US č.3

19.07.2019

Úradná správa Slovenský futsal 3 - 2019/2020 zo dňa 19.7.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že na základe rozhodnutia VV SF zo dňa 11.7.2019 a na základe RS Varta futsal ligy B/9/g otvára možnosť prihlásiť sa družstvám do barážového turnaja o účasť vo Varta futsal lige v sezóne 2019/2020. Možnosť prihlásiť sa do barážového turnaja majú všetky družstvá spĺňajúce náležitosti RS Varta futsal ligy 2019/2020; základný predpoklad pre prihlásenie je riadne ukončená sezóna 2018/2019 v 2.SLF. Možnosť prihlásenia je výhradne cez elektronickú podateľňu ISSF v termíne do 22.7.2019 (názov súťaže, do ktorej je možnosť sa prihlásiť, je "Baráž 1.SLF").

- oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto sa bude vyplácaná v zmysle RS C/2/d.

- zaznamenala žiadosť klubu FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou o predĺženie termínu prihlásenia sa do baráže o 1.SLF. Exekutíva odstupuje predmetnú žiadosť na rokovanie VV SF.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach.

3.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

Prestup : 

1305615   Kevin Kollár   Futsal Team Levice   Lion car MIBA Banská Bystrica

1194409   Juraj Višváder   Pinerola Futsal 1994   ŠK SLOVAN Bratislava futsal

1249679   Adrián Mušinský   Pinerola Futsal 1994   ŠK SLOVAN Bratislava futsal

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1219299   Attila Vida   Futsal Team Levice   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   

Zamietnuté prestupy a zmeny registrácie:

1132309   Stanislav Gendiar   TNF MIA SAN MIA KANIANKA   nie možné žiadať zmenu registrácie podľa čl.15 odsek 5 RaPP

- upozorňuje na RaPP 2019 Článok 15/5 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča

Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 01.05. do 15.07. príslušného roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo registračného obdobia, ak

a) materský klub zanikol bez právneho nástupcu,

b) družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je

oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo

c) materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v súťažnom ročníku

nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa odseku

6 a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.