US č.5

02.08.2019

Úradná správa Slovenský futsal 5 - 2019/2020 zo dňa 2.8.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

- oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto sa bude vyplácaná v zmysle RS C/2/d.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019.

3.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- realizované základné registrácie:

1112242   Milan Kamenský   Mimel Lučenec

- matričné úkony v riešení:

1419913   Rafael Durval Da Costa Lira   Mimel Lučenec   čaká sa na vyjadrenie materského zväzu

1420201   Jakov Grcić   Mimel Lučenec   čaká sa na vyjadrenie materského zväzu

1420782   Gabriel Lemonaco Souza De Almeida   Mimel Lučenec   čaká sa na vyjadrenie materského zväzu

- upozorňuje na RaPP 2019 Článok 15/5 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča

Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 01.05. do 15.07. príslušného roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo registračného obdobia, ak

a) materský klub zanikol bez právneho nástupcu,

b) družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je

oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo

c) materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v súťažnom ročníku

nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa odseku

6 a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.