US č.7

17.08.2018

Úradná správa Slovenský futsal 7 - 2018/2019 zo dňa 17.8.2018

1. Exekutíva (Ján Ploštica Ján - exekutiva@futsalslovakia.sk)
- oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1.9.2018 od 11:00 v Púchove. Svoju účasť treba nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk (zabezpečenie stravy).

- vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy.

- oznamuje uchádzačom o trénerskú licenciu SFZ FUTSAL, že záverečné skúšky trénerov sa uskutočnia v čase od 9.00 h do 14.00 h v termíne 21. 8. 2018 v Banskej Bystrici (SsFZ). Prihlášku na záverečnú skúšku treba poslať na adresu zsolt.pakusza@futbalsfz.sk

-oznamuje, že obdržala podnet klubu Grizzly Košice; po preverení súvisiacich skutočností zaujme k podaniu príslušné stanovisko.

2. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica Ján - exekutiva@futsalslovakia.sk)

- u
pozorňuje kluby VARTA futsal ligy ŠK Markroteam Žilina, FC Bíli Andeli futsal Trnava a MIBA Banská Bystrica, aby v termíne do 19.8.2018 bezodkladne vyplnili formulár Adresár klubov, ktorý nájdu na tomto linku: https://goo.gl/forms/yRJHuokiLPuFRosR2, pod hrozbou začatia disciplinárneho konania.

oznamuje , že v súlade s článkom B/1/c RS 2018/2019 družstvo FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou nevyužilo právo hrať v sezóne 2018/2019 VARTA Futsal Ligu.

- oznamuje,že klub FC Bíli Andeli Futsal Trnava požiadal o odklad platby zábezpeky na náhradný termín; žiadosti sa vyhovue a v zmysle RS 2018/2019 ustanovuje náhradný termín 15.8.2018 (klub v náhradnom termíne zábezpeku uhradil); klub FC Bíli Andeli Futsal uhradí administratívny poplatok 20 eur v zmysle článku C/3/b RS 2018/2019.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

3. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:(Marián Fischer - rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje
, že v dňoch 31. 8. - 1. 9. 2018 v Púchove sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31.8.2018 od 16,00 h. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15.8.2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

- oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/2018 sa začína 1.9.2018 o 9:30 v Púchove.

- oznamuje, že účastnícky poplatok za školenie R a DZ, je stanovený na 10 EUR. Poplatok sa bude vyberať pri prezentácii R a DZ. Poplatok za prípadný náhradný seminár sa stanovuje na 30 EUR.

- zaznamenala prihlášky na školenie nových DZ (5): Moncman, Hlavenka, Čuhár, Ploštica, Havrila.

- zaznamenala prihlášky na školenie nových R (21): Marko, Hudák, Bordáš, Tkáč, Pálfi, Cisko Š. Cisko M, Brutvanová, Guballa Sedlárik, Pataki, Michna, Nemček J., Nemček S., Bublávek, Mokrý, Hones, Bárta, Poruban, Kováčik, Kaštan

4. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár - matrika@futsalslovakia.sk)
-oznamuje, že obdržala podnet klubu FSC Prievidza ohľadom prestupov do klubu TNF MIA SAN MIA KANIANKA; podnetom sa bude zoberať a klub FSC Prievidza obdrží vo veci písomné stanovisko.

- upozorňuje klub Mimel Lučenec, aby priamu komunikáciu s matrikou SFZ nevykonával a ohľadom všetkých úkonov, ktoré pre matriku SF vykonáva matrika SFZ, sa výhradne obracal len na matriku SF.

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1276615 Martina Čibíková TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1209419 Kristián Tisaj TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1256481 Juraj Hianík TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1258407 Martin Krištof TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1303633 Daniel Novosad Pinerola Futsal 1994

1302982 Oliver Medviď Pinerola Futsal 1994

1306319 Timotej Foltýn Pinerola Futsal 1994

1286798 Tomáš Kračmer TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1281871 Roman Bielik TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1313204 Petra Čopíková TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1283348 Ernest Žigmund TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1408146 Michaela Vargová TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1103016 Zuzana Kubríková TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1292550 Marek Belanec TNF MIA SAN MIA KANIANKA

Prestupy:

1230060 Milan Kôstka FSC Prievidza TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1153044 Martin Vrábeľ FSC Prievidza TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1156959 Jozef Čampiš FSC Prievidza TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1229881 Marek Filkorn FSC Prievidza TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1384544 Petterson Bruno Moura Da Silva ŠK Makroteam Žilina Pinerola Futsal 1994

1286205 Adam Hološka FSC Prievidza TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1351288 Ladislav Mikita ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1282025 Adam Beka FSC Prievidza TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1282233 Tomáš Fazika FSC Prievidza TNF MIA SAN MIA KANIANKA

Prestupy s obmedzením do 30.6 2019

1329955 Erik Ravasz ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1299372 Nicolas Pochylý ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1301661 Peter Ebringer ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1305551 Andrej Adamov MIBA Banská Bystrica Pinerola Futsal 1994

1297270 Adam Gála ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1296927 Tibor Lengyel ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1303075 Sebastian Keszei ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1302882 Kristián Černák ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

1302642 Róbert Boroš ŠK SLOVAN Bratislava futsal Pinerola Futsal 1994

Zamietnuté prestupy:

1303082 Patrik Kukla ŠK SLOVAN Bratislava Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie

1301661 Peter Ebringer ŠK SLOVAN Bratislava Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie

1299372 Nicolas Pochylý ŠK SLOVAN Bratislava Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie

1329955 Erik Ravasz ŠK SLOVAN Bratislava Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie

- Oznamuje zmeny v zmluvnom statuse hráčov

Wild Boys ´02 Bratislava
Dominik Ostrák do 30.6.2019 prestup do MŠK Žilina Futsal, zmluva s Wild Boys 02 stratila platnosť.
Marek Kušnír do 30.6.2019
Viktor Matyi do 30.6.2019
Pavol Matejov do 30.6.2019

ŠK Makroteam Žilina
Bruno Petterson Moura Da Silva do 30.6.2019 - prestup do Pinerola Futsal 1994, zmluva s ŠK Makroteam Žilina stratila platnosť.
Marián Hudek do 30.6.2019
Patrik Krištofík do 30.6.2019
Martin Baláž do 30.6.2019
Michal Škulec do 30.6.2019

Hráči bez zmluvy, pre nesplnenie si povinnosti registrovať zmluvu podľa US 1 2018-19 zo dňa 6.7.2018.
Súčasne informuje, že tieto zmluvy je potrebné opätovne v súlade s ustanoveniami § 31 a nasl. zákona o športe a ustanoveniami 4.časti Registračného a prestupového poriadku SFZ predložiť na zaregistrovanie v ISSF
- oznamuje družstvám, že amatérske zmluvy s hráčmi je potrebné uzatvárať výlučne v súlade s ustanoveniami § 31 a nasl. zákona o športe a ustanoveniami 4.časti Registračného a prestupového poriadku SFZ (vzor zmluvy:

https://www.futsalslovakia.sk/dokumenty/slovensk%C3%BD-futsal/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD-ro%C4%8Dn%C3%ADk-2018-2019/

zmluva musí byť do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia (podpisu obomi zmluvnými stranami) predložená klubom na registráciu do registra zmlúv, ktorý prostredníctvom ISSF vedie Matrika SF - Exekutíva v oblasti matričných konaní (originál zmluvy zaslať na adresu Slovenský futsal, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava + scan zmluvy zaslať emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk), pričom medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy nesmie uplynúť viac ako 6 mesiacov; zmluvu, ktorá túto podmienku nespĺňa matrika SF nezaregistruje do registra zmlúv. Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu, v rámci SF platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo a SF na takéto zmluvy neprihliada a hráča bude považovať za amatéra bez zmluvy."

- Oznamuje zaevidovanie nových zmlúv o amatérskom vykonávaní športu
Wild Boys 02 Bratislava
Adam Zdráhal do 30.07.2019
Martin Zdráhal do 30.07.2019
Marek Kušnír do 30.07.2020
Súčasne informuje, že tieto zmluvy je potrebné v lehote do 31.8.2018 opätovne v súlade s ustanoveniami § 31 a nasl. zákona o športe a ustanoveniami 4. časti Registračného a prestupového poriadku SFZ predložiť na zaregistrovanie v ISSF.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.
5. Výkonný výbor
Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV SF sa uskutoční dňa 1. septembra 2018 v Púchove