Zásady činnosti R a DZ

22.09.2018

Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti R a DZ  v zmysle Štatútu Exekutívy SF a Stanov SF riadi a kontroluje činnosť futsalových rozhodcov a delegátov SF. Zabezpečuje, aby ich činnosť v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF bola v súlade s Pravidlami futsalu a ostatnými predpismi SF a SFZ. Dbá o odborný rast a fyzickú pripravenosť rozhodcov a o odborný rast delegátov zväzu.  S cieľom zabezpečiť uvedené priority, Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ  vypracovala Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Slovenského futsalu.

Článok 1
Skratky

                 SF - Slovenský futsal
                 SFZ - Slovenský futbalový zväz
                 VV SF - Výkonný výbor SF
                 DK SFZ - Disciplinárna komisia SFZ
                 ŠTK SF - Exekutíva v oblasti Športovo - technických konaní
                 OÚ SF - Obsadzovací úsek  SF
                 ÚDZ SF - Úsek delegátov zväzu SF
                 PF - Pravidlá futsalu
                 SP - Súťažný poriadok futsalu
                 DP - Disciplinárny poriadok futsalu
                 RS - Rozpis súťaží vo futsale
                 US - Úradná správa
                 Zásady - Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SF
                 Ročník - Súťažný ročník
                 MFS - Majstrovské futsalové stretnutie
                 FK - Futsalový klub
                 R - Futsalový rozhodca, rozhodkyňa
                 R2 - 2. rozhodca, rozhodkyňa 
                 R3 - 3. rozhodca, rozhodkyňa
                 DZ - Delegát zväzu
                 Zápis - Zápis o stretnutí
                 Správa DS a správa PR - Správa delegáta stretnutia a správa pozorovateľa rozhodcu
                 Podnet PR - Podnet pozorovateľa rozhodcov v správe PR
                 Podanie - Námietka, sťažnosť a podanie prostredníctvom ISSF

                 Sporná situácia - Situácia na ktorú sa chce rozhodca , DZ, klub opýtať/vysvetliť

                 RP - Registračný preukaz
                 HU - Hlavný usporiadateľ
                 K - Kapitán mužstva
                 VD - Vedúci družstva
                 ČK - Červená karta
                 ŽK - Žltá karta
                 FP - Fyzické previerky
                 PN - Práceneschopnosť
                 PT - Projekt talent

                 PU - Pokutové územie

                 PMR - Projekt mladý Rozhodca
                 MT - Mobilný telefón

Článok 2 
Úvodné ustanovenia

a) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ a pracovná skupina Exekutívy najmä:

1. organizuje doškoľovacie a odborné semináre rozhodcov a DZ
2. organizuje FP rozhodcov
3. pracuje s mladými a perspektívnymi rozhodcami a DZ
4. deleguje rozhodcov a DZ na MFS v rámci súťaží priamo riadených Exekutívou SF
5. vyhodnocuje zápisy o stretnutí R a hodnotenia DZ
6. šetrí podania FK, hlavne na základe videozáznamov z MFS
7. predkladá DK SFZ návrhy na disciplinárne riešenie rozhodcov a DZ v prípadoch porušenia ustanovení DP
8. vypracováva vyhodnotenie rozhodcov a DZ za príslušný ročník a na základe výsledkov vyhodnotenia predkladá VV SF návrh nominačných listín rozhodcov a DZ na nový ročník.
9. spolupracuje pri aktualizácii internetovej stránky Exekutívy SF (futsalexekutiva.sk)

b) Zloženie Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ a pracovnej skupiny Exekutívy SF

1. Predseda Exekutívy SF, vedúci obsadzovacieho úseku, vedúci úseku rozhodcov (Ploštica)
2. Člen Exekutívy SF, vedúci úseku delegátov, správca súťaží - delegátor (Fischer)
3. Vedúci pracovnej  skupiny Exekutívy, vedúci školiaceho úseku, vedúci úseku na riešenie sťažností, člen obsadzovacieho úseku (Peško)
4. Člen pracovnej skupiny Exekutívy, vedúci technického úseku, člen obsadzovacie úseku, člen zodpovedný za projekt talent (PT) a projekt mladý rozhodca (Havrila)
5. Člen pracovnej skupiny Exekutívy, člen úseku pre riešenie sťažností, člen obsadzovacieho úseku, člen technického úseku (Belavý)
6. Člen pracovnej skupiny Exekutívy, člen úseku na riešenie sťažností, člen školiaceho úseku (Behančin)

Článok 3 
Doškoľovacie a odborné semináre rozhodcov a delegátov zväzu

a) Každoročne Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ zabezpečuje doškoľovací seminár pre nových rozhodcov minimálne 1x za rok.

c) Z rozhodcov a DZ zúčastnených na doškoľovacom seminári Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ vyberie rozhodcov a DZ ktorí sa zúčastnia na doškoľovacom seminári licencie "A" , ktoré plánuje Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ vždy pred novým súťažným ročníkom.

d) Každoročne Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ zabezpečuje doškoľovací seminár pre nových DZ.

e) Každoročne po základnej časti najvyššej súťaže zabezpečuje Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ odborný zimný doškoľovací seminár rozhodcov a DZ v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF. Rozhodcovia a DZ absolvujú popri odborných prednáškach, analýzach výkonov, aj teoretické previerky (písomný test z PF a SP,  videotest, ústne pohovory,). Rozhodcovia  uchádzajúci sa o účasť na nominačnej listine FIFA, povinne absolvujú aj KT a testy s Anglického jazyka. 

f) Stanovenie počtu otázok v písomnom teste a určenie časového limitu na vykonanie testu pre jednotlivé súťaže je v kompetencii Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ.

g) Hodnotenie teoretických previerok:
- písomný test, prípadný videotest - viď tabuľka, ktorá platí pre 40 otázok
- ústne pohovory - viď tabuľka

Počet chýb   Známka    Hodnotenie   ústne Hodnotenie   Známka

                           0            9,0                 1                     90% >                      1

                           1             8,5                 2                    80% >                      2

                           2,3         8,0                 3                    65% >                      3

                           4,5         7,5                  4                    50% >                      4

                           6,7         7,0                  5                    <50%                 nesplnil opravné ústne

                           8,9,        6,5                                       <50%                 nesplnil opravné ústne

                          10,11         6,0                                       <50%                nesplnil opravné ústne

                          <12          5,5                                <50% nesplnil opakuje test, opakuje ústne

h) Po vyhodnotení písomných testov dostáva každý rozhodca a DZ body do hodnotenia. V prípade, že rozhodca , alebo DZ má v písomného testu viac ako 12 chýb, musí test opakovať. Miesto a termín opakovania písomného testu určí Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ . Až do úspešného absolvovania písomného testu má rozhodca , resp. DZ pozastavenú delegáciu na MFS dospelých.

i) Úspešné absolvovanie seminára je jednou z podmienok pôsobenia rozhodcov a DZ v nadstavbovej časti ročníka v najvyššej súťaži riadenej Exekutívou SF.

Článok 4
Fyzické previerky rozhodcov

a) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ z dôvodu kontroly fyzickej pripravenosti rozhodcov zabezpečuje FP 1x ročne, pre rozhodcov s ambíciou uchádzať sa o NL FIFA 2x ročne.

b) Každoročne v pred začiatkom sezóny všetci rozhodcov absolvujú FP. Obsah FP je rovnaký ako pre rozhodcov FIFA a rozhodcom bude zaslaný na oficiálne emaily min. 1 mesiac pred konaním FP a zverejnený v US.

c) Každý rozhodca na doškoľovacom seminári uhradí  poplatok 10,- € stanovený Exekutívou v oblasti riadenia R a DZ , ktorý bude použitý na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním zimných a letných seminárov, FP a ostatných podujatí organizovaných Exekutívou v oblasti riadenia R a DZ . V prípade, že rozhodca vykoná FP v náhradnom termíne, uhradí poplatok 10,- € pri náhradnom termíne teoretických previerok 10,- €. Pri absolvovaní náhradného seminára sa poplatok stanovuje na 30 ,- €.

d) 1x ročne (na FP) predložia rozhodcovia   na FP potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky od praktického lekára pre dospelých. Rozhodcovia  , ktorí nepredložia platné potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky nebudú môcť absolvovať FP.

e) Rozhodca , ktorý neabsolvuje FP bez ospravedlnenia, nebude do absolvovania FP v náhradnom termíne môcť vykonávať funkciu R.

f) Rozhodca, ktorý neabsolvuje FP a bol ospravedlnený, alebo nesplní limity, bude do vykonania FP v náhradnom termíne delegovaný len na MFS mládeže.

g) Rozhodca , ktorý neabsolvuje, alebo nesplní limity FP ani na v náhradnom termíne, nebude delegovaný na MFS dospelých. V prípade potreby bude delegovaný len na MFS mládeže alebo ako R3.

h) Každý rozhodca má právo vykonať FP aj v náhradných termínoch.

i) Exekutíva v oblasti R a DZ má právo vo výnimočných prípadoch udeliť rozhodcovi   výnimku týkajúcu sa absolvovania FP.

j) Ospravedlnenie z FP je rozhodca povinný zaslať cez príslušný formulár zriadený na stránke Exekutívy SF www.futsalexekutiva.sk/ospravedlnenie/ 

k) Hodnotenie FP:
- splnený limit pre jednotlivé súťaže - riadna delegácia
- nesplnený limit - pozastavené delegovanie,  MFS mládeže
- splnený limit v náhradnom termíne - riadna delegácia
- nezúčastnenie sa FP (bez ospravedlnenia) - pozastavené delegovanie.
- nezúčastnenie sa FP - ospravedlnený - pozastavené delegovanie, MFS mládeže
- opakovaná neúčasť na FP (bez ospravedlnenia) - vyradenie z nominačnej listiny

