US č.16

19.10.2018

Úradná správa Slovenský futsal 16 - 2018/2019 zo dňa 19.10.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- žiada kluby, ale aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu Exekutívy exekutiva@futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/ posielali prípadné TIPY do ankiet tvorených Exekutívou SF.

- vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených exekutívou SF, aby si zvolili svojho kontrolóra činnosti Exekutívy SF v zmysle Štatútu Exekutívy článok 10.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prijala žiadosť klubu FC Bíli Andeli Futsal o preloženie začiatku stretnutia stretnutia 6.kola medzi FC Bíli Andeli Futsal a Pinerola Futsal 1994 na 22.10. o 19.30 h. Žiadosti vyhovuje v zmysle RS B/3/b. Žiadosť sa spoplatňuje sumou 25 EUR v zmysle B/3/e.

- ukladá pokutu 100 EUR klubu FC Bíli Andeli Futsal za nedodržanie RS B/5/m, nenahratie videa 4.kola medzi FC Bíli Andeli Futsal a Lion car MIBA Banská Bystrica v zmysle RS C/3/a

- zaznamenala v správe DS skutočnosť, že v stretnutí Rehab Klinik Baraberi - FC Bíli Andeli Futsal nebol na lavičke klubu FC Bíli Andeli Futsal prítomný tréner družstva. Žiada klub o písomné vyjadrenie k zistenému nedostatku v termíne do 23.10.2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

- odstupuje klub Wild Boys ´02 Bratislava, na základe nedostatočnej US po stretnutí 4. kola VARTA Futsal ligy WILD Boys´02 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina, konaného dňa 06.10.2018. na riešenie DK SFZ spolu so stanoviskom klubu.

- riešila na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, nezabezpečenie náležitostí spojených z vysielaním PP spoločnosťou ESO Media, s.r.o. a nemožnosť uzatvoriť zápis pred stretnutím v ISSF, v stretnutí 5. kola VARTA Futsal ligy medzi Pinerola Futsal 1994 Bratislava - MŠK Žilina Futsal, konaného dňa 13.10.2018. Na základe predmetných zistení ukladá pokutu klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava 20 EUR + 20 EUR v zmysle RS C/3/a a RS C/3/b

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

- oznamuje úradný hrací čas dohrávok 2.kola VARTA futsal ligy.

FC Bíli Andeli futsal - ŠK Makroteam Žilina piatok 26.10.2018 o 19:30 MŠH Trnava (Behančin - Belavý - Budáč)

MŠK Žilina FUTSAL - MIMEL Lučenec sobota 27.10.2018 o 20:30 ŠH Rosinky Žilina (Botka - Badura - Krchňavý)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že Slovenský Futsal v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch 24.11. - 25.11.2018 Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie, sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému záujemcovi aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným záujemcom na ich emailovú adresu. Tlačivá prihlášky na seminár a potvrdenia o lekárskej prehliadke záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ. Absolvovanie seminára je pre všetkých aktívnych delegátov VARTA Futsal ligy povinné.

- ospravedlnenie: Botka 2-3.10.18, 10.11.18, 17.11.18, Badura st. 26.-28.10.18, Ploštica 2.11.-4.11.18, Poruban 27-28.10.18 a víkendy do 10.11.18

- obsadenie: medzinárodný turnaj U19 Ostrava, 25-28.10.18 Matula.

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

-upozorňuje
kluby hrajúce FEJ U20, že na stránke Exekutívy boli zverejnené dokumenty súvisiace s chodom súťaže FEJ U20. Predmetná informácia bola zaslaná klubom aj na ich oficiálne emailové adresy.
https://www.futsalexekutiva.sk/l/rozpis-fej-u20/
https://www.futsalexekutiva.sk/l/terminovnik-fej-u20/
https://www.futsalexekutiva.sk/l/adresar-klubov/

- žiada kluby, ktoré nemajú všetky údaje v tabuľke "Adresár klubov", aby tak urobili obratom a zaslali ich na adresu mladez@futsalslovakia.sk k ďalšiemu spracovaniu a doplneniu.

- oznamuje, že príloha č.4 RS FEJ U20 bude zverejnená do 23.10.2018.

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy je koncom novembra.

- oznamuje, že kluby, ktoré nie sú registrované v štruktúrach Slovenského futsalu, je potrebné, aby poslali vyplnený registračný formulár SFZ - Riadny alebo pridružený člen, ktorý si môžu stiahnuť na tomto odkaze: https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/

- oznamuje, že kluby, ktoré sa budú registrovať do štruktúr Slovenského futsalu, musia mať v ISSF registrovaného klubového manažéra, a registrované športové zariadenie (športovú halu), v ktorom budú hrávať majstrovské zápasy, link na stiahnutie: https://www.futsalexekutiva.sk/zeny/

- predkladá návrh rozpisu Ženskej futsalovej ligy, ktorí môžu kluby pripomienkovať do 31.10.2018; návrh RS Women 2018/19 môžete pripomienkovať na adrese https://docs.google.com/document/d/1VD_9ZgErwaJjeIesrbN-YuR6g5RFh6coMx0K76wgMRI/edit?usp=sharing

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

Základné registrácie:

1283243   Martin Radošinský   TNF MIA SAN MIA KANIANKA   

1300926   Mojmír Bujna   Wild Boys '02 Bratislava

Prestup :  

1414763   Filip Pfeffer   Bazooka FC Uherské Hradiště (Česko)   FC Bíli Andeli futsal

1414764   Ivan Lacko   Helas Brno (Česko)   FC Bíli Andeli futsal

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF