ÚS č.3

20.07.2018

Úradná správa SF č.3

1. Exekutíva Slovenského futsalu:

- žiada VV SF, aby na svojom najbližšom zasadnutí schválil zmenu RS VARTA Futsal ligy pre sezónu 2018/2019 v týchto bodoch.

- Článok B/6/c nahradiť text
"Štart hráča vo vzťahu k súpiske sa riadi ustanoveniami čl. 43 SP s podmienkou, že v Zápise o stretnutí musia byť uvedení min. 7 hráči so slovenským občianstvom."
textom
" Štart hráča vo vzťahu k súpiske sa riadi ustanoveniami čl. 43 SP s podmienkou, že v Zápise o stretnutí musí byť uvedených min. 50% hráčov so slovenským občianstvom."
Dôvod: Rozpor s pravidlami futsalu v časti počet hráčov.

- Článok B/7/a vynechať text
"Každý klub musí mať v zozname hráčov v systéme ISSF uvedených najmenej desať hráčov. Súpiska sa generuje automaticky v systéme ISSF po napísaní hráča na Zápis o stretnutí."
Dôvod: Rozpor s pravidlami futsalu v časti počet hráčov. Navyše túto problematiku kompletne rieši SP článok 38.

Kompletné vysvetlenie zmien RS 2018/2019 bude dotknutým klubom zaslané na ich oficiálne e-mailové adresy.

- Vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy,

- zaevidovala žiadosť ŠK Slovan Bratislava futsal o vyplatenie finančnej odmeny za umiestnenie v súťažnom ročníku 2017/2018 a predkladá túto žiadosť, ktorá je mimo rámca RS 2017/2018, na prerokovanie VV SF.

2. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

- oznamuje klubom, že termín na uhradenie štartovného 500 eur v zmysle článku C/1/h RS 2018/2019 je 31. 7. 2018; štartovné treba uhradiť na účet SF: Tatra Banka, a.s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389,

- oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/2018 je 31. 7. 2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 3. 8. 2018; nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov, ak do 15. 7. 2018 štatutárni zástupcovia klubov písomne nepožiadali Exekutívu o použitie finančnej zábezpeky na nový súťažný ročník 2018/2019,

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA Banská Bystrica, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF,

- uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu FSC Prievidza.

3. Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží:

- vyzýva kluby, aby v termíne do 5. 8. 2018 nahlásili na e-mail exekutiva@futsalslovakia.sk, prípadnú dohodu s klubom, s ktorým budú tvoriť "dvojičku" vo Futsalovej extralige juniorov U-20 v sezóne 2018/2019; dohodu musia potvrdiť oba zainteresované kluby. Po tomto termíne bude ostatným účastníkom dvojička vyžrebovaná.

4. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

- oznamuje, že v dňoch 31. 8.-1. 9. 2018 sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31. 8. 2018 od 16.00 h je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz neboli delegovaní na zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15. 8. 2018 na adresuexekutiva@futsalslovakia.sk .

5. Exekutíva v oblasti matričných konaní:


- oznamuje zrealizované matričné úkony
schválené prestupy:
Peter Štefaňák (1221964) z 4FSC, o.z. do Pinerola Futsal 1994,

schválené prestupy s obmedzením: do 30. 6. 2019,
Marek Gajdošík (1240843) z FK Dragons Podolie do Rehab Klinik Barabéri,
Matúš Mazán (12605504) z Čekan Mekenroff 1897 do Rehab Klinik Barabéri.

Nová základná registrácia v SF:
Adrián Gašparovič (1242558) klub Rehab Klinik Barareri.

6. Výkonný výbor SF:

- informuje, že v rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ, ktoré sú v plnom rozsahu platné aj pre SF:
Disciplinárny poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia (Konsolidované znenie:
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf
Článok informujúci o novele dostupný tu: https://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby)
Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30.6.2018 a účinný od 1. 7. 2018 (Konsolidované znenie: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf)
Voči rozhodnutiam Exektutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.