Článok 5
Práca s mladými a perspektívnymi rozhodcami a delegátmi zväzu

a) Exekutíva v oblasti R a DZ  pracuje s mladými a perspektívnymi rozhodcami pripravovanými pre najvyššie súťaže v zmysle konvencie UEFA v podmienkach PT a Projektu mladý R.

b) V PT pracuje Exekutíva v oblasti R a DZ so skupinou rozhodcov vybratých zo súťaží priamo aj nepriamo riadených Exekutívou SF vo veku od 18 do 25 rokov.

c) Rozhodcu možno zaradiť do PT až po ukončení ročného pôsobenia v súťažiach riadených Exekutívou SF a na základe dosahovaných výsledkov.

d) Doba zaradenia rozhodcu do PT je max. 3 súťažné ročníky.

e) V prípade nezáujmu, neplnenia si povinností vyplývajúcich z PT, Exekutíva v oblasti R a DZ na návrh koordinátora PT vyradí rozhodcu z PT a na jeho miesto zaradí iného perspektívneho R.

f) V prípade návrhu rozhodcu na nominačnú listinu SF musia byť splnené  nasledovné podmienky:
- Rozhodca absolvoval PT, projekt mladý rozhodca , alebo rozhodca dosahuje výborné výsledky v súťažiach nepriamo riadených Exekutívou SF 
- Rozhodca absolvoval úspešne licenčný seminár "A"
- vek rozhodcu je max. 40 rokov

g) Exekutíva v oblasti R a DZ v spolupráci s SFZ pracuje s DZ formou Workshopu - tréningu DZ pre jednotný systém hodnotenia výkonu rozhodcu v MFS v zmysle konvencie UEFA, pričom tréning organizuje min. 1x ročne KR SFZ.

h) Exekutíva v oblasti R a DZ zabezpečuje prostredníctvom osoby určenej pre prácu s mladými a perspektívnymi rozhodcami doškoľovacie semináre a FP, prihlásených rozhodcov    podľa plánu práce na príslušný ročník (Projekt mladý rozhodca , PT).

                          Článok 6
                                 Delegovanie rozhodcov a delegátov zväzu na stretnutia priamo riadené                                 Exekutívou SF

a) Exekutíva v oblasti R a DZ zabezpečuje delegovanie prostredníctvom úradných správ na internetovej stránke Slovenského futsalu, prostredníctvom ktorých je zabezpečené delegovanie rozhodcov   a DZ na všetky MFS priamo riadených Exekutívou SF. Delegovanie rozhodcov a DZ je zverejňované s dostatočným časovým predstihom pred každým súťažným kolom v ročníku.

b) Každý rozhodca a DZ zaradený na nominačnú listinu je povinný sledovať  úradné správy s prípadnými zmenami delegovania a v prípade PN, zranenia, pracovných či súkromných povinností alebo z iných závažných dôvodov je povinný sa včas ospravedlniť Exekutíve v oblasti R a DZ cez formulár na stránke Exekutívy SF futsalexekutiva.sk/ospravedlnenie. V prípade, že toto ospravedlnenie je v termíne kratšom ako 3 dni pred UHČ, je rozhodca alebo DZ povinný takéto ospravedlnenie oznámiť členovi Exekutívy zodpovedného za riadenie R a DZ.

c) Ospravedlnenie rozhodcov a DZ musí byť min. 10 dní pred príslušným kolom, na ktoré sa ospravedlňuje a to výhradne cez formulár zriadený na stránke Exekutívy SF www.futsalexekutiva.sk/ospravedlnenie.  KR stanovuje v prípade porušenia tohto nariadenia nasledovné poplatky. Ospravedlnenie v dobe kratšej ako 10 dní, ale pred  vydaním delegačného listu v sume 10,- €. Po vydaní delegačného listu prvé porušenie 10,- €. Každé ďalšie + 5,- €.

d) V prípade PN alebo v mimoriadnych prípadoch neúčasti na MFS musí rozhodca oznámiť túto skutočnosť telefonicky, neodkladne do 5 hod., členovi Exekutívy zodpovednému za oblasť riadenia R a DZ, pripadne predsedovi Exekutívy SF.

e) V prípade PN rozhodcu, resp. DZ zašle scan alebo foto dokladu o začatí PN cez stránku exekutívy SF www.futsalexekutiva.sk/ospravedlnie/

f) Rozhodca , resp. DZ, ktorý nie je riadne ospravedlnený a nie je delegovaný na príslušné kolo, je vždy k dispozícii Exekutíve SF v oblasti riadenia R a DZ.

g) Za nedodržanie príslušných nariadení rozhodcom a DZ týkajúcich sa oneskoreného, resp. bezdôvodného ospravedlnenia sa z MFS a svojvoľnej zmeny delegácie budú R a DZ riešení Exekutívou v oblasti R a DZ pozastavením delegovania a prípadne na návrh Exekutívy SF  disciplinárne riešení DK SFZ v prvom prípade podľa bodu c) a v ďalších prípadoch podľa čl. 63 DP, 8a pričom poplatok za prerokovanie v zmysle cenníka SFZ rozhodca a DZ uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v úradnej správe.

Článok 7
Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu pred stretnutím

a) R sa telefonicky spojí najmenej 24 hod. pred začiatkom MFS s rozhodcami a DZ, dohodne sa s nimi na prípadných zmenách v MFS a na výstroji rozhodcov. 

b) Nosiť na MFS minimálne 3 sady oblečenia - dres, trenírky a štulpne v rôznych farbách podľa platnej zmluvy ohľadom výstroja rozhodcov a ostatné potreby podľa PF a SP.

c) Dostaviť sa na MFS mládeže v rámci FEJ 40 min. pred jeho začiatkom a na MFS dospelých min. h 60 min. pred jeho začiatkom.

d) Skontrolovať prítomnosť a čísla hráčov a so zápisom o stretnutí, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie R u družstva domácich a R2 u družstva hostí a v prípade, že je stretnutie delegovaný R3 preberá túto zodpovednosť na seba. 

e) V prípade námietky K proti štartu hráča zaznamenanej v zápise, dôsledne vykonať kontrolu totožnosti tohto hráča -  overenie oddielovej príslušnosti hráča prostredníctvom verejného registra matriky SFZ na internetovej stránke www.futbalnet.sk, resp. na issf.futbalnet.sk, porovnanie fotografie hráča v systéme ISSF, uviesť osobné údaje hráča v zápise, podpis údajov hráčom, K a VD. R s povolením hráča vyhotoví mobilným telefónom fotografiu hráča, ktorú zašle na príslušnú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk. Ak hráč nebude s vyhotovením fotografie súhlasiť R to uvedie v zápise o stretnutí.

f) V prípade čerpania čakacej lehoty podľa čl. 67 a 69 ods. 2 SP, uviesť v tlačive nedostatky v stretnutí dôvody čerpania čakacej lehoty, čas uzatvorenia zápasových súpisiek v systéme ISSF a presný čas nástupu najmenej 3 riadne ustrojených hráčov družstiev na HP a nechať tento záznam podpísať K družstiev (u mládeže aj VD).

g) Pred začiatkom MFS skontrolovať zhodu čísiel dresov, mien a priezvisk hráčov nastupujúcich v základnej zostave so zápisom, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie R u družstva domácich a R2 u družstva hostí a v prípade, že je stretnutie delegovaný R3 prenáša sa zodpovednosť na neho.

h) V prípade porušenia nariadení uvedených v písm. d) - g) budú na návrh pracovnej skupiny Exekutívy rozhodcovia prípadne aj DZ disciplinárne riešení podľa DP.

i) DZ pred stretnutím (spravidla 30 min. pred začiatkom stretnutia) s HU prerokuje organizačné zabezpečenie stretnutia, jeho povinnosti a povinnosti US počas a po stretnutí (SP, RS) a dohodne s ním spôsob komunikácie počas stretnutia. Nechá si podpísať prítomnosť lekára, resp. zdravotníka (je súčasťou predpísaného formulára). V spolupráci s rozhodcami a za prítomnosti vedúcich oboch družstiev skontroluje farebnú odlišnosť výstroja hráčov oboch družstiev. 

Článok 8
Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu po stretnutí

a) Zaznamenať do zápisu námietky kapitánov proti skutočnostiam známym v priebehu alebo ihneď po MFS podľa RS príslušný súťažný ročník a súťaž. Ak sa jedná o stretnutia, ktoré je manažované v systéme ISSF, R do zápisu námietky nezaznamenáva. Prípadne využiť tlačivo o zistených nedostatkoch v stretnutí: www.futsalexekutiva.sk/r-a-dz/

b) DZ resp. R na požiadanie zástupcov médií informuje o údajoch z MFS - výsledok, polčasové skóre, strelci gólov, osobné tresty.

f) Rozhodca v stanovených prípadoch (násilie spáchané na rozhodcoch, námietky zaznamenané v zápise) oznámi najneskôr 3 hod. po MFS informácie k týmto skutočnostiam členovi Exekutívy povereného riadeným R a DZ.

g) DZ uzatvoria elektronickú správu DS a elektronickú správu PR z MFS hraného v piatok, resp. sobotu najneskôr v pondelok do 18:00 hod. a v ostatných prípadoch do 48 hod. po MFS.

h) R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po stretnutí najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 12 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS v správe PR. 

i) V prípade, ak sa MFS z akéhokoľvek dôvodu neodohrá, R elektronický zápis neuzatvára a o dôvode neodohrania MFS informuje Exekutívu SF na exekutiva@futsalslovakia.sk. 

j) Za nedodržanie príslušných nariadení Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ týkajúcich sa neskorého príchodu na MFS, neskoreného zaslania elektronického zápisu, elektronickej správy DS, resp. elektronickej správy PR, neospravedlnenej neúčasti na akciách Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ, na návrh pracovnej skupiny Exekutívy SF budú rozhodcovia a DZ disciplinárne riešení v prvom prípade pokarhaním a v ďalších prípadoch podľa čl. 63 DP, pričom poplatok  rozhodca  alebo DZ uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v úradnej správe

Článok 9
Ostatné povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu

a) Rozhodca a DZ nemôže vykonávať funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manažéra FK v tej súťaži , v ktorej pôsobí ako rozhodca alebo DZ. Rozhodca a DZ nemôže byť delegovaný na MFZ súťaže, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený nastupovať ako aktívny hráč.

b) Rozhodca a DZ, ktorý má vedenú klubovú príslušnosť, túto skutočnosť, ako aj prípadné zmeny,  nahlási na adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk  pred začiatkom, resp. v prípade zmeny aj v priebehu ročníka.

c) FK majú možnosť dohodnúť sa na delegovaní vybraných rozhodcoch a DZ príslušného MFS. Uvedená dohoda v písomnej forme musí obsahovať podpis dvoch funkcionárov každého FK s pečiatkami FK a táto dohoda musí byť doručená na adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk najmenej 14 dní pred MFS.

d) Rozhodca a DZ sa okrem PF a SP riadia aj Pokynmi pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov futsalových klubov uvedených v štatúte rozhodcu alebo štatúte DZ.

Článok 10
Vyhodnocovanie zápisov a hodnotení rozhodcov v správach DS a správach PR

a) Vyhodnotenie vykonáva Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ po každom odohratom kole v ročníku.

b) Výkon rozhodcov v MFS je hodnotený DZ číselným vyjadrením - známkou, a to v rozpätí od 6 - 10, pričom známke 10 zodpovedá najlepší výkon rozhodcov. V súťažiach priamo riadených Exekutívou SF sa za štandardný výkon rozhodcu považuje známka 8,3.

c) DZ:
- v správe DS uvádzajú okrem povinných údajov v textovej časti D - F len zistené nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ Exekutívou SF
- v správe DS v časti "Podnet PR" uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného hráča,
- v správe DS v časti "Podnet PR" uvádzajú prípady, keď rozhodca vylúčil hráča po napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne,
- v správe DS v časti "Podnet PR" uvádzajú prípady, keď rozhodca mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil, resp. prípady, keď rozhodca hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

d) V prípade disciplinárnych previnení Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ predkladá návrh DK SFZ na disciplinárne riešenie rozhodcu alebo DZ. Disciplinárne opatrenia voči rozhodcovi      sú zverejňované v úradnej správe

Nedostatky a chyby súvisiace s činnosťou delegátov zväzu

a) Dôvody na disciplinárne riešenie , resp. na pozastavenie delegovania DZ:

1. Dôvody na disciplinárne riešenie DZ sú uvedené v čl. 63 DP.

2. Dôvody pozastavenia delegovania DZ:
- nevykonanie kontroly hracej plochy, šatní a výstroja hráčov,
- neuvedenie konfrontácie, odchodu hráčov a rozhodocv z hracej plochy, stanovisko DZ k námietkam K, prijatie hodnotenia DZ rozhodcami, zranenie hráčov a dôvod zranení, využitie videozáznamu,
- nekompletná správa DS pre prácu DK SFZ a Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní
- neuvedenie správnosti udelenia osobných trestov, regulárnosti dosiahnutých gólov, oprávnenosť nariadenia pokutových kopov, za aký priestupok a výsledok realizácie,
- neodborné alebo nedostatočné vyhodnotenie priebehu MFS,
- neodborný popis alebo neodborne používaná terminológia, ktorá je v rozpore s PF je dôvodom na opatrenia v celej šírke rozsahu komunikácie s DZ.

b) Ďalšie dôvody na pozastavenie delegovania DZ:

- oprava známky za výkon rozhodcov,
- nevyhodnotenie MFS s rozhodcami po MFS, neuvedenie chýb, ktoré DZ následne uvedie do správy PR,
- opakované oneskorené uzatvorenie správy DS a správy PR,
- nedostavenie sa na MFS bez dôvodu, prípadne dostavenie sa v stave, ktorý vylučuje plniť si svoje povinnosti.
- vytváranie nepriaznivého mena Exekutívy SF, resp. SF. "Každý člen SF je povinný osobitne dbať na dobré meno futsalu na Slovensku a v regióne a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť",
- neuvedenie alebo zamlčanie závažných skutočností pred, počas a po MFS, ktoré Exekutíva SF  zistí napr. pri podaniach FK a vzhliadnutí videozáznamu a pod. - postúpenie DK SFZ,
- pozastavenie výkonu funkcie DZ - disciplinárne opatrenia DK SFZ.

c) Spôsob komunikácie medzi Exekutívou v oblasti riadenia R a DZ a DZ v prípade zistenia nedostatkov:
- Email - vysvetlenie - doplnenie 
- Email - upozornenie 
- Email - upozornenie s výstrahou 
- Email - predvolanie na zasadnutie Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ 
- Pozastavenie delegovania 
- Postúpenie disciplinárnej komisii 
- Návrh na vyradenie z NL

d) Nedostatky, ktoré sú závažného charakteru a vyplývajú z chybného pôsobenia DZ bude riešiť Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ ako osobitný prípad podľa miery ich závažnosti. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ môže prijať opatrenia podľa týchto kritérií bez nutnosti dodržať ich postupnosť na základe schválenia Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ .

e) O pozastavení delegovania DZ, ako aj o spôsobe delegovania rozhoduje výhradne Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ podľa miery zavinenia v rozpätí nedelegovania na 1- 5 MFS, v odôvodnených prípadoch na celú casť súťaže (základná - Playoff/playout).

Článok 11 
Kritéria pre hodnotenie DZ

1) Osobné predpoklady:

a)zdravotný stav
- dobrý - každoročne predložené potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky na zimnom seminári
- pohybovo bezchybný - k pohybu nepoužíva zdravotnícke pomôcky

b)vzdelanie
- vysokoškolské
- stredné s maturitou

c) jazykové predpoklady
- pasívna znalosť svetového jazyka (nemecky, anglicky, španielsky, francúzsky)
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka (nemecky, anglicky, španielsky, francúzsky)

d)pôsobenie vo futsalovom hnutí
- Rozhodca v súťažiach SF, 
- DZ v súťažiach SF, 
- DZ v súťažiach RFZ
- funkcionár v orgánoch SF
- funkcionár v orgánoch RFZ

e)bezúhonnosť a povesť
- neriešený riadiacimi komisiami SF, SFZ
- disciplinárne opatrenia DK SFZ
- prirodzená autorita a osobnosť vo futsalovom hnutí
- perspektívnosť

f) komunikatívnosť
- schopnosť komunikácie v skupine ľudí
- schopnosť definovať svoje názory
- schopnosť tlmočiť a uplatňovať opatrenia SF v MFS a kontrolovať ich
- schopnosť riešiť kritické situácie a netolerovať nedostatky v duchu predpisov SF a SFZ
- náročnosť na seba a na okolie, dbať na vytvorenie nekonfliktného prostredia, pritom
nezľavovať z nárokov
- schopnosť vytvorenia správnej atmosféry a dôvery pred, v jeho priebehu a po MFS
- schopnosť sebareflexie

2) Odbornosť:

a)predpoklady
- znalosť futsalových predpisov (PF, SP, RS atď.)
- schopnosť uplatniť a presadzovať futsalové predpisy v praxi
- schopnosť prednášať futsalové predpisy pred plénom na úrovni SF
- schopnosť vyjadrovať sa exaktne v duchu PF, SP, RS a odbornej terminológie
- schopnosť vyjadrovať svoje názory v písomnej forme
- schopnosť nepodliehať prostrediu (diváci, funkcionári, médiá) a objektívnosť v posudzovaní diania v hľadisku, na hracej ploche a v jej blízkosti, schopnosť detailného posudzovania priestupkov porušujúcich zásady fair-play (správanie sa obecenstva, osadenstva na striedačkách, funkcionárov vo VIP a vyhradených priestoroch v hľadisku, pri odchode rozhodcov z miesta MFS a pod.)
- originalita a objektívnosť posudzovania diania na hracej ploche a odraz v písomnej
forme v správe DS
- správna aplikácia téz z hodnotenia rozhodcov a ich pretransformovanie v hodnotení rozhodcov s dianím na hracej ploche
- jazyková čistota a zrozumiteľnosť spracovania správ DS a správ PR
- schopnosť analyzovať výkon rozhodcov a definovať odporučenia pre ďalší rast ich výkonnosti

b)administratívne predpoklady
- dodržiavanie lehôt pri ukončovaní správ DS a správ DP
- úplnosť a dôslednosť pri spracovaní údajov z MFS, ktoré slúžia odborným komisiám pre ďalšie rozhodovanie (osobné tresty, striedanie hráčov, góly)
- správne a úplné definovanie priestupkov pri udelení osobných trestov
- práca s PC a používanie vlastnej e-mailovej adresy

c) edičná činnosť

- schopnosť aplikovať základné futsalové predpisy, ich rozvitie v samostatných písomných prácach ako východiská pre odbornú verejnosť
- edičná činnosť v rámci SF

Článok 12
Riešenie podaní futsalových klubov

a) Člen Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ rieši na základe výsledku z Pracovnej skupiny Exekutívy SF podania FK na výkony rozhodcov v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF, z ktorých bol vyhotovený videozáznam a podania spĺňajúce ustanovenia RS  pre príslušný ročník. 

b) Podanie FK musí obsahovať popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí rozhodcov - ČK, ŽK, gól, pokutový kop a ďalších závažných rozhodnutí a udalostí), voči ktorým podáva FK podanie, s vyznačením minutáže rozhodnutí a udalostí. Pri nesplnení týchto náležitosti sa Pracovná skupina Exekutívy s podaním nemusí zaoberať.

c) Videozáznam musí byť vyhotovený v zmysle bodu článku B/5 RS pre príslušný ročník.

d) Pracovná skupina Exekutívy SF prerokuje podanie FK voči popisu priestupku vylúčeného hráča, resp. voči vylúčeniu hráča a preukázateľne (písomne, resp. e-mailom) oznámi členovi Exekutívy zodpovednému za riadenie R a DZ a ten preukázateľne kontaktuje DK SFZ, tak aby DK SFZ v najskoršom možnom termíne mohla prijať rozhodnutie. Pracovná skupina Exekutívy SF cez člena Exekutívy zodpovedného za R a DZ taktiež preukázateľne (písomne, resp. emailom) oznámi v najskoršom možnom termíne DK SFZ všetky ďalšie prípady námietok, ktoré môžu byť predmetom disciplinárneho konania, u ktorých začína šetrenie.

e) Po prezretí videozáznamu a potvrdení chýb, ktorých sa rozhodcovia v MFS dopustili, pracovná skupina Exekutívy SF na svojom zasadnutí, najmenej 1x za dve súťažné kolá, zhodnotí tieto chyby a najmenej 1x za mesiac ich zverejni aj s príslušným popisom na stránke Exekutivy SF

f) Podľa závažnosti zistenej chyby pracovná skupina Exekutívy SF odporučí riešiť rozhodcov, alebo DZ v zmysle týchto zásad.

g) Ak je rozhodcovi prvý krát v  ročníku  znížené hodnotenie na známku 7,9 a menej, takýto rozhodca je v "riešení Pracovnej skupiny Exekutívy SF " podľa týchto zásad. Člen Exekutívy SF  zodpovedný za riadenie R a DZ zašle rozhodcovi, napomenutie e-mailom s upozornením, že ak sa to bude opakovať, rozhodca bude mať pozastavené delegovanie. Podľa závažnosti vplyvu na výsledok alebo priebeh MFS, odporučí Pracovná skupina Exekutívy SF pozastaviť delegovanie okamžite, pričom o výške trestu rozhodne na základe odporúčaní Pracovnej skupiny Exekutívy SF DK SFZ.

h) Pri opakovaní chyby v činnosti rozhodcu v príslušnom ročníku a to opakovane znížením hodnotenia na známku 7,9 a nižšie, tento rozhodca bude mať pozastavené delegovanie na 2 MFS. Rozhodca má právo hodnotenie DZ neprijať, ak však Pracovná skupina Exekutívy SF zistí neopodstatnenosť neprijatia hodnotenia DZ, pozastaví rozhodcovi delegovanie na 3 MFS v prípade, ak už rozhodca predtým bol v "Riešení Pracovnej skupiny Exekutívy SF ". Podľa závažnosti chýb môže člen Exekutívy zodpovedný za R a DZ na základe výsledku Pracovnej skupiny Exekutívy SF  pozastaviť delegovanie na vyšší počet MFS, alebo rozhodnúť o vyradení z nominačnej listiny rozhodcov SF.

i) Rozhodcovia, ktorí mali pozastavené delegovanie, môžu byť pozvaní na zasadnutie Pracovnej skupiny Exekutívy SF, kde bude s nimi vykonaný pohovor, resp. budú preskúšaní z PF písomnou resp. ústnou formou.


j) Ak rozhodca nemal zníženú známku a na základe videozáznamu a z následného rozhodnutia Pracovnej skupiny Exekutívy SF bude uznaná chyba rozhodcu, zníži sa hodnotenie rozhodcu a známka sa upraví do celkového hodnotenia rozhodcu.

k) Za závažnú chybu rozhodcu sa považuje:
- nesprávne udelenie ČK,
- neudelenie ČK,
- nesprávne nariadenie pokutového kopu alebo kopu zo značky druhého pokutového kopu,
- nenariadenie pokutového kopu alebo kopu zo značky druhého pokutového kopu
- neuznanie regulárneho gólu,
- uznanie neregulárneho gólu,
- rozhodnutie rozhodcu, ktoré vážne ovplyvní priebeh, alebo výsledok MFS.

l) Ak sa rozhodca dopustil v jednom MFS dvoch závažných chýb a mal znížené hodnotenie na 7,4 a nižšie, musí mať takýto rozhodca okamžite pozastavené delegovanie bez toho, aby bol najskôr v riešení.

n) Pozastavenie delegovania po tomto zhodnotení za chyby rozhodcu, resp. DZ, sú v kompetencii Pracovnej skupiny Exekutívy SF .

o) Pri závažnom porušení futsalových predpisov zo strany rozhodcu na návrh Pracovnej skupiny Exekutívy SF predseda Exekutívy podá návrh VV SF na vyradenie rozhodcu, resp. DZ z nominačnej listiny SF.

p) Pri závažných porušeniach ustanovení uvedených v čl. 63 DP člen Exekutívy zodpovedný za riadenie R  a DZ na odporučenie Pracovnej skupiny Exekutívy SF predkladá návrh na disciplinárne riešenie rozhodcu na DK SFZ.

Článok 13
Postupy, zostupy a návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov zväzu

a) Po skončení ročníka sa nominačná listina rozhodcov a DZ rozpúšťa. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ vypracuje vyhodnotenie činnosti rozhodcov a DZ na základe správ a hodnotení v jednotlivých MFS, výsledkov teoretických a FP, známok a nedostatkov v zmysle týchto zásad. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o návrhu zaradenia rozhodcov a DZ pre pôsobenie v súťažiach priamo riadených Exekutívou SF aj na základe celkového vystupovania a pôsobenia rozhodocov a DZ.

b) Ak je rozhodca alebo DZ ospravedlnený na celú časť súťažného ročníka (základná, nadstavbová playoff/playout), bude preradený min. o jednu výkonnostnú skupinu nižšie.

Výkonnostné skupiny rozhodcov   

"A" najvyššia výkonnosť, TOP skupina 
"B" ostatný rozhodcovia najvyššej súťaže
"C" rozhodcovia na "čakacej listine" skupina ŠANCA
"D" samostatný rozhodcovia pre FEJ
"E" nováčik (rozhodca s menej ako 10-timi stretnutiami FEJ)

c) Každý rozhodca, resp. DZ zaradený na nominačnú listinu je v priebehu ročníka povinný nahlásiť na členovi Exekutívy zodpovednému za R a DZ každú zmenu priezviska, trvalého bydliska, čísla OP, čísla účtu, telefonického kontaktu, e-mailovej adresy, ukončenie činnosti a pod.

d) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ vypracuje návrh nominačných listín rozhodocov a DZ pre súťaže priamo riadené Exekutívou SF na jeden ročník, ktorý schvaľuje VV SF.

e) Rozhodca narodení do 1. augusta, kedy dovŕšia príslušnú vekovú hranicu, môžu pôsobiť v príslušnej súťaži:
- Najvyššia súťaž do 50 rokov
- druhá liga do 55 rokov
- rozhodca môže byť zaradený na NL SF po dovŕšení 18 rokov

f) Rozhodca môže byť ponechaný na nominačnej listine rozhodcov SF aj po dosiahnutí veku 50 rokov na základe písomnej žiadosti pred predkladaním návrhu nominačných listín VV SF. Po zhodnotení doterajšej rozhodcovskej činnosti a fyzickej výkonnosti rozhodcu, výnimku schvaľuje VV SF na návrh Exekutívy SF v oblasti riadenia R a DZ.

i) Za požadovanú vekovú hranicu DZ pre príslušný súťažný ročník sa považuje dátum 1. augusta. DZ narodení do 1. augusta, kedy dovŕšia príslušnú vekovú hranicu, môžu pôsobiť v príslušnej súťaži:
- minimálne od 25 rokov
- maximálne do 65 rokov

f) DZ môže byť ponechaný na nominačnej listine DZ SF aj po dosiahnutí veku 65 rokov na základe písomnej žiadosti pred predkladaním návrhu nominačných listín VV SF. Po zhodnotení doterajšej činnosti, výnimku schvaľuje VV SF na návrh Exekutívy SF v oblasti riadenia R a DZ

a) Zásadám podliehajú aj všetky ďalšie pokyny, nariadenia a usmernenia pre R a DZ, ktoré však musia byť v súlade s predpismi, pokynmi nariadeniami a usmerneniami vydanými v rámci SF.

b) Rozhodcovia   a DZ sú povinní riadiť sa predpismi, pokynmi, nariadeniami a usmerneniami Exekutívy SF a predpismi, pokynmi, nariadeniami a usmerneniami Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ.

c) Zásady, ktoré vypracovala Exekutíva SF v súčinnosti s svojimi odbornými zložkami, sú záväzné pre rozhodcov a DZ zaradených na nominačnú listinu SF.

d) Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Exekutívou v oblasti R a DZ a schválením VV SF.