US č.4

26.07.2019

Úradná správa Slovenský futsal 4 - 2019/2020 zo dňa 26.7.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že možnosť prihlásiť sa do barážového turnaja o účasť vo VARTA futsal lige využili kluby TNF MIA SAN MIA Kanianka a MŠK Nové Zámky - futsal. Na základe počtu sa barážový turnaj neuskutoční a kluby sa pokladajú za postupujúce do VARTA futsal ligy v sezóne 2019/2020.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach.

3.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- upozorňuje na RaPP 2019 Článok 15/5 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča

Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 01.05. do 15.07. príslušného roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo registračného obdobia, ak

a) materský klub zanikol bez právneho nástupcu,

b) družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je

oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo

c) materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v súťažnom ročníku

nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa odseku

6 a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.