US č.7

16.08.2019

Úradná správa Slovenský futsal 7 - 2019/2020 zo dňa 16.8.2019

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa bude konať v sobotu 17.8.2019 o 11,00 h. v Žiline

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- opätovne oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

- upozorňuje kluby na možnosť pripomienkovať prílohu č.3 RaPP v termíne do 16.8.2019.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019 v rekreačnom zariadení Aquatermal Strehová (hotel Aquatermal, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová). Program seminára bol účastníkom zaslaný elektronickou poštou.

- nominácia R na medzinárodný turnaj MIBA FUTSAL CUP 2019 Botka, Matula, Bohun, Peško. Delegácia na jednotlivé stretnutia bude poslaná elektronickou poštou.

4.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

Základné registrácie:

Prestup :

1299306   Filip Vaktor   Wild Boys '02 Bratislava   MŠK Žilina FUTSAL

Prestup s obmedzením:

1362958   Nikola Gagić   Wild Boys '02 Bratislava   Pinerola Futsal 1994   do 30.06.2020

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.