Zmeny a doplnky DP SFZ júl 2018.

22.10.2018

Článok 35a - Počítanie uložených disciplinárnych sankcií

 1. Na účely tohto Disciplinárneho poriadku sa za 1 mesiac považujú 4 týždne a za 1 týždeň sa považuje 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
 2. Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti v zmysle článku 79.
 3. Disciplinárna sankcia uložená na týždne sa končí uplynutím posledného dňa posledného týždňa uloženej sankcie.
 4. Disciplinárna sankcia uložená na mesiace sa prepočíta na týždne podľa odseku 1 a končí sa uplynutím posledného dňa posledného týždňa uloženej sankcie.
 5. Disciplinárna sankcia uložená na roky sa končí uplynutím toho dňa, ktorý svojim číselným označením zodpovedá dňu nadobudnutia účinnosti uloženej disciplinárnej sankcie.
 6. Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie sa považuje za vykonanú deň nasledujúci po poslednom dni časového obdobia uloženej disciplinárnej sankcie.
 7. Pri prerušení výkonu disciplinárnej sankcie na časové obdobie (článok 34 odsek 7) sa pokračovanie výkonu disciplinárnej sankcie začína v pondelok toho týždňa, v ktorom začína príslušná súťaž.

Článok 46 - Hrubé nešportové správanie na hracej ploche

 1. Hrubého nešportového správania na hracej ploche sa dopustí hráč, ktorý svojim konaním narušuje riadny priebeh hry, tým, že

d) úmyselne sa pokúsi pre svoje družstvo získať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v možnosti zahrávať pokutový kop, priamy voľný kop alebo v udelení napomenutia hráča súpera a mal byť za to napomenutý a také konanie bude mať vplyv na priebeh stretnutia (tzv. simulovanie),

Článok 37 - Spoločné ustanovenia o napomínaní a vylučovaní hráčov

 1. Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží. Pri transfere hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu v tej istej úrovni súťaže sa dovtedy udelený počet napomenutí prenáša...
 2. Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná červená karta (myslené po 2 ŽK) ruší napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú,
 3. Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol inak napomenutý (po 2 ŽK=ČK), uloží sa mu ...disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie.
 4. Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol vylúčený i bez predchádzajúceho napomenutia, uloží sa mu disciplinárna sankcia podľa osobitnej časti disciplinárneho poriadku za disciplinárne previnenie, za ktoré bol vylúčený. Napomenutie sa v takom prípade do evidencie napomenutí zarátava. V prípade naplnenia počtu napomenutí podľa odseku 5 sa hráčovi uloží disciplinárna sankcia za napomenutia i za vylúčenie. Disciplinárna sankcia za napomenutia sa ukladá ako prvá.
 5. Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športu podľa čl.37/5 t.j. po 5,9,12 ŽK, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Článok 41 - Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie

 1. V prípadoch hodných osobitného zreteľa...môže disciplinárny orgán na základe písomnej žiadosti postihnutého po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie (pozor - až po!!!) pozastavenia výkonu funkcie, pozastavenia výkonu športu, pozastavenia výkonu športovej činnosti, odohrania stretnutia bez divákov, odohrania stretnutia na neutrálnej pôde a zákazu uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne, podmienečne upustiť od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie.
 2. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa odseku 1, disciplinárny orgán zároveň určí skúšobnú dobu na 3 mesiace až 24 mesiacov.
 3. Ak sa postihnutý, u ktorého bolo podmienečne upustené od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie v skúšobnej dobe určenej podľa odseku 2 znovu disciplinárne previní, disciplinárny orgán uloží za toto disciplinárne previnenie disciplinárnu sankciu a zároveň rozhodne, že zostávajúcu časť disciplinárnej sankcie, od výkonu ktorej bolo podmienečne upustené, vykoná.
 4. Upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie za disciplinárne previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu inej disciplinárnej sankcie, nie je možné.