Štatút exektutívy SF


ŠTATÚT

Komisie pre riadenie súťaží Slovenského futsalu

********************************************************************************

Jednou z hlavnou úloh občianskeho združenia Slovenský futsal (ďalej iba "SF"), vychádzajúc zo Stanov SF, Stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej iba "SFZ") a rozhodnutí príslušných orgánov SFZ, je riadenie súťaží futsalu na Slovensku na všetkých úrovniach a vo všetkých kategóriách. Slovenský futsal v súčinnosti so SFZ organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské/ligové súťaže a pohárové súťaže športových klubov vo futsale na území SR, ktoré sú uvedené v rozpisoch súťaží SF a v rozpisoch súťaží regionálnych združení SF, ktoré sú poverené riadením súťaží v regiónoch. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností SF v súlade s článkom 12 Stanov SF môže zriadiť odborné komisie, ktoré plnia úlohu pomocných a poradných orgánov Výkonného výboru SF (ďalej iba "VV SF") a sú oprávnené rozhodovať v špecifických veciach vymedzených v príslušnom štatúte komisie a iných predpisoch SF. Za účelom riadenia vybraných súťaží VV SF na svojom zasadnutí dňa 9. júla 2013 zriadil Komisiu pre riadenie súťaží.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Komisia pre riadenie súťaží (ďalej iba "Exekutíva") je odbornou komisiou zriadenou Výkonným výborom SF v súlade s článkom 12 Stanov SF.

2. Štatút Komisie pre riadenie súťaží Slovenského futsalu upravuje najmä poslanie, pôsobnosť a úlohy Exekutívy, zloženie Exekutívy, rokovací poriadok Exekutívy obsahujúci najmä zvolávanie rokovania, vedenie a priebeh rokovaní Exekutívy, prijímanie záverov z rokovania Exekutívy a správu dokumentácie Exekutívy.

3. Činnosť Exekutívy vychádza najmä z vlastnej poznávacej iniciatívy v nadväznosti na priebeh súťaží, ale aj z podnetov klubov, orgánov SF, ako aj z kontrolnej činnosti orgánov SF.

4. Exekutíva pri svojej činnosti spolupracuje najmä s klubmi, regionálnymi združeniami SF 1 , Výkonným výborom SF, kontrolórom SF, príp. aj s ďalšími odbornými komisiami a pracovnými skupinami zriadenými SF v zmysle článku 12 ods. 2 a ods. 7 Stanov SF. 

5. Exekutíva vykonáva činnosť, ktorá bola zverená do jej pôsobnosti v súlade s cieľmi SF a v duchu pravidiel a princípov SF.

6. Exekutíva sa pri svojej činnosti riadi najmä Stanovami SF, týmto Štatútom, a ostatnými internými normami SF, SFZ, UEFA a FIFA. 1 článok 2 ods. 1 písm. q) Stanov SF

7. Na činnosť Exekutívy sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia Konferencie SF, Predsedu SF, VV SF a ďalších orgánov SF.

8. Exekutíva pri svojej činnosti využíva operatívne prvky práce a riadenia svojej činnosti (e-mailová komunikácia, telekonferencia, videokonferencia, zdieľanie dokumentov, a pod.)

Článok 2

Poslanie a zodpovednosť Exekutívy

1. Exekutíva je priamym riadiacim orgánom vybraných súťaží futsalu na Slovensku (1.slovenská liga vo futsale mužov (ďalej iba "1.SLF"), Slovenský pohár, Prelínacia súťaž o záchranu a postup, Ženská futsalová liga, Futsalová extraliga juniorov všetkých vekových kategórií), ktorý v súčinnosti s VV SF koordinuje všetky činnosti súvisiace s riadením a organizáciou súťaží futsalu na klubovej úrovni. Do pôsobnosti Exekutívy môžu byť zaradené aj ďalšie súťaže, ak o tom rozhodne VV SF.

2. Exekutíva spracováva návrhy všetkých závažných rozhodnutí súvisiacich s riadením a organizáciou súťaží futsalu na Slovensku.

3. Exekutíva sa za výkon svojej činnosti zodpovedá VV SF.

4. Predseda Exekutívy predkladá VV SF spravidla štvrťročne písomnú Správu o svojej činnosti a správu o hospodárení so zverenými prostriedkami, ktorá obsahuje konkrétny popis činností realizovaných Exekutívou v hodnotenom období. Správa o činnosti musí byť predložená, bez ohľadu na lehotu uvedenú v prvej vete tohto odseku, vždy po skončení prvej polovice základnej časti súťaží, po skončení základnej časti súťaží a po skončení nadstavbovej časti súťaží, a to vždy do 7 dní po termíne posledného kola príslušnej časti.

Článok 3

Pôsobnosť a základné úlohy Exekutívy

1. Exekutíva v rámci svojej činnosti najmä:

a) Operatívne riadi vybrané súťaže futsalu na Slovensku a rozhoduje o všetkých otázkach súvisiacich so športovo-technickým zabezpečením týchto súťaží (spracovanie výsledkov, obsadzovanie stretnutí súťaží rozhodcami a delegátmi, vyhodnocovanie odohraných stretnutí z pohľadu rