US č.6

09.08.2019

Úradná správa Slovenský futsal 6 - 2019/2020 zo dňa 9.8.2019

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa bude konať v sobotu 17.8.2019 v Žiline

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- opätovne oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

- upozorňuje kluby na možnosť pripomienkovať prílohu č.3 RaPP v termíne do 16.8.2019.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019 v rekreačnom zariadení Aquatermal Strehová (hotel Aquatermal, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová). Program seminára bol účastníkom zaslaný elektronickou poštou.

4.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- schválené prestupy:

1288115   Martin Péchy   Wild Boys '02 Bratislava   Lion car MIBA Banská Bystrica

1285060   Marek Kušnír   Wild Boys '02 Bratislava   Lion car MIBA Banská Bystrica

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.