ÚS č.2

13.07.2018

Úradná správa SF č.2

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:


- oznamuje, že v súlade s článkom B/1/c RS 2018/2019 využil klub Futsal Team Levice právo prihlásiť sa do súťaže VARTA FUTSAL LIGA 2018/2019,

- oznamuje klubom, že termín na uhradenie štartovného 500 eur v zmysle článku C/1/h RS 2018/2019 je 31. 7. 2018. Štartovné treba uhradiť na učet SF: Tatra Banka, a.s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389,


- oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/2018 je 31.7.2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 3. 8. 2018. Nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov, ak do 15.7.2018 štatutárni zástupcovia klubov písomne nepožiadajú Exekutívu o použitie finančnej zábezpeky na nový súťažný ročník 2018/2019,


- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA Banská Bystrica, MŠK Žilina - futsal, FSC Prievidza, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF,


- uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu ŠK SLOVAN Bratislava futsal.


2. Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov: 


- oznamuje, že v dňoch 31. 8. -1. 9. 2018 sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31. 8. 2018 od 16.00 h je určený pre školenie nových rozhodcov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15. 8. 2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.


3. Výkonný výbor Slovenského futsalu: 


- informuje, že v rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ, ktoré sú v plnom rozsahu platné aj pre SF.
Disciplinárny poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia (Konsolidované znenie: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf
Článok informujúci o novele dostupný tu: https://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby

Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30. 6. 2018 a účinný od 1.7.2018 .
Konsolidované znenie: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf

Voči rozhodnutiam Exektutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.