US č.18

02.11.2018

Úradná správa Slovenský futsal 18 - 2018/2019 zo dňa 2.11.2018

1.) Výkonný výbor SF

- na základe návrhu Exekutívy SF schválil spôsob aplikácie článku A/7/b RS 2018/2019: "Každý klub si do 7 dní od vydania tejto ÚS zaregistruje do ISSF zmluvný vzťah s trénerom podľa postupu stanoveného Exekutívou SF; touto registráciou sa bude považovať povinnosť vyplývajúca z RS 2018/2019 ohľadom trénera za splnenú."

- na základe odôvodnenej žiadosti Exekutívy SF vydáva nasledovné rozhodnutie k úprave registračného obdobia pre súťažný ročník 2018/2019 nasledovne: "Koniec letného registračného obdobia uvedený v článku 7/1/a prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku sa pre súťažný ročník 2018/2019 upravuje na 30.11.2018; to neplatí pre kluby hrajúce Varta Futsal Ligu."

- prijal za členov SF kluby Partizán Bardejov BŠK, a.s. IČO: 50977954 a MŠK Nové Zámky - futsal, občianske združenie, IČO: 51956667

- na základe návrhu Exekutívy SF schválil zmenu v článku 27/2/a Súťažného poriadku SF v nasledovnom znení:

"(2) Riadiaci zväz súťaže môže organizovať a riadiť súťaž mládeže v týchto vekových kategóriách:

  • juniori, ktorá zahŕňa vekové úrovne U16 až U20,"

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

- oznamuje opravu US č.17

  • Rehab Klinik Baraberi - Wild Boys ´02 Bratislava pondelok 5.11.2018 o 19:45 h. Interhala Bratislava (Botka - Molnár - Jablonický)

- oznamuje úradný hrací čas 8.kola VARTA futsal ligy.

  • MIMEL Lučenec - Lion car MIBA Banská Bystrica piatok 9.11.2018 o 19:00 h. ŠH Aréna Lučenec (Bohun - Grom - Fischer)
  • Futsal Team Levice - MŠK Žilina FUTSAL piatok 9.11.2018 o 19:30 h. ŠH Levice (Botka - Molnár - Kubinec)
  • Wild Boys ´02 Bratislava - Pinerola Futsal 1994 piatok 9.11.2018 o 20:30h.Interhala Bratislava (Behančin - Belavý - Kuspán)
  • ŠK Makroteam Žilina - Rehab Klinik Baraberi sobota 10.11.2018 o 20.00 h. ŠH Rosinky Žilina (Šlapka - Badura - Slimák)

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

Zmena v obsadení:

Pinerola Futsal 1994 - Futsal Team Levice piatok 2.11.2018 o 20:10, Marko za Budač

Lion car MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina piatok 2.11.2018 o 20,00 Budač za Marko

- oznamuje, že Slovenský Futsal v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch 24.11. - 25.11.2018 Licenčný seminár Delegáta futsalu. Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie, sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému záujemcovi aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným záujemcom na ich emailovú adresu. Tlačivá prihlášky na seminár a potvrdenia o lekárskej prehliadke záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ. Absolvovanie seminára je pre všetkých aktívnych delegátov VARTA Futsal ligy povinné.

- Ospravedlnenie: Botka 17.11.18, Budáč M. 17.-20.11.18

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

-oznamuje, že kluby hrajúce FEJ U17 obdržali všetky dokumenty súvisiace so štartom vo FEJ U17 2018/2019.

-oznamuje klubom hrajúcich FEJ U20, že na stránke Exekutívy boli zverejnené dokumenty súvisiace s chodom súťaže FEJ U20. Predmetná informácia bola zaslaná klubom aj na ich oficiálne emailové adresy.
https://www.futsalexekutiva.sk/l/rozpis-fej-u20/
https://www.futsalexekutiva.sk/l/terminovnik-fej-u20/
https://www.futsalexekutiva.sk/l/adresar-klubov/
https://www.futsalexekutiva.sk/nahravanie-videa-fej/

- upozorňuje kluby, aby nahlasovali UHČ blokov zápasov, ktoré organizujú, v súlade s RS FEJ U20 článok 5 na adresu mladez@futsalslovakia.sk

- žiada kluby, ktoré nemajú všetky údaje v tabuľke "Adresár klubov", aby tak urobili obratom a zaslali ich na adresu mladez@futsalslovakia.sk k ďalšiemu spracovaniu a doplneniu, v termíne do 8.11.2018.

- oznamuje úradný hrací čas 1.kola FEJ U20

4.novembra 2018 (ŠH Žilina - Rosinky) - nedeľa (Michna - Ján Nemček)

11.00 hod. MŠK Žilina FUTSAL - FK Ekoprim Prešov

12.00 hod. ŠK Makroteam Žilina - Galaktik Košice

13.15 hod. MŠK Žilina FUTSAL - Galaktik Košice

14.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

6. novembra 2018 (ŠH Levice) - utorok (Molnár - Poruban)

11.00 hod. Futsal Team Levice - MIMEL Lučenec

12.15 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec

13.30 hod. Futsal Team Levice - Lion Car MIBA Banská Bystrica

11.novembra 2018 (ŠH Mladosť) - nedeľa (Grom - Bublávek)

11.00 hod. Pinerola futsal 1994 - TNF SAN MIA Kanianka

12.00 hod. Wild boys ´02 Bratislava - FC Bíli Andeli futsal Trnava

13.15 hod. Pinerola futsal 1994 - FC Bíli Andeli futsal Trnava

14.15 hod. Wild boys ´02 Bratislava - TNF SAN MIA Kanianka

5.) Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy bude 24. - 25. novembra, vyžrebovanie bude v najbližšej úradnej správe,

- predkladá termínovník, kde sú uvedené termíny kôl (turnajov),- oznamuje, že všetky kluby sú povinné uhradiť zábezpeku 150 EUR na účet: SK80 1100 0000 0026 2576 2389 do 10.11.2018,- oznamuje, že všetky kluby sú povinné odoslať informácie do adresára: kontaktná osoba, e-mail, telefónne číslo, adresa domácej haly - termín: bezodkladne

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1273722   Dominik Olejka   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1282719   Patrik Korenačka   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1278027   Karol Praženica   Lion car MIBA Banská Bystrica

1282011   Šimon Brindza   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1326334   Michaela Kaštiaková   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1282748   Tibor Kmeť   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1362907   Samuel Zajac   Lion car MIBA Banská Bystrica

1282820   Juraj Lokaj   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1306227   Zuzana Monoková   FK Ekoprim Prešov

1315541   Dominika Mihoková   FK Ekoprim Prešov

1307849   Žaneta Štefaniková   FK Ekoprim Prešov

1373355   Tamara Onofrejová   FK Ekoprim Prešov

1379868   Laura Belišová   FK Ekoprim Prešov

1376146   Nikola Senderáková   FK Ekoprim Prešov

1277297   Timon Izák   Futsal Team Levice

1289428   Luboš Kúdela   Futsal Team Levice

Prestup :

1249627   Martin Štrbák   Pinerola Futsal 1994   Wild Boys '02 Bratislava

1174977   Martin Dudáš   MFK Ivekol Nové Zámky   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   SF-Bratislava

1184986   Vladimír Voroňák   Partizán Bardejov - futsal    Angels Humenné   SF - Východoregión

Prestup s obmedzením: do 30.6.2019

1275173   Lukáš Bobek   Lion car MIBA Banská Bystrica   TNF MIA SAN MIA KANIANKA


Voči rozhodnutiam Exekutívy SF sa môžete odvolať v zmysle RS alebo SP SF.