Memorandum

Memorandum o spolupráci pri príprave a riadení 1.SLF

uzavreté dňa 1. septembra 2018 medzi  zmluvnými stranami:

Slovenský futsal (ďalej iba "SF")

Trnavská 100, 821 01 Bratislava

IČO: 31 825 443

v zastúpení predsedom SF Dušanom Dobšovičom a predsedom Komisie pre riadenie súťaží SF (ďalej iba "Exekutíva SF") Plošticom Jánom

a

Kluby - účastníci 1.SLF (ďalej iba "kluby") uvedené na konci memoranda,

v zastúpení štatutárnymi orgánmi v nasledovnom znení:

 • Zmluvné strany sa dohodli na spoločných postupoch v oblasti prípravy a riadenia 1.SLF vo väzbe na ďalšie aktivity SF počas funkčného obdobia 2017 - 2021, a to pri plnom rešpektovaní Stanov SF a všetkých ostatných všeobecne záväzných predpisov SF, SFZ, UEFA, FIFA.
 • Zmluvné strany v záujme naplnenia cieľa uvedeného v bode 1. sa dohodli na pravidelných spoločných pracovných stretnutiach konaných nasledovne:

1x povinne po skončení základnej časti 1.SLF

 • Zmluvné strany sa dohodli, že pracovné stretnutie sa na základe dohody môže v mimoriadnych prípadoch konať aj v iných termínoch.
 • Cieľom pracovného stretnutia uvedeného v bode 2/a bude najmä hodnotenie uplynulého obdobia od začiatku súťažného ročníka, informácia o pripravovaných aktivitách SF priamo a nepriamo ovplyvňujúcich 1.SLF (napr. vzdelávanie rozhodcov a delegátov, vzdelávanie trénerov, reprezentačné akcie, a pod.), definovanie návrhov reálne aplikovateľných pre nadstavbovú časť 1. SLF a dohoda o ich realizácii, definovanie návrhov pre budúci súťažný ročník.
 • Cieľom pracovného stretnutia uvedeného v bode 2 bude najmä hodnotenie súťažného ročníka, informácia o pripravovaných aktivitách SF, definovanie a analýza návrhov, podnetov, pripomienok členov SF, príprava Rozpisu súťaže 1.SLF (ďalej iba "RS") a ďalších všeobecne záväzných predpisov pre nastávajúci súťažný ročník.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že pracovné stretnutie podľa bodu 2 sa uskutoční najneskôr 20 dní po skončení aktuálneho ročníka 1.SLF s cieľom, aby najneskôr 45 dní pred plánovaným začiatkom nového súťažného ročníka 1.SLF bol tento súťažný ročník plne pripravený, vrátane prihlášok, úhrad štartovného a vylosovania 1.SLF. Zmluvné strany sa dohodli, že táto 45-dňová lehota nesmie byť v záujme riadnej prípravy klubov na nový súťažný ročník skrátená.
 • Pracovného stretnutia uvedeného v bodoch 2 a 3 sú povinný zúčastniť sa zástupcovia všetkých klubov oprávnených štartovať v 1.SLF v sezóne ktorá nasleduje po sezóne v ktorej sa stretnutie uskutoční.
 • Pracovného stretnutia uvedeného v bode 2 sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia všetkých klubov 1.SLF z aktuálne ukončeného súťažného ročníka a zástupcovia klubov, ktoré sa zúčastnili v aktuálne ukončenom súťažnom ročníku prelínacích súťaží o záchranu a postup do 1.SLF nového súťažného ročníka. V prípade, že sa prelínacie súťaže o záchranu a postup nekonajú, sú oprávnení zúčastniť sa tohto stretnutia zástupcovia tých klubov, ktoré v zmysle predpisov SF získali právo účasti v 1.SLF nastávajúceho súťažného ročníka.
 • Pracovných stretnutí podľa bodu 2 a 3 sa za SF zúčastňuje minimálne predseda SF a predseda Exekutívy SF alebo nimi poverené osoby spomedzi členov Výkonného výboru SF (ďalej iba "VV SF") resp. Exekutívy SF. Stretnutí má právo sa zúčastniť ktorýkoľvek člen VV SF a Exekutívy SF.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že závery z pracovných stretnutí budú bezodkladne zverejňované na oficiálnej webstránke SF a týmto zverejnením sa považujú za právne záväzné pre každého účastníka 1.SLF.
 • Zmluvné strany po vzájomnej dohode poverujú prípravou a organizáciou pracovných stretnutí SF, ktorý súčasne znáša náklady na tieto pracovné stretnutia.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že toto Memorandum je neoddeliteľnou súčasťou Rozpisu súťaže 1.SLF, počnúc RS pre súťažný ročník 2017/2018.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že uvedený postup pri príprave a riadení 1.SLF sa bude aplikovať počas funkčného obdobia súčasného VV SF, t.j. až do skončenia súťažného ročníka 2020/2021, ak sa zmluvné strany na pracovnom stretnutí podľa bodu 2 nedohodnú inak.

Dušan Dobšovič, predseda SF .....................................

Ploštica Ján, predseda Exekutívy SF .....................................

Kluby 1.SLF 2018/2019:

Futsal Team Levice, IČO: 42209200 ......................................

Futsal klub Lučenec, IČO: 42396841 ......................................

ŠK Pinerola Bratislava, IČO: 30847796 ......................................

KPP Baraberi, IČO: 31813780 ......................................

Futsal Club MIBA Banská Bystrica, IČO: 42302609 ......................................

ŠK Makroteam Žilina, IČO: 37812050 ......................................

Wild Boys 2002 Bratislava, IČO: 30851521 ......................................

FC Bíli Andeli Futsal, IČO: 37966553 ......................................

MŠK Žilina FUTSAL, IČO: 42065950 ......................................