude

1. vystupovať za spoločné družstvo klubov voči tretím osobám,

2. zodpovedný za spoločné družstvo podľa tohto poriadku (napr. bude mať týmto mládežníckym družstvom splnenú podmienku pre účasť v súťaži), všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných osobitných predpisov,

3. po skončení platnosti dohody pokračovať v súťaži, v ktorej súťažilo spoločné družstvo klubov,

b) označenie súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť,

c) názov spoločného družstva.

(5) Po skončení platnosti dohody uvedenej v odseku 3 môže byť družstvo mládeže klubu, ktorý nebude pokračovať v súťaži podľa ods. 4 písm. a) bodu 3 zaradené len do najnižšej súťaže príslušnej vekovej kategórie.

(6) Hráč hrajúci v spoločnom družstve na základe dohody uvedenej v odseku 3 môže hrať za iné družstvo svojho klubu v inej vekovej kategórii, ak spĺňa ďalšie podmienky ustanovené týmto poriadkom.

ŠTVRTÁ HLAVA - RIADENIE SÚŤAŽÍ ŽENSKÉHO FUTSALU

Článok 29 - Súťaže ženského futsalu

(1) Na organizovanie a riadenie majstrovských súťaží ženského futsalu platí tento poriadok, ak nie je v tomto poriadku ustanovené inak.

(2) Dva kluby môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráčky za družstvo dievčat vo vekovej kategórii žiačok v jednom klube a za družstvo chlapcov vo vekovej kategórii žiakov v druhom klube, pokiaľ hráčka nedovŕši 15. rok veku. Dohodu je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže, ktorá skôr začína. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaže o jej schválení. Platnosť dohody je najmenej 30 dní. Platnosť dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka, v ktorom môže hráčka naposledy štartovať v kategórii žiačok.

(3) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte tej istej hráčky.

(4) Ak hráčka odohrá v súťažnom ročníku stretnutie v kategórii žien, nemôže viac striedavo hrať za družstvo druhého klubu.

PIATA HLAVA - RIADENIE NEMAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ

Článok 30 - Organizácia nemajstrovských súťaží

(1) Nemajstrovskú súťaž (turnaj) a prípravné stretnutie za účasti slovenských i zahraničných družstiev môže zorganizovať a riadiť klub a riadiaci zväz, ktorí zodpovedajú za dodržiavanie tohto poriadku, ktorý sa na turnaj a prípravné stretnutie primerane použije.

(2) V súťaži alebo stretnutí uvedených v odseku 1 môže nastúpiť za družstvo klubu hráč, ktorý je registrovaný v inom klube, len s písomným súhlasom materského klubu.

(3) Klub, ktorý sa chce zúčastniť nemajstrovskej súťaže (turnaj) alebo prípravného stretnutia v zahraničí, je povinný o tom minimálne 21 dní vopred informovať riadiaci orgán súťaže, v ktorej družstvo klubu štartuje, ak svojou účasťou na takom stretnutí môže narušiť termínovú listinu majstrovskej súťaže.

ŠIESTA HLAVA - TERMÍNY STRETNUTÍ

Článok 31 - Termínová listina

(1) Termínová listina musí byť zostavená tak, aby sa posledné stretnutie súťaže v súťažnom ročníku odohralo najneskôr do 30. júna.

(2) Hosťujúce družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie uvedené v termínovej listine bez toho, aby čakalo na oznámenie domáceho družstva, že sa stretnutie hrá, ak rozpis súťaže alebo rozhodnutie riadiaceho orgánu súťaže oznámené v úradnej správe neustanovuje inak.

Článok 32 - Termíny stretnutí

(1) Odporúčané začiatky stretnutí v majstrovských a pohárových súťažiach (úradné hracie časy) sa ustanovujú v rozpise súťaže

(2) Začiatok stretnutia vysielaného v televízii je možné určiť individuálne mimo začiatkov stretnutí ustanovených rozpisom súťaže.

(3) Riadiaci orgán súťaže môže ustanoviť jednotný termín odohratia všetkých stretnutí v posledných troch kolách súťaže, pričom družstvá priamo zainteresované do súboja o majstra, víťaza, postup (aj do pohárových súťaží UEFA) a zostup nemôžu v tejto časti súťaže požiadať o zmenu termínu stretnutia, ani sa na zmene termínu stretnutia dohodnúť.

(4) V majstrovských súťažiach nie je možné stretnutie B-družstva klubu odohrať v rovnaký deň ako stretnutie A-družstva klubu, ak sa kluby nedohodnú inak.

(5) V majstrovských súťažiach nie je možné stretnutie družstva klubu nižšej súťaže, v ktorom štartujú hráči družstva klubu vyššej súťaže na základe dohody o striedavom štarte hráčov, odohrať v rovnaký deň ako stretnutie družstva klubu vyššej súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

Článok 33 - Zmena termínu stretnutia na základe dohody

(1) Družstvá môžu svoje stretnutie na základe vzájomnej dohody klubov predohrať v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine, ak ich dohodu predložia riadiacemu orgán súťaže v súlade s podmienkami uvedenými v rozpise súťaže.

(2) Družstvá môžu odohrať stretnutie v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine na základe vzájomnej dohody klubov uzatvorenej podľa podmienok uvedených v rozpise súťaže, ak ich dohodu schváli riadiaci orgán súťaže.

(3) Družstvá môžu odohrať stretnutia v obrátenom poradí, ako boli vyžrebované, na základe vzájomnej dohody klubov uzatvorenej podľa podmienok uvedených v rozpise súťaže. Družstvá sú však povinné odohrať stretnutia na ihriskách oboch súperov.

Článok 34 - Zmena termínu stretnutia z iného dôvodu

(1) Riadiaci orgán súťaže môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nariadiť odohrať stretnutie bez súhlasu klubov družstiev aj v inom termíne, ako je uvedený v termínovej listine. Riadiaci orgán súťaže nariadi zmenu termínu vždy, ak orgán verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci svojej územnej pôsobnosti 5 , ktoré svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia.

(2) Podmienky pre zmenu termínu stretnutia z dôvodu nominovania hráčov klubu na reprezentačné stretnutie ustanovuje rozpis súťaže.

(3) Ak dôjde k zmene termínu stretnutia z dôvodu jeho neodohratia alebo nedohratia, postupuje sa podľa čl. 63 a 64.

PIATA ČASŤ - ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

PRVÁ HLAVA - KLUBY

Článok 35 - Podmienky pre účasť klubu v súťaži

Klub, ktorý má družstvo zaradené v súťaži, je povinný najmä:

a) splniť podmienky pre účasť v súťaži,

b) mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka mládežnícke družstvá, ak takúto  povinnosť ustanovuje rozpis súťaže,

c) vyhlásiť v prihláške do súťaže, že klub je finančne zabezpečený a súťaž riadne dokončí,

d) uhradiť riadiacemu zväzu riadne a včas poplatky na základe mesačnej zbernej faktúry v súlade s podmienkami úhrady ustanovenými v rozpise súťaže,

e) uhradiť riadiacemu zväzu príslušnej súťaže ostatné ustanovené poplatky (napr. štartovné, zábezpeka)

f) mať v súťaži zaradených svojich rozhodcov, ak tak ustanovuje rozpis súťaže.

Článok 36 - Prihláška do súťaže

(1) Podmienkou zaradenia družstva klubu do súťaže je podanie záväznej prihlášky prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu (ďalej len "ISSF") v termíne, rozsahu a forme stanovenej riadiacim orgánom súťaže. Náležitosti prihlášky a podmienky pre účasť v súťaži ustanovuje rozpis súťaže.

(2) Klub je povinný s podaním prihlášky do súťaže za každé svoje družstvo uhradiť štartovné vo výške a spôsobom ustanoveným v rozpise súťaže.

Článok 37 - Povinnosti klubu v súťaži

Klub, ktorý má v súťaži zaradené družstvo, je povinný najmä:

a) vyplniť v ISSF ustanovené údaje trénera a ostatných členov realizačného tímu družstva v termíne ustanovenom riadiacim orgánom súťaže a požiadať o ich schválenie riadiaci zväz súťaže,

b) mať všetkých hráčov, ktorí sú zaradení do družstva registrovaných podľa osobitného predpisu 6 , 5 Napr. § 12 a § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 6 Registračný a prestupový poriadok SFZ v platnom znení

c) riadiť sa ustanoveniami tohto poriadku, rozpisom súťaže, ako aj ostatnými osobitnými predpismi a rozhodnutiami SF, SFZ a riadiaceho zväzu súťaže,

d) vykonať opatrenia na odohratie všetkých stretnutí a usilovať sa o bezproblémový a regulárny priebeh súťaže,

e) zabezpečiť potrebné technické vybavenie pre činnosť osôb v ISSF.

Článok 38 - Súpiska družstva

(1) Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. V priebehu súťaže je súpiska dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených v zápise o stretnutí. Ak je v rozpise súťaže uvedená výnimka z povinného použitia ISSF, klub je povinný vyplniť súpisku v súlade s týmto poriadkom a rozpisom súťaže.

(2) Súpiska v ISSF obsahuje minimálne tieto údaje:

a) názov klubu,
b) meno a priezvisko hráča a jeho registračné číslo,
c) meno a priezvisko trénera a vedúceho družstva a ich registračné čísla.

(3) Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu podrobil lekárskej prehliadke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekárskej prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu orgánu súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke.

(4) Klub musí mať najneskôr do podania prihlášky do súťaže minimálne 10 registrovaných hráčov, ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené do súťaže vo vekovej kategórii mužov alebo vo vekovej kategórii juniorov. Minimálny počet registrovaných hráčov klubu v ostatných vekových kategóriách ustanovuje rozpis súťaže.

Článok 39 - Súpisky viacerých družstiev klubu

(1) Klubu, ktorý má v súťažiach rovnakej vekovej kategórie viac družstiev na rôznom stupni súťaže, sa vytvára v ISSF súpiska všetkých družstiev.

(2) Klubu, ktorý má v regionálnych súťažiach rovnakej vekovej kategórie na rovnakom stupni súťaže viac družstiev v odlišných skupinách alebo viac družstiev v jednej súťaži, sa vytvára v ISSF súpiska všetkých družstiev. Hráč môže v takomto prípade štartovať v súťažnom ročníku len za to družstvo, na ktorého súpiske je uvedený, ak nedôjde k odhláseniu alebo vylúčeniu jedného z družstiev klubu zo súťaže; tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 20, 21 a 29.

DRUHÁ HLAVA - HRÁČI

Článok 40 - Registračný preukaz a identifikácia hráča

(1) Hráč musí mať platný registračný preukaz 7 .

(2) Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; tým nie je dotknutá možnosť hráča nastúpiť na stretnutie bez registračného preukazu za podmienok uvedených v odsekoch 3 až 6. 7 článok 5 prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ

(3) Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:

a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo

b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže alebo

c) iný spôsob identifikácie ustanoví rozpis súťaže.

(4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).

(5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.

(6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

Článok 41 - Vekové kategórie hráčov

(1) Hráč môže súťažiť vo vekových kategóriách prípravka, žiaci, juniori a dospelý (muži, ženy). Hráč je oprávnený súťažiť vo svojej vekovej kategórii, ak tento poriadok neustanovuje inak (čl. 42). Hráč prechádza k 1. januáru po dosiahnutí

a) 15. roku veku z kategórie žiakov do kategórie juniorov,
b) 19. roku veku z kategórie juniorov do kategórie dospelých.

(3) V súťaži vekovej kategórie mužov môže súťažiť hráč, ktorý patrí do vekovej kategórie dospelých a hráč vo vekovej kategórii juniorov, ktorí spĺňa podmienky štartu podľa čl. 42 ods. 1 písm. b).

(4) Ak hráč dosiahne v priebehu súťažného ročníka vo vekovej kategórii mladší žiaci 13. rok veku, vo vekovej kategórii starší žiaci 15. rok veku, vo vekovej kategórii mladší dorast 17. rok veku a vo vekovej kategórii starší dorast 19. rok veku, môže dohrať súťažný ročník vo vekovej kategórii, v ktorej príslušný súťažný ročník začal hrať.

Článok 42 - Účasť hráča vo vyššej vekovej kategórii

(1) Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii

a) juniori, ak žiak dovŕšil 14. rok veku,
b) dospelých, ak junior dovŕšil 16. rok veku.

(2) Hráč je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu a predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii. Klub je povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže, ak ho riadiaci orgán súťaže na to vyzve. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku 1, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím.

(3) Hráč oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 písm. b) môže v jeden deň nastúpiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii dospelých iba v prípade pohárových stretnutí hraných turnajovým spôsobom.

Článok 43 - Štart hráča vo vzťahu k súpiske

(1) Hráč je oprávnený štartovať v majstrovskej súťaži alebo v pohárovej súťaži za ktorékoľvek družstvo klubu, v ktorom je registrovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 20, 21 a 29.

(2) Za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A- družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje uvedenie hráča v zápise o stretnutí.

(3) Za C-družstvo klubu nemôžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii za A-družstvo. Za C-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za B-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z B-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za B-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje uvedenie hráča v zápise o stretnutí.

(4) V jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže môžu štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo členského štátu Európskej únie.

Článok 44 - Konfrontácia

(1) Konfrontáciu (kontrola totožnosti) hráčov družstiev, ktorí sú prítomní na stretnutí, je možné vykonať na požiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke pred začiatkom druhého polčasu. V druhom polčase je možné vykonať na požiadanie konfrontáciu hráča, ktorý nebol prítomný na stretnutí pred začiatkom druhého polčasu.

(2) Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, ktorým rozhodca poskytne všetky ním skontrolované registračné preukazy hráčov. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána družstva súpera registračné preukazy už skontrolovaných hráčov.

(3) V stretnutí mládeže vykonajú konfrontáciu rovnakým spôsobom ako v odseku 2 spolu s kapitánmi družstiev aj vedúci oboch družstiev, prípadne len vedúci oboch družstiev, ktorí majú právo opýtať sa kontrolovaných hráčov na ich osobné údaje.

(4) Výsledok konfrontácie oznámia kapitáni družstiev alebo vedúci družstiev mládeže rozhodcovi. Po vykonaní konfrontácie sa registračné preukazy vracajú rozhodcovi.

(5) Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii, alebo ak kapitán družstva, alebo vedúci družstva mládeže neuzná totožnosť niektorého hráča pri konfrontácii, kapitán družstva alebo vedúci družstva mládeže uplatnia námietku proti štartu hráča a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča na podrobenie sa konfrontácii podľa registračného preukazu alebo spôsobom uvedeným v čl. 40. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na registračnom alebo inom doklade uvedenom v čl. 40 s jeho fotografiou uvedenou v ISSF a zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu a o uvedenej skutočnosti vykoná záznam v zápise o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že registračný preukaz alebo iný doklad zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a do zápisu o stretnutí uvedie odôvodnenie svojho rozhodnutia.

(6) V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom, alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, rozhodca, kapitáni alebo vedúci družstiev mládeže, a hráč, proti ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, alebo záznam rozhodcu, sú povinní dostaviť sa osobne na riadiaci orgán súťaže, ak tak ustanovuje rozpis súťaže.

(7) Ak bola konfrontácia vykonaná pred stretnutím, alebo v prípade striedajúceho hráča cez polčasovú prestávku, alebo v druhom polčase, a kapitán družstva súpera, alebo vedúci družstva mládeže nevzniesol námietku proti totožnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je už neskôr možné vzniesť prípadnú námietku ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti hráča opakovane.

(8) Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii, alebo totožnosť hráča podľa registračného preukazu rozhodca neuzná pred stretnutím, tento hráč nemôže v stretnutí nastúpiť. Rozhodca túto skutočnosť uvedie s odôvodnením v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke alebo v druhom polčase, hráč je z hry vylúčený. Rozhodca a zástupca družstva súpera sú oprávnení vyhotoviť si fotodokumentáciu namietaného hráča s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.

(9) Za uskutočnenie konfrontácie zodpovedajú okrem samotného hráča aj kapitán družstva a vedúci družstva.

Článok 45 - Zdravotná spôsobilosť

(1) Hráč je povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal/futsal, ktoré je platné najviac 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Klub hráča je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal/futsal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže alebo funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti.

(2) Potvrdenie o lekárskej prehliadke uvedené v odseku 1 môže vo vekovej kategórii žiakov vystaviť pediater, vo vekovej kategórii juniorov dorastový lekár, vo vekovej kategórii dospelých praktický lekár, ak rozpis súťaže alebo iný predpis riadiaceho orgánu neustanovuje telovýchovného lekára.

(3) Hráč môže počas jedného dňa odohrať v majstrovskej súťaži a pohárovej súťaži len jedno stretnutie. Rozpis súťaže môže pre majstrovské a pohárové súťaže hrané turnajovým spôsobom ustanoviť najvyšší počet stretnutí odohraných hráčom v jeden deň inak.

Článok 46 - Dopingová kontrola

Hráč je povinný podrobiť sa dopingovej kontrole v súlade s osobitným predpisom.

Článok 47 - Neoprávnený štart hráča

Neoprávneným štartom hráča v súťažnom stretnutí je štart hráča

a) na neplatný registračný preukaz,

b) po vylúčení z hry pred rozhodnutím disciplinárnej komisie o vylúčení,

c) počas pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti,

d) na cudzí registračný preukaz, alebo na doklad patriaci inému hráčovi,

e) družstva jedného klubu za družstvo iného klubu, ak tento štart nie je umožnený týmto poriadkom (čl. 20 a 21, čl. 28 ods. 3 až 6 a čl. 29) alebo iným osobitným predpisom,

f) ktorý sa odmietol podrobiť kontrole totožnosti,

g) za iné družstvo klubu vo viacerých stretnutiach ako umožňuje tento poriadok alebo rozpis súťaže,

h) ktorý nesplnil povinnosť podľa čl. 40 ods. 6,

i) ktorý nesplnil povinnosť podľa čl. 42 ods. 2,

j) na registračný preukaz alebo iný doklad, ktorý bol vystavený na základe nepravdivých údajov,

k) ktorý porušil povinnosť podľa Čl. 18 ods. 6 Registračného a prestupového poriadku SFZ týkajúcu sa štartu v jednom súťažnom ročníku za viac ako dva kluby.

l)

ŠIESTA ČASŤ - INFRAŠTRUKTÚRA

Článok 48 - Ihrisko, štadión, športová hala

(1) Stretnutie je možné odohrať na ihrisku, štadióne (ihrisko s ďalšou infraštruktúrou) a v športovejhale (ďalej iba "ihrisko"), ktoré je uvedené v ISSF, pričom podlieha predchádzajúcemu schváleniu riadiaceho orgánu súťaže o jeho spôsobilosti na súťaž v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v pravidlách futsalu, v rozpise súťaže alebo inom osobitnom predpise. Riadiaci orgán kontroluje dodržiavanie týchto požiadaviek počas celej súťaže. Akúkoľvek zmenu ihriska je klub povinný oznámiť riadiacemu orgánu, ktorý je následne povinný ihrisko opätovne skontrolovať.  

(2) Ihrisko schválené riadiacim orgánom vyššieho stupňa súťaže je spôsobilé aj na odohratie stretnutia nižšieho stupňa súťaže.

Článok 49 - Hracia plocha

(1) Organizátor stretnutia je povinný pripraviť hraciu plochu pred začiatkom stretnutia podľa osobitného predpisu a v súlade s rozpisom súťaže.

(2) Riadiaci orgán miestnej alebo oblastnej súťaže môže pre určitú súťaž, určitý klub alebo určité ročné obdobie povoliť výnimku z povinnosti hrať súťaž v hale.

(3) O spôsobilosti hracej plochy na jednotlivé stretnutie, alebo o jej riadnom vyznačení rozhoduje rozhodca.

SIEDMA ČASŤ - ORGANIZÁCIA STRETNUTIA

PRVÁ HLAVA - ORGANIZÁTOR

Článok 50 - Organizátor stretnutia

(1) Organizátorom stretnutia 8 je klub, ktorý má podľa vyžrebovania riadiaceho orgánu právo voľby ihriska, na ktorom odohrá stretnutia súťaže ako domáci klub. V rozpise súťaže je organizátor stretnutia uvedený na prvom mieste.

(2) Organizátorom stretnutia môže byť aj riadiaci zväz súťaže.

Článok 51 - Povinnosti organizátora stretnutia

Organizátor stretnutia je povinný vykonať opatrenia a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi 9 a ďalšie opatrenia ustanovené týmto poriadkom a rozpisom súťaže, obzvlášť s ohľadom na bezproblémový a regulárny priebeh stretnutia, a to najmä

a) zabezpečiť poriadok na ihrisku,

b) vyznačiť hraciu plochu,

c) zabezpečiť na stretnutie schválené lopty v počte ustanovenom rozpisom súťaže, píšťalku, príp. ďalšie potreby ustanovené rozpisom súťaže,

d) zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc,

e) vyhradiť pre delegáta zväzu a prípadné ďalšie delegované osoby miesto, z ktorého je dobrý výhľad na ihrisko,

f) zabezpečiť šatne pre súpera, miestnosti pre rozhodcov a delegáta zväzu, ktoré je možné uzamknúť, a umožniť im po stretnutí riadne sa umyť,

g) zabezpečiť ozvučenie ihriska a hlásateľskú službu, ak tak ustanovuje rozpis súťaže,

h) vyhotoviť digitálny videozáznam zo stretnutia, ak tak ustanovuje rozpis súťaže,

i) umožniť vyhotoviť filmový, digitálny alebo iný obdobný záznam zo stretnutia riadiacemu orgánu súťaže a hosťujúcemu klubu,

j) umožniť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov, delegovaných osôb a zabezpečiť dopravné prostriedky parkujúce na určenom mieste v areáli ihriska proti poškodeniu; za prípadné spôsobené škody zodpovedá organizátor stretnutia,

k) pripraviť rozhodcovi v miestnosti pre rozhodcov prístup k počítaču s pripojením na internet a tlačiareň pre vyplnenie a tlač elektronického zápisu o stretnutí. Ak nie je možné z vážnych technických príčin (napr. nie je k dispozícii mobilný signál internetu) vytvoriť vhodné podmienky v miestnosti pre rozhodcov, je nevyhnutné vytvoriť podmienky na vyplnenie a 8 § 3 zákona č. 1/2014 Z. z. 9 Napríklad § 4, 6 a 7 zákona č. 1/2014 Z. z. uzatvorenie zápisu o stretnutí v náhradnom priestore, ktoré klub vopred pripraví a informuje o  tejto skutočnosti pred stretnutím rozhodcu a delegáta zväzu,

l) mať k stretnutiu k dispozícii papierový formulár pre zápis o stretnutí, ak nie je možné vyplniť zápis o stretnutí v ISSF,

m) zabezpečiť pred stretnutím uskutočnenie porady ohľadom organizácie stretnutia za účasti hlavného usporiadateľa, delegáta zväzu, prípadne aj bezpečnostného manažéra určeného organizátorom podujatia, bezpečnostného manažéra hostí, a ak je to potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na príprave a priebehu stretnutia,

n) určiť osobu zastupujúcu organizátora stretnutia, ktorá bude na stretnutí fyzicky prítomná a bude vykonávať právomoci a povinnosti organizátora stretnutia,

o) vypracovať organizačný poriadok k stretnutiam a návštevný poriadok, ak tak ustanovuje rozpis súťaže

p) zabezpečiť riadny výkon usporiadateľskej služby počas stretnutia,

q) zabezpečiť na stretnutí dôstojné vyvesenie vlajky riadiaceho zväzu, vlajky organizátora a vlajky fair play, ak tak ustanovuje rozpis súťaže,

r) prevádzkovať informatívnu tabuľu s časomierou počas stretnutia, ak tak ustanovuje rozpis súťaže,

s) sprístupniť stretnutie osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou,

t) poskytnúť delegátovi zväzu kópiu záznamu z kamerového zabezpečovacieho systému, ak je k dispozícii a ak je to potrebné pre účely disciplinárneho konania,

u) zabezpečiť na stretnutie podávačov lôpt v počte ustanovenom rozpisom súťaže,

v) zabezpečiť osobitnú miestnosť pre pozretie videozáznamu zo stretnutia, ak tak ustanovuje rozpis súťaže.

DRUHÁ HLAVA - USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA

Článok 52 - Usporiadateľská služba

(1) Usporiadateľskú službu tvoria osoby uvedené v súlade s osobitným predpisom 10 v rozpise súťaže.

(2) Počet členov usporiadateľskej služby na stretnutí ustanovuje rozpis súťaže primerane v súlade s osobitným predpisom 11 . Počet členov usporiadateľskej služby pri medzinárodných stretnutiach sa ustanovuje s prihliadnutím na medzinárodné pravidlá.

(3) V najvyššej súťaži vekovej kategórie mužov je organizátor stretnutia povinný zabezpečiť na  stretnutie hlavného usporiadateľa 12 .

Článok 53 - Hlavný usporiadateľ

10 § 8 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z.

11 § 9 zákona č. 1/2014 Z. z.

12 § 10 zákona č. 1/2014 Z. z.

(1) Hlavný usporiadateľ je povinný byť pri výkone svojej funkcie oblečený v reflexnej veste alebo reflexnej rovnošate a označený s výrazným nápisom "Hlavný usporiadateľ", ak rozpis súťaže neustanovuje inak.

(2) Hlavný usporiadateľ vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise 13 a okrem toho je povinný najmä

a) spracovať pred stretnutím zoznam členov usporiadateľskej služby s vyznačením prideleného čísla a odovzdať ho delegátovi zväzu alebo rozhodcovi stretnutia,

b) byť počas stretnutia k dispozícii rozhodcovi a delegátovi zväzu a na požiadanie jedného z nich vykonať opatrenia na zabezpečenie bezproblémového priebehu stretnutia a bezpečnosti všetkých jeho účastníkov,

c) zúčastniť sa na vyhodnotení stretnutia s delegátom zväzu, ak tak ustanovuje rozpis súťaže.

Článok 54 - Usporiadateľ

Usporiadateľ 14 vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise 15 a okrem toho je povinný najmä

a) plniť pokyny hlavného usporiadateľa, a to aj pri vykonávaní bezpečnostných opatrení 16 ,

b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe bez platnej vstupenky alebo bez akreditačnej karty,

c) zabrániť nepovolaným osobám vstúpiť na hraciu plochu a ihrisko,

d) zabezpečovať prevádzku nainštalovaných turniketov,

e) zabezpečovať poriadok v ohraničenom priestore ihriska; pri neohraničenom ihrisku v priestore dvoch metrov od postranných čiar,

f) vpustiť do ohraničeného priestoru ihriska iba hráčov, rozhodcov, delegáta zväzu, lekára a maséra oboch družstiev, trénera a asistenta trénera oboch družstiev, náhradných hráčov, vedúcich oboch družstiev a ostatných členov realizačných tímov, akreditovaných fotoreportérov, rozhlasových, filmových a televíznych pracovníkov, ktorí sú povinní byť jednotne označení, a zberačov lôpt,

g) nevpustiť do miestnosti pre rozhodcu a miestnosti pre delegáta zväzu v čase od ich príchodu až do odchodu nikoho iného bez ich súhlasu.

Článok 55 - Štatút usporiadateľskej služby

Usporiadateľská služba sa riadi pri výkone svojej činnosti osobitným predpisom, predpismi SFZ a SF upravujúcimi organizáciu stretnutia a činnosť usporiadateľskej služby, týmto poriadkom, rozpisom súťaže a štatútom usporiadateľskej služby, ak ho rozpis súťaže ustanovuje.

TRETIA HLAVA - OSTATNÉ OSOBY NA STRETNUTÍ

Článok 56 - Hosťujúce družstvo

13 Napríklad § 12 ods. 1 a § 14 zákona č. 1/2014 Z. z.

14 § 12 zákona č. 1/2014 Z. z.

15 Napríklad § 13 a 14 zákona č. 1/2014 Z. z.

16 § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 1/2014 Z. z.

Družstvo hosťujúceho klubu je povinné dostaviť sa včas na stretnutie a pomáhať organizátorovi stretnutia zaisťovať bezpečnosť na ihrisku a bezproblémový a regulárny priebeh stretnutia.

Článok 57 - Vedúci družstva

Vedúci družstva je povinný

a) dohliadať na disciplínu a poriadok v družstve a vyžadovať ich dodržiavanie, viesť hráčov k dodržiavaniu princípu fair play,

b) skontrolovať správnosť údajov uvedených v zápise o stretnutí,

c) preukázať svoju totožnosť na žiadosť rozhodcu,

d) vykonávať činnosti kapitána družstva podľa čl. 60 ods. 2 v stretnutiach mládeže, ak ich kapitán družstva vzhľadom k svojmu veku nie je schopný vykonávať,

e) vykonávať iné činnosti uvedené v tomto poriadku.

Článok 58 - Tréner a jeho asistent

(1) Tréner družstva a asistent trénera sú povinní byť držiteľmi trénerskej licencie pre výkon svojej činnosti s požadovanou kvalifikáciou stanovenou rozpisom súťaže pre príslušný stupeň a úroveň súťaže.

(2) Tréner družstva a asistent trénera sú povinní

a) dohliadať na disciplínu a poriadok v družstve a vyžadovať ich dodržiavanie, viesť hráčov k dodržiavaniu princípu fair play,

b) pripraviť družstvo na dosahovanie najvyššej výkonnosti a jednotlivých hráčov na dosiahnutie morálnej, fyzickej, technickej a taktickej pripravenosti,

c) viesť družstvo v tréningovom procese a v stretnutí.

(3) Rozpis súťaže ustanovuje počet stretnutí, v ktorých je oprávnený viesť družstvo asistent trénera, ak tréner nemôže dočasne plniť svoje povinnosti.

Článok 59 - Hráč družstva

Hráč družstva je povinný

a) správať sa na ihrisku i mimo neho disciplinovane, plniť nariadenia a pokyny delegovaných osôb a osôb zodpovedajúcich za organizáciu stretnutia, zabezpečenie poriadku a bezpečnosti počas stretnutia,

b) dbať o svoj zdravotný stav a absolvovať každoročne lekársku prehliadku,

c) zúčastňovať sa tréningového procesu a stretnutí svojho družstva a plniť pokyny trénerov družstva počas tréningového procesu a stretnutia.

Článok 60 - Kapitán družstva

(1) Kapitán družstva je povinný

a) dohliadať spolu s vedúcim družstva, trénerom družstva a jeho asistentom na disciplínu v družstve,

b) zúčastniť sa žrebovania o výkop na začiatku stretnutia,

c) prispievať spolu so svojimi spoluhráčmi a usporiadateľskou službou k bezpečnosti delegovaných osôb, hosťujúcich hráčov, a to najmä pri ich odchode do šatne a miestností určených pre rozhodcov a delegáta zväzu,

d) zabezpečiť po stretnutí spoločný pozdrav,

e) prevziať registračné preukazy svojho družstva od rozhodcu, ak boli pred stretnutím predložené,

f) byť označený ako kapitán viditeľnou páskou na ľavom rukáve.

(2) Kapitán družstva je oprávnený

a) upozorniť rozhodcu na prípadné chyby v zápise o stretnutí pred jeho uzatvorením rozhodcom,

b) opýtať sa slušným spôsobom rozhodcu na dôvod jeho rozhodnutia,

c) požiadať rozhodcu o kontrolu registračných preukazov súperových hráčov a vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov súpera,

d) potvrdzovať dohodu klubov alebo výsledok žrebovania o riadení stretnutia laickým rozhodcom,

e) potvrdzovať svojím podpisom správnosť údajov uvedených v zápise o stretnutí v prípade, že nemohol byť vyplnený elektronický zápis o stretnutí v ISSF,

f) skontrolovať do 24 hodín po skončení stretnutia zápis o stretnutí schválený rozhodcom a informovať o akýchkoľvek nezrovnalostiach a nepravdivých skutočnostiach zodpovedného funkcionára svojho klubu alebo priamo na riadiaci zväz; tým nie dotknuté oprávnenie kapitána  družstva podať námietku podľa čl. 74 ods. 3.

ŠTVRTÁ HLAVA - PRIEBEH STRETNUTIA

Článok 61 - Nástup družstva

(1) Družstvo klubu je povinné byť na začiatku stretnutia riadne nastúpené. Riadnym nástupom družstva klubu na stretnutie sa rozumie, ak

a) za družstvo nastúpi najneskôr 20 minút po stanovenom začiatku stretnutia na hraciu plochu  najmenej 3 hráči riadne ustrojení a pripravení na začiatok stretnutia, a

b) rozhodca má k dispozícii zápis o stretnutí s uzatvorenými nomináciami hráčov, a ak to rozpis súťaže vyžaduje, platné registračné preukazy alebo doklady uvedené v čl. 40 ods. 3 a 4.

(2) Hráč, ktorý nenastúpil na začiatku stretnutia, môže nastúpiť kedykoľvek počas jeho priebehu, keď je hra prerušená, ak je uvedený v zápise o stretnutí pred stretnutím a rozhodcovi bol odovzdaný jeho registračný preukaz alebo doklad uvedený v čl. 40 ods. 3 a 4.

Článok 62 - Čakacia doba od začiatku stretnutia

(1) Ak nie je v ustanovenom úradnom hracom čase začiatku stretnutia družstvo klubu pripravené začať stretnutie, alebo nie je prítomný delegovaný rozhodca, začiatok stretnutia sa odkladá o čakaciu dobu, ktorá je najviac 20 minút od určeného začiatku stretnutia, ak nie je v tomto článku ustanovené inak (odseky 7 a 8).

(2) Čakacia doba sa nevzťahuje na ostatné delegované osoby. Stretnutie začína delegovaný rozhodca s iným druhým rozhodcom, ak sa delegovaný druhý rozhodca nedostaví.

(3) Delegovaný rozhodca je povinný skontrolovať, či bola dodržaná čakacia doba 20 minút.

(4) Riadiaci orgán súťaže je oprávnený posúdiť, či bola čakacia doba využitá opodstatnene. Za  neopodstatnené využitie čakacej doby sa považuje odloženie začiatku stretnutia najmä z dôvodu

a) oneskoreného vyplnenia zápisu o stretnutí, alebo

b) oneskorenej úpravy ihriska organizátorom stretnutia.

(5) Ak nastúpi družstvo na stretnutie po určenom začiatku stretnutia, ale ešte v čakacej dobe, alebo keď sa oneskorí pri nástupe do druhého polčasu, zaznamená to rozhodca stretnutia s odôvodnením do zápisu o stretnutí.

(6) Ak sú po uplynutí čakacej doby v priestore ihriska prítomné obidve družstvá s hráčmi, ktorí majú nastúpiť na stretnutie podľa zápisu o stretnutí, sú povinní stretnutie odohrať, aj keď sa v čakacej dobe nedostavil delegovaný rozhodca. Stretnutie môže rozhodovať iný rozhodca podľa čl. 69.

(7) Ak oznámi hosťujúce družstvo pred stretnutím organizátorovi stretnutia oneskorenie zapríčinené vyššou mocou (napr. dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha dopravného prostriedku), domáce družstvo je povinné počkať na príchod súpera a stretnutie odohrať. V tomto prípade je čakacia doba najviac 40 minút od ustanoveného začiatku stretnutia.

(8) Kluby družstiev sa môžu so súhlasom rozhodcu dohodnúť na predĺžení čakacej doby uvedenej v odsekoch 1 a 7.

(9) Družstvá sú povinné na najbližšom zasadnutí riadiaceho orgánu súťaže preukázať dôvody prekročenia čakacej doby, ak sa stretnutie odohralo, a dôvody nedostavenia sa na stretnutie v čakacej dobe.

(10) Riadiaci orgán súťaže môže v prípade nedostavenia sa družstva na stretnutie z dôvodu uvedeného v odseku 7 rozhodnúť o opakovaní stretnutia.

Článok 63 - Neodohratie stretnutia

(1) Ak sa stretnutie neodohrá, o ďalšom postupe rozhodne na základe zistených skutočností riadiaci orgán súťaže. Rozhodca oznámi neodohratie stretnutia s odôvodnením riadiacemu orgánu súťaže.

(2) Klub, ktorého družstvo zapríčinilo neodohratie stretnutia, je povinný uhradiť súperovi vynaložené náklady, ktoré mal s účasťou na stretnutí a s jeho organizáciou vo výške stanovenej rozpisom súťaže.

(3) Ak nemôže byť stretnutie odohraté z vyššej moci, kluby sú povinné dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohraté najneskôr do 14 dní od termínu neodohratého stretnutia a túto dohodu oznámiť riadiacemu orgánu súťaže. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia určí riadiaci orgán súťaže.

Článok 64 - Prerušenie stretnutia

(1) O prerušení stretnutia z technických príčin, z dôvodov uvedených v čl. 65 ods. 1 alebo pre zmenené podmienky a stav hracej plochy, rozhoduje rozhodca. Svoje rozhodnutie uvedie s odôvodnením do zápisu o stretnutí. Organizátor stretnutia je povinný vykonať všetky opatrenia, aby sa v stretnutí mohlo po prerušení opäť pokračovať v dobe stanovenej rozhodcom, ktorá môže byť najviac 30 minút, ak sa kluby nedohodnú na dlhšej dobe.

(2) Pri poruche na zariadení alebo prerušení dodávky elektrického prúdu je čakacia doba na odstránenie poruchy celkovo najviac 60 minút.

(3) Ak prerušenie stretnutia alebo prerušenie dodávky elektrického prúdu trvá dlhšie, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, a nie sú predpoklady pokračovania v stretnutí, stretnutie sa považuje za nedohraté.

(4) Ak je stretnutie nedohraté z dôvodu uvedeného v odseku 3 alebo z dôvodu vyššej moci, kluby sú povinné dohodnúť sa na novom termíne odohratia nedohratej časti stretnutia, ktoré musí byť odohraté najneskôr do 14 dní od termínu nedohratého stretnutia a túto dohodu predložiť riadiacemu orgánu súťaže na schválenie. Ak nedôjde k dohode, alebo ak riadiaci orgán súťaže dohodu neschváli, nový termín stretnutia určí riadiaci orgán súťaže.

Článok 65 - Predčasné ukončenie stretnutia

(1) Ak hra stratí športový charakter, na ihrisku dochádza k výtržnostiam, hráč nerešpektuje pokyny rozhodcu, niektoré z družstiev svojvoľne opustí hraciu plochu pred skončením stretnutia alebo to vyplýva z pravidiel futsalu, rozhodca stretnutie predčasne ukončí a dôvody tohto rozhodnutia uvedie v zápise o stretnutí. Rozhodca je povinný vyčerpať všetky možnosti na dohratie stretnutia predtým, ako ho predčasne ukončí.

(2) Ak na ihrisku dôjde k iným prejavom hrubého nešportového správania 17 ako sú uvedené v odseku 1, rozhodca preruší stretnutie a upozorní hlavného usporiadateľa na svoje zistenie a hlavný usporiadateľ prostredníctvom hlásateľskej služby vyzve účastníkov stretnutia k náprave ich správania.

(3) Ak na ihrisku dôjde napriek opatreniu uvedenom v odseku 2 k opätovnému prejavu uvedenému v odseku 2, rozhodca preruší stretnutie, kontaktuje delegáta zväzu, dohodne sa s ním na ďalšom postupe a požiada hlavného usporiadateľa, aby prostredníctvom hlásateľskej služby oznámil účastníkom podujatia, že rozhodca môže predčasne ukončiť stretnutie.

(4) Ak na ihrisku dôjde napriek opatreniu uvedenom v odseku 3 k opätovnému prejavu uvedenému v odseku 2, rozhodca preruší stretnutie, kontaktuje delegáta zväzu a kapitánov družstiev, družstvá odídu do šatní a rozhodcovia do miestnosti pre rozhodcov na čas určený rozhodcom.

(5) Ak na ihrisku dôjde napriek opatreniu uvedenom v odseku 4 k opätovnému prejavu uvedenému v odseku 2, rozhodca stretnutie predčasne ukončí.

(6) O výsledku predčasne ukončeného stretnutia a o ďalších opatreniach rozhodne riadiaci orgán súťaže.

ÔSMA ČASŤ - DELEGOVANÉ OSOBY

PRVÁ HLAVA - VŠEOBECNE

Článok 66 - Delegované osoby

(1) Delegovanou osobou na súťažnom stretnutí je

a) delegát zväzu (delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov),

b) rozhodca, 17 Čl. 46 až 48 disciplinárneho poriadku SFZ

c) druhý rozhodca,

d) iná osoba určená riadiacim zväzom k účasti na stretnutí.

(2) Delegát zväzu je oprávnený vykonávať funkciu delegáta stretnutia a aj funkciu pozorovateľa rozhodcov, ak má na výkon príslušnej funkcie požadovanú kvalifikáciu. Delegát stretnutia, ktorý nemá požadovanú kvalifikáciu na výkon funkcie pozorovateľa rozhodcov, nie je oprávnený vykonávať funkciu pozorovateľa rozhodcov. Pozorovateľ rozhodcov, ktorý nemá požadovanú kvalifikáciu na výkon funkcie delegáta stretnutia, nie je oprávnený vykonávať funkciu delegáta stretnutia.

(3) Rozpis súťaže ustanovuje, či v príslušnej súťaži môže jedna osoba vykonávať na stretnutí súčasne funkciu delegáta stretnutia a aj funkciu pozorovateľa rozhodcov, alebo je na stretnutí povinná prítomnosť dvoch delegátov zväzu, z ktorých jeden vykonáva funkciu delegáta stretnutia a druhý funkciu pozorovateľa rozhodcov.

DRUHÁ HLAVA - ROZHODCA

Článok 67 - Delegovaný rozhodca

(1) Riadiaci zväz deleguje na rozhodovanie stretnutia rozhodcu s požadovanou kvalifikáciou.

(2) Námietky klubu proti delegovaniu rozhodcu na stretnutie nie sú prípustné.

Článok 68 - Povinnosti delegovaného rozhodcu

Delegovaný rozhodca je povinný

a) dostaviť sa najneskôr 60 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia na ihrisko, kde sa stretnutie koná, ak nie je v rozpise súťaže ustanovené inak,

b) prezrieť hraciu plochu, či je pripravená a spôsobilá na stretnutie a vykonať kontrolu výstroja  hráčov,

c) skontrolovať zápis o stretnutí po vyplnení oboma družstvami a u hráčov obidvoch družstiev platnosť registračných preukazov, ak tak ustanovuje rozpis súťaže,

d) ponechať si registračné preukazy u seba a po stretnutí ich odovzdať kapitánom alebo vedúcim oboch družstiev,

e) nepripustiť na stretnutie hráča, ktorý nemá registračný preukaz alebo ak nie je možné inak zistiť jeho totožnosť (čl. 40 ods. 3 až 5),

f) začať včas stretnutie nástupom oboch družstiev,

g) vyhovieť žiadosti o slávnostný výkop, alebo o minútu ticha, ak o to požiada organizátor stretnutia,

h) rozhodovať stretnutie nestranne podľa pravidiel futsalu a svojho najlepšieho vedomia a svedomia a dôsledne trestať nedisciplinované správanie hráčov a všetky previnenia,

i) dodržať hracie časy a dĺžku polčasovej prestávky,

j) rozhodovať stretnutie v predpísanom výstroji,

k) upraviť zápis o stretnutí pred jeho uzatvorením, ak ho o to požiada kapitán alebo vedúci družstva,

l) uviesť v zápise o stretnutí najmä nástup družstiev v čakacej dobe alebo po uplynutí čakacej doby s udaním dôvodov, nedostatky zistené na ihrisku (vrátane nedodržania predpísaných náležitostí), napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov, realizátorov pokutových kopov, usporiadateľov, divákov a iných osôb na základe oznámenia delegáta zväzu, najmä tých, ktorí sa dopustili za chrbtom rozhodcu previnenia, ktoré môže byť predmetom disciplinárneho konania, a ostatné údaje podľa zápisu o stretnutí,

m) podať riadiacemu orgánu súťaže vyjadrenie k hrubému nešportovému správaniu (inzultácia, vylúčenie hráča, výtržnosti divákov a pod.) a iným závažným skutočnostiam v súvislosti so stretnutím,

n) ospravedlniť sa včas riadiacemu orgánu, ak sa nemôže na stretnutie dostaviť,

o) doplniť a uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia; v odôvodených prípadoch  najneskôr do 5 hodín po skončení stretnutia,

p) neumožniť hráčovi, ktorý si pred stretnutím alebo v jeho priebehu krvou znečistil dres, alebo mu bol krvou znečistený, nastúpiť do stretnutia alebo pokračovať v ňom,

q) plniť ďalšie povinnosti podľa tohto poriadku.

Článok 69 - Nedostavenie sa delegovaných rozhodcov

(1) Ak sa nedostavia delegovaní rozhodcovia na stretnutie ani po uplynutí čakacej doby a na stretnutí je prítomný iný kvalifikovaný rozhodca, rozhodovanie stretnutia je povinný prevziať iný kvalifikovaný rozhodca. Ak je na stretnutí prítomných viac kvalifikovaných rozhodcov, prednosť má rozhodca s vyššou kvalifikáciou. Delegát zväzu nesmie stretnutie sám rozhodovať, je však oprávnený určiť pri nedostavení sa delegovaného rozhodcu, kto bude stretnutie rozhodovať, prípadne kto bude druhý rozhodca.

(2) Ak nie je na ihrisku prítomný kvalifikovaný rozhodca, rozhodujú stretnutie funkcionári klubov (laickí rozhodcovia), o ktorých rozhodnú kapitáni alebo vedúci družstiev dohodou alebo žrebom za účasti navrhovaných kandidátov. Výsledok dohody alebo žrebu sa uvedie v zápise o stretnutí.

(3) Rozhodca uvedený v odsekoch 1 a 2 má všetky práva a povinnosti delegovaného rozhodcu; nie je však povinný rozhodovať stretnutie v predpísanom výstroji. Svoje oblečenie je povinný prispôsobiť vystrojeniu oboch družstiev s pomocou organizátora stretnutia.

(4) Ak začne stretnutie rozhodca uvedený v odseku 1, musí ho dokončiť, aj keď sa neskôr dostaví delegovaný rozhodca. Ak začne stretnutie rozhodca uvedený v odseku 2 a neskôr sa dostaví delegovaný rozhodca, prevezme ihneď rozhodovanie delegovaný rozhodca.

Článok 70 - Nemožnosť dokončenia stretnutia delegovaným rozhodcom

(1) Ak rozhodca v priebehu hry náhle ochorie alebo sa zraní tak, že nie je schopný stretnutie ďalej rozhodovať, stretnutie preruší, oznámi to kapitánom družstiev a rozhodovanie stretnutia prevezme druhý rozhodca. Vystriedaný rozhodca nemôže stretnutie dokončiť ani ako druhý rozhodca. Uvedená skutočnosť sa uvedie v zápise o stretnutí.

(2) Ak na stretnutí nie je prítomný druhý rozhodca a rozhodca nie je schopný stretnutie ďalej rozhodovať, postupuje sa podľa čl. 69 ods. 2.

TRETIA HLAVA - DELEGÁT ZVÄZU

Článok 71 - Delegát zväzu

(1) Riadiaci orgán deleguje na súťažné stretnutie delegáta zväzu s požadovanou kvalifikáciou, ktorý

a) zastupuje riadiaci zväz na stretnutí a dozerá na organizáciu stretnutia, jeho priebeh a bezpečnosť, sleduje a hodnotí správanie sa jeho účastníkov, dozerá na iné delegované osoby  pri plnení ich povinností,

b) sleduje, dozerá a hodnotí rozhodcu, druhého rozhodcu, tretieho rozhodcu, ak je tretí rozhodca delegovaný.

(2) Delegát zväzu je povinný

a) dostaviť sa najneskôr 60 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia na ihrisko, kde sa stretnutie koná, ak nie je v rozpise súťaže ustanovené inak,

b) dbať, aby sa dodržiavali ustanovenia futsalových a všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí SF, SFZ a iného riadiaceho zväzu a kontrolovať ich plnenie,

c) sledovať správanie hráčov, trénerov a ostatných členov realizačného tímu, ostatných funkcionárov klubu, divákov a iných účastníkov podujatia, a v prípade potreby upozorniť hlavného usporiadateľa, aby zabezpečil poriadok v stretnutí a odchod hráčov a rozhodcov z ihriska,

d) vyzvať organizátora stretnutia prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie stretnutia alebo ukončenie stretnutia, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia,

e) viesť poradu pred stretnutím podľa čl. 51 písm. m),

f) sledovať pred stretnutím, v priebehu stretnutia a po jeho skončení všetky okolnosti súvisiace so stretnutím a pravdivo ich uviesť v správe delegáta o priebehu stretnutia (ďalej len "správa delegáta").

(3) Ak delegát zväzu zistí nedostatky na strane organizátora stretnutia alebo hosťujúceho družstva, prerokuje ich s hlavným usporiadateľom, trénerom, kapitánom alebo inými funkcionármi družstiev a nedostatky uvedie v správe delegáta.

(4) Pred stretnutím alebo v prestávke môže delegát zväzu vhodným spôsobom poučiť hráčov oboch družstiev, trénerov, vedúcich družstiev alebo členov realizačných tímov o slušnej hre a športovom správaní.

(5) Po stretnutí delegát zväzu vykoná s hlavným usporiadateľom alebo zástupcami oboch družstiev bez účasti inej ďalšej osoby pohovor o priebehu stretnutia a obsah pohovoru uvedie v správe  delegáta. Ak delegát zväzu zistí závažné nedostatky v stretnutí, uvedie ich aj vo formulári pre oznámenie o zistených závažných nedostatkoch v stretnutí.

(6) Ak zistí delegát zväzu, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že by mal byť vylúčený z hry, a rozhodca tak neurobil, je povinný oznámiť to rozhodcovi a požiadať ho, aby zaznamenal  priestupok hráča do zápisu o stretnutí. Takéto porušenie je delegát zväzu povinný oznámiť rozhodcovi ihneď po skončení stretnutia, skôr než rozhodca vydá registračné preukazy kapitánom družstiev. Dôvod, pre ktorý bol urobený tento záznam o priestupku hráča, oznámi delegát zväzu kapitánovi družstva v prítomnosti rozhodcu pri prevzatí dokladov hráčov po stretnutí. Ak mal byť hráč podľa delegáta zväzu vylúčený za priestupok, ktorého sa dopustil pred začiatkom druhého polčasu, nesmie byť hráčovi z tohto dôvodu zakázaný nástup do druhého polčasu. Delegát zväzu je povinný v správe delegáta jasne a vecne popísať priestupok hráča, ktorého sa tento dopustil.

(7) Ak sa nedostaví na stretnutie delegovaný rozhodca, vykoná delegát zväzu všetky opatrenia, aby rozhodovanie stretnutia bolo zabezpečené. Rozhodca nahradzujúci delegovaného rozhodcu musí mať z prítomných rozhodcov najvyššiu kvalifikáciu. Obdobne určí delegát zväzu aj druhého rozhodcu. Ak nie je prítomný žiadny kvalifikovaný rozhodca, zabezpečí riadenie stretnutia spôsobom uvedeným v čl. 69 ods. 2.

(8) Delegát zväzu vykoná po stretnutí pohovor s rozhodcami. Obsah pohovoru uvedie v správe delegáta, v ktorej prehľadným a vyčerpávajúcim spôsobom popíše priebeh stretnutia a zhodnotí výkon rozhodcu a druhého rozhodcu.

(9) Delegát zväzu vyplní a uzatvorí správu delegáta najneskôr do 48 hodín po skončení stretnutia; v prípade, ak je správa podkladom na disciplinárne konanie, urobí tak najneskôr do 24 hodín po  skončení stretnutia, ak rozpis súťaže nestanovuje inak. Správa delegáta je štandardizovaný formulár vypĺňaný v elektronickej forme v ISSF. Náležitosti správy delegáta o priebehu stretnutia ustanovuje SF v ISSF.

(10) Delegát zväzu je oprávnený na účely výkonu svojej funkcie využívať fotoaparát, mobilný telefón alebo kameru k získavaniu poznatkov zo stretnutia 18 .

Článok 72 - Delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov

(1) Riadiaci zväz môže funkciu delegáta zväzu rozdeliť na funkciu delegáta stretnutia a funkciu pozorovateľa rozhodcov.

(2) Delegát stretnutia vykonáva úlohy a povinnosti podľa čl. 71 ods. 1 písm. a), ods. 2, 3, 5, 9 a 10.

(3) Pozorovateľ rozhodcov vykonáva úlohy a povinnosti podľa čl. 71 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a), ods. 4, 6 až 10.

ŠTVRTÁ HLAVA - ZÁPIS O STRETNUTÍ

Článok 73 - Zápis o stretnutí

(1) Zápis o stretnutí je štandardizovaný formulár vypĺňaný v elektronickej forme v ISSF. Ak ho nie je možné vyplniť v ISSF, vypĺňa sa papierový formulár zápisu o stretnutí, a to buď na počítači alebo perom čitateľným paličkovým veľkým písmom.

(2) Zápis o stretnutí sa vypĺňa k súťažnému a prípravnému stretnutiu. Pre prípravné stretnutie sa vypĺňa len papierový formulár.

(3) Náležitosti zápisu o stretnutí ustanovuje SF v ISSF.

(4) Papierový formulár zápisu o stretnutí je delegovaný rozhodca alebo organizátor stretnutia, ak stretnutie rozhodoval iný ako delegovaný rozhodca, povinný doručiť bezodkladne po stretnutí  riadiacemu zväzu.

Článok 74 - Vypĺňanie zápisu o stretnutí

18 § 19 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z. z.

(1) Funkcionár klubu zodpovedný za uvedenie nominovaných hráčov do zápisu o stretnutí (napr. vedúci družstva, klubový ISSF manažér) je povinný v lehote ustanovenej rozpisom súťaže uviesť v zápise o stretnutí nominácie hráčov družstva na stretnutie.

(2) Od uzatvorenia nominácií hráčov rozhodcom je oprávnený do zápisu o stretnutí zaznamenávať skutočnosti o stretnutí len rozhodca, ktorý je za jeho konečný obsah zodpovedný.

(3) Kapitán družstva, u mládeže aj vedúci družstva, je oprávnený podať v stanovenej lehote po  skončení stretnutia na radiaci zväz námietku, ak s údajmi v rozhodcom uzatvorenom zápise o stretnutí nesúhlasí.

(4) Ak nie je možné vyplniť zápis o stretnutí elektronicky v ISSF, kapitán družstva, u mládeže aj vedúci družstva, sú povinní v zápise o stretnutí overiť totožnosť vylúčených alebo napomínaných hráčov. Ak odmietne niektorý z kapitánov družstiev alebo u mládeže aj niektorý z vedúcich družstva overiť zápis o stretnutí po skončení stretnutia, zaznamená to rozhodca do zápisu s odôvodnením.

(5) Ak nie je možné vyplniť zápis o stretnutí elektronicky v ISSF, rozhodca je povinný po stretnutí kapitánovi družstva a u mládeže aj vedúcemu družstva odovzdať kópiu papierového zápisu o stretnutí s uvedenými napomínanými a vylúčenými hráčmi, a to aj s dôvodom vylúčenia hráčov, ak to je  potrebné pre disciplinárne konanie.

DEVIATA ČASŤ - HERNÉ DÔSLEDKY

Článok 75 - Druhy herných dôsledkov

(1) Za porušenie tohto poriadku, rozpisu súťaží alebo iného osobitného predpisu môže riadiaci orgán súťaže uložiť tieto herné dôsledky:

a) kontumácia stretnutia (čl. 11 ods. 2 až 4),

b) odpočítanie bodov,

c) zrušenie výsledku stretnutia (čl. 12 ods. 2),

d) vylúčenie zo súťaže.

(2) Riadiaci orgán súťaže môže začať konanie o uložení herného dôsledku uvedeného v odseku 1 na základe námietky podanej cez ISSF, vlastného zistenia, rozhodnutia iného orgánu alebo podnetu inej osoby.

(3) Riadiaci orgán súťaže je povinný vykonať rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ktoré má povahu herného dôsledku podľa odseku 1.

Článok 76 - Kontumácia stretnutia

(1) Riadiaci orgán súťaže kontumuje stretnutie za

a) svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín alebo iné ihrisko v rozpore s týmto poriadkom,

b) nastúpenie družstva na stretnutie po uplynutí čakacej lehoty alebo nenastúpenie na stretnutie okrem prípadov uvedených v čl. 62 ods. 6 až 8,

c) odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí,

d) spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia,

e) nepripravenie hracej plochy okrem zásahu vyššej moci,

f) neoprávnený štart hráča,

g) pokles počtu hráčov družstva pod tri.

(2) Riadiaci orgán súťaže je povinný podať podnet na disciplinárne konanie, ak uloží herný dôsledok podľa odseku 1 písm. f).

Článok 77 - Odpočítanie bodov

(1) Riadiaci orgán súťaže odpočíta tri body družstvu klubu najvyššej súťaže najvyššej vekovej kategórie za každé stretnutie, ktoré odohrá počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom.

(2) Družstvo klubu je povinné odohrať riadne všetky stretnutia počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.

Článok 78 - Vylúčenie zo súťaže

Riadiaci orgán súťaže okrem prípadu uvedeného v čl. 12 ods. 1 vylúči zo súťaže družstvo klubu  najvyššej súťaže najvyššej vekovej kategórie,

a) ktoré odohralo šesť stretnutí v jednom súťažnom ročníku počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom,

b) ktorého klub porušil povinnosť uvedenú v čl. 35 písm. b) dva súťažné ročníky po sebe.

c)

DESIATA ČASŤ - NÁMIETKA A ODVOLANIE

PRVÁ HLAVA - KONANIE O NÁMIETKE

Článok 79 - Námietka

(1) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia, ktorou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu

a) tohto poriadku alebo rozpisu súťaže (napríklad proti výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, náležitosti hracej plochy, štartu niektorého súperovho hráča, popisu priestupkov vylúčených hráčov),

b) iného osobitného predpisu,

c) rozhodnutia SF alebo iného riadiaceho zväzu.

(2) Námietku je možné podať výhradne elektronicky v ISSF na riadiaci orgán súťaže. Riadiaci orgán súťaže je povinný o námietke rozhodnúť na svojom najbližšom zasadnutí potom, ako bola námietka spĺňajúca náležitosti podľa čl. 80 ods. 1 na riadiaci zväz doručená alebo doplnená, alebo bezodkladne námietku postúpiť vecne príslušnému orgánu riadiaceho zväzu.

(3) Námietku je oprávnený podať štatutárny orgán klubu, alebo iný ním splnomocnený funkcionár klubu oprávnený konať za klub v ISSF; tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 74 ods. 3.

(4) Námietka podaná v ISSF je automaticky doručená v ISSF rozhodcovi stretnutia, delegátovi zväzu a klubu súperovho družstva v stretnutí, ktorí sú oprávnení vyjadriť sa k námietke elektronicky v ISSF do 48 hodín od podania námietky. Ak sa klub alebo rozhodca k námietke nevyjadria v stanovenej lehote, na neskoršie podané vyjadrenie sa neprihliada.

(5) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu  stretnutia. Proti výkonu rozhodcu a proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť prostredníctvom ISSF na riadiaci zväz; náležitosti podania sťažnosti upravuje rozpis súťaže. Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého v stretnutí.

Článok 80 - Náležitosti námietky

(1) Námietka obsahuje najmä tieto náležitosti:

a) označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva,

b) označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,

c) uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,

d) uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,

e) uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky,  ak riadiaci orgán nestanoví inak,

f) čoho sa namietajúci klub domáha.

(2) Riadiaci orgán súťaže alebo iný vecne príslušný orgán riadiaceho zväzu vyzve klub na doplnenie námietky, ak neobsahuje niektorú náležitosť uvedenú v odseku 1 a určí lehotu na jej doplnenie. Ak klub námietku v stanovenej lehote nedoplní, orgán riadiaceho zväzu sa námietkou ďalej nezaoberá a namietajúcemu klubu a iným dotknutým osobám túto skutočnosť v ISSF oznámi.

DRUHÁ HLAVA - ODVOLACIE KONANIE

Článok 81 - Odvolanie

(1) Odvolanie je oprávnený podať písomne alebo elektronicky v ISSF klub, ktorého sa napádané rozhodnutie alebo postup riadiaceho orgánu súťaže alebo iného orgánu riadiaceho zväzu týka, do 14 dní odo dňa oznámenia napádaného rozhodnutia klubu, alebo do 30 dní od napádaného postupu orgánu riadiaceho zväzu.

(2) Na náležitosti odvolania platia ustanovenia čl. 79 ods. 1 a 3 a čl. 80 primerane. V odvolacom konaní sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu 19 . Tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 3.

(3) Odvolanie voči rozhodnutiu podľa tohto poriadku je oprávnená podať osoba, ktorá preukáže právny záujem na rozhodnutí vo veci, na príslušný orgán riadiaceho zväzu, ktorý napádané rozhodnutie vydal (napr. čl. 79 ods. 2). Ak orgán riadiaceho zväzu odvolaniu sám v lehote 7 dní od jeho doručenia v plnom rozsahu nevyhovie, predloží v tejto lehote odvolanie odvolaciemu orgánu riadiaceho zväzu na rozhodnutie.

TRETIA HLAVA - SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KONANIE O NÁMIETKACH

A ODVOLACIE KONANIE

19 Napríklad čl. 59 ods. 8 až 17 Stanov SFZ, čl. 15 Stanov SF, čl. 81 až 85 Disciplinárneho poriadku SFZ

Článok 82 - Poplatky

(1) Poplatok za prerokovanie námietky sa klubu, ktorý podal námietku pripisuje do mesačnej zbernej faktúry dňom prijatia uznesenia orgánom riadiaceho zväzu, ktorý o námietke právoplatne rozhodol. Ak je navrhovateľ v konaní o námietke úspešný, poplatok za odvolanie sa mu vracia v mesačnej zbernej faktúre dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o námietke.

(2) Poplatok za prerokovanie odvolania sa klubu, ktorý podal odvolanie pripisuje do mesačnej zbernej faktúry dňom jeho podania. Ak je navrhovateľ v odvolacom konaní úspešný, poplatok za odvolanie sa mu vracia v mesačnej zbernej faktúre dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní.

(3) Výšku poplatku za podanie námietky a za podanie odvolania ustanovuje rozpis súťaže.

Článok 83 - Späťvzatie

(1) Námietku a odvolanie je možné vziať späť len do začatia konania o nich.

(2) Ak sa námietka alebo odvolanie vezme späť pred konaním o nich, príslušný orgán riadiaceho zväzu môže uložiť klubu, ktorý ich vzal späť, povinnosť uhradiť riadiacemu zväzu výdavky, ktoré riadiacemu zväzu spracovaním námietky alebo odvolania a prípravou konania o nich vznikli.

JEDENÁSTA ČASŤ - OBCHODOVATEĽNÉ PRÁVA K SÚŤAŽIAM

Článok 84 - Mediálne a marketingové práva

(1) SFZ poskytuje týmto poriadkom SF právo využívať marketingové a mediálne práva 20 k stretnutiam a súťažiam v rozsahu stanovenom týmto poriadkom a dohodou medzi SFZ a SF.

(2) Riadiaci zväz je oprávnený pomenovať súťaž, ktorú riadi, marketingovým názvom odlišným od označenia úrovne súťaže uvedenej v čl. 8 ods. 3 písm. d), ktorý sa používa pre verejný výsledkový servis a na prezentáciu a propagáciu marketingového partnera súťaže.

(3) Klub je povinný rešpektovať povinnosti a obmedzenia v oblasti mediálnych a marketingových práv vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi riadiacim zväzom a jeho marketingovým partnerom v súťaži, v ktorej štartuje jeho družstvo.

Článok 85 - Právo na využívanie údajov

(1) Riadiaci zväz je oprávnený využívať údaje týkajúce sa stretnutia a súťaže, ktorú riadi, a splnomocniť na ich využívanie tretiu osobu. Uvedené právo má aj SF voči všetkým stretnutiam na území Slovenskej republiky, i keď nie je riadiacim zväzom príslušnej súťaže. Klub je povinný vykonávanie tohto práva riadiacim zväzom alebo treťou osobou bezodplatne strpieť.

(2) Klub je oprávnený spracovávať údaje týkajúce sa stretnutia jeho družstva na svoje vnútorné potreby a je oprávnený tieto údaje vo svojom mene zverejňovať.

DVANÁSTA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

20 Čl. 71 ods. 1 a 2 stanov SFZ

Článok 86 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2015

Konanie, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2015 sa dokončí podľa Súťažného poriadku SF platného do 31. augusta 2015. Skutočnosti, ktoré nastali pred 1. septembrom 2015 sa posudzujú podľa Súťažného poriadku SF platného do 31. augusta 2015.

Článok 87 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Súťažný poriadok SF z 1. augusta 2004.

Článok 88 - Účinnosť

Tento poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.

Príloha k Súťažnému poriadku

Bergerove tabuľky

Systém hry každý s každým

pre 3 a 4 družstvá

I. kolo 1-4 2-3

II. kolo 4-3 1-2

III. kolo 2-4 3-1 2.

pre 5 a 6 družstiev

I. kolo 1-6 2-5 3-4

II. kolo 6-4 5-3 1-2

III. kolo 2-6 3-1 4-5

IV. kolo 6-5 1-4 2-3

V. kolo 3-6 4-2 5-1

pre 7 a 8 družstiev

I. kolo 1-8 2-7 3-6 4-5

II. kolo 8-5 6-4 7-3 1-2

III. kolo 2-8 3-1 4-7 5-6

IV. kolo 8-6 7-5 1-4 2-3

V. kolo 3-8 4-2 5-1 6-7

VI. kolo 8-7 1-6 2-5 3-4

VII. kolo 4-8 5-3 6-2 7-1

pre 9 a 10 družstiev

I. kolo 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6

II. kolo 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2

III. kolo 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7

IV. kolo 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3

V. kolo 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8

VI. kolo 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4

VII. kolo 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9

VIII. kolo 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5

IX. kolo 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1

pre 11 a 12 družstiev

I. kolo 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7

II. kolo 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2

III. kolo 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8

IV. kolo 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3

V. kolo 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9

VI. kolo 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4

VII. kolo 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10

VIII. kolo 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5

IX. kolo 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11

X. kolo 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6

XI. kolo 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1

pre 13 a 14 družstiev

I. kolo 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8

II. kolo 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2

III. kolo 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9

IV. kolo 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3

V. kolo 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10

VI. kolo 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4

VII. kolo 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11

VIII. kolo 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5

IX. kolo 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12

X. kolo 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6

XI. kolo 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13

XII. kolo 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7

XIII. kolo 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1

pre 15 a 16 družstiev

I. kolo 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9

II. kolo 16-9 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 1-2

III. kolo 2-16 3-1 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10

IV. kolo 16-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 1-4 2-3

V. kolo 3-16 4-2 5-1 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11

VI. kolo 16-11 12-10 13-9 14-8 15-7 1-6 2-5 3-4

VII. kolo 4-16 5-3 6-2 7-1 8-15 9-14 10-13 11-12

VIII. kolo 16-12 13-11 14-10 15-9 1-8 2-7 3-6 4-5

IX. kolo 5-16 6-4 7-3 8-2 9-1 10-15 11-14 12-13

X. kolo 16-13 14-12 15-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6

XI. kolo 6-16 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-15 13-14

XII. kolo 16-14 15-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7

XIII. kolo 7-16 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-15

XIV. kolo 16-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8

XV. kolo 8-16 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1

pre 18 družstiev

I. kolo 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10

II. kolo 18-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 1-2

III. kolo 2-18 3-1 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11

IV. kolo 18-11 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 1-4 2-3

V. kolo 3-18 4-2 5-1 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12

VI. kolo 18-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 1-6 2-5 3-4

VII. kolo 4-18 5-3 6-2 7-1 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13

VIII. kolo 18-13 14-12 15-11 16-10 17-9 1-8 2-7 3-6 4-5

IX. kolo 5-18 6-4 7-3 8-2 9-1 10-17 11-16 12-15 13-14

X. kolo 18-14 15-13 16-12 17-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6

XI. kolo 6-18 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-17 13-16 14-15

XII. kolo 18-15 16-14 17-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7

XIII. kolo 7-18 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-17 15-16

XIV. kolo 18-16 17-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8

XV. kolo 8-18 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-17

XVI. kolo 18-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9

XVII. kolo 9-18 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1