US č.17

26.10.2018

Úradná správa Slovenský futsal 17 - 2018/2019 zo dňa 26.10.2018

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční v utorok 30.10.2018 o 16,00 h. v Poprade (konferenčná miestnosť v Aréna Poprad)

- za účelom zhodnotenia účasti na olympijských hrách mládeže predvoláva na svoje zasadnutie trénerov (P.Michalovič, L.Vrbovský), vedúceho výpravy M.Kováčika a kapitána tímu M.Ševčíka

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prijala žiadosť klubu Pinerola Futsal 1994 o zmenu UHČ stretnutia 7.kola medzi Pinerola Futsal 1994 a Futsal Team Levice na 2.11.2018 o 20.10 h. Žiadosti vyhovuje v zmysle RS B/3/b.

- prijala žiadosť klubu Bíli Andeli Futsal o zmenu UHČ stretnutia 2.kola medzi FC Bíli Andeli Futsal a ŠK Makroteam Žilina na 18.11.2018 o 18.45 h. Žiadosti vyhovuje v zmysle RS B/3/b. Žiadosť sa spoplatňuje sumou 50 EUR v zmysle B/3/e.

- prijala vysvetlenie klubu FC Bíli Andeli Futsal ohľadom prítomnosti trénera družstva na lavičke v stretnutí Rehab Klinik Baraberi a FC Bíli Andeli Futsal a konanie vo veci zastavuje.

- obdržala podnet klubu Rehab klinik Baraberi zo stretnutia 6.kola Futsal Team Levice - Rehab Klinik Baraberi; podnet neprijala na rokovanie, na základe nesplnenia RS Varta Futsal ligy D/1/c.

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinností usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

- oznamuje úradný hrací čas 7.kola VARTA futsal ligy:

Pinerola Futsal 1994 - Futsal Team Levice piatok 2.11.2018 o 20:10 Interhala Bratislava (Belavý - Budáč ml. - Moncman)

Lion car MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina piatok 2.11.2018 o 20.00 ŠH Štiavničky Banská Bystrica (Ježík - Marko - Badura)

MŠK Žilina FUTSAL - FC Bíli Andeli Futsal sobota 3.11.2018 o 20:00 ŠH Rosinky Žilina (Badura - Matula - Hrmo)

Rehab Klinik Baraberi - Wild Boys ´02 Bratislava pondelok 5.11.2018 o 19:45 ŠH Mladosť Bratislava (Botka - Molnár - Jablonický)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že Slovenský Futsal v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch 24.11. - 25.11.2018 Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie, sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému záujemcovi aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným záujemcom na ich emailovú adresu. Tlačivá prihlášky na seminár a potvrdenia o lekárskej prehliadke záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ. Absolvovanie seminára je pre všetkých aktívnych delegátov VARTA Futsal ligy povinné.

- Ospravedlnenie: Botka 2-3.11.18, Ježík 3.11.18, Brutvanová 2.-4.11.18,

- Obsadenie medzištátne stretnutie: Slovensko - Litva, Poprad

29.10.18 19,30 hod. Belavý - Bohun - Brutvanová

30.10.18 19,30 hod. Kopec - Havrila - Marko

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že príloha č.4 RS FEJ U20 je zverejnená na https://www.futsalexekutiva.sk/nahravanie-videa-fej/

- oznamuje úradný hrací čas 1.kola FEJ U20

novembra 2018 (ŠH Levice) - utorok

11.00 hod. Futsal Team Levice - MIMEL Lučenec

12.15 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec

13.30 hod. Futsal Team Levice - Lion Car MIBA Banská Bystrica

4.novembra 2018 (ŠH Žilina - Rosinky) - nedeľa

11.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK Ekoprim Prešov

12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - Galaktik Košice

13.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - Galaktik Košice

14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

11.novembra 2018 (ŠH Mladosť) - nedeľa

11.00 hod. Pinerola futsal 1994 - TNF SAN MIA Kanianka

12.00 hod. Wild boys ´02 Bratislava - FC Bíli Andeli futsal Trnava

13.15 hod. Pinerola futsal 1994 - FC Bíli Andeli futsal Trnava

14.15 hod. Wild boys ´02 Bratislava - TNF SAN MIA Kanianka

- oznamuje, že nominácie na stretnutia budú zaslané na email zainteresovaným subjektom.

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že do súťažného ročníka 2018/2019 boli tieto prihlásené družstvá : SLC Banská Bystrica, TNF Mia San Mia Futsal Team Kanianka, FK Prešov, Grizzly Košice, Žilina

- oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy bude 24. - 25. novembra 2018, vyžrebovanie bude v najbližšej úradnej správe; pokiaľ majú kluby halové turnaje, je potrebné ich nahlásiť na e-mail: women@futsalslovakia.sk,

- vyzýva kluby, aby sa vyjadrili k modelu súťaže, na výber sú dve možnosti: 1. alternatíva: systém každý s každým dvojkolovo, 2. alternatíva: systém každý s každým trojkolovo, pričom sa hrá modelom dvojzápasov za účasti štyroch tímov na jednom mieste

- predkladá termínovník, kde sú uvedené termíny kôl (miniturnajov), každý klub odošle termíny, kedy môže usporiadať turnaj na e-mail: women@futsalslovakia.sk do 31.10.2018,

- predkladá návrh rozpisu Ženskej futsalovej ligy, ktorý môžu kluby pripomienkovať do 28.10.2018 - link: https://docs.google.com/document/d/1VD_9ZgErwaJjeIesrbN-YuR6g5RFh6coMx0K76wgMRI/edit?usp=sharing

- oznamuje, že všetky kluby musia uhradiť zábezpeku 150 EUR na účet: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 do 10.11.2018,

- oznamuje, že všetky kluby musia odoslať informácie do adresára: kontaktná osoba, e-mail, telefónne číslo, adresa domácej haly - termín: bezodkladne.

6.) Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF Openliga (Ploštica Ján openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje predpokladaný začiatok 2.SLF Openliga v termíne 23.-24.11.2018.

- žiada kluby, ktoré majú záujem o štart v Openlige v ročníku 2018/2019, aby svoj záujem nahlásili na email adrese openliga@futsalslovakia.sk

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF.