US č.2

12.07.2019

Úradná správa Slovenský futsal 2 - 2019/2020 zo dňa 12.7.2019

1.Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že na základe rozhodnutia VV SF zo dňa 11.7.2019 a na základe článku B/9/g RS Varta futsal ligy otvára možnosť prihlásiť sa družstvám do barážového turnaja o účasť vo Varta futsal lige v sezóne 2019/2020. Možnosť prihlásiť sa do barážového turnaja majú všetky družstvá spĺňajúce náležitosti RS Varta futsal ligy 2019/2020; základný predpoklad pre prihlásenie je riadne ukončená sezóna 2018/2019 v 2.SLF. Možnosť prihlásenia je výhradne cez elektronickú podateľňu ISSF v termíne do 22.7.2019 (názov súťaže, do ktorej je možnosť sa prihlásiť, je "Baráž 1.SLF").

- oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto bude vyplácaná v zmysle článku C/2/d RS.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje,že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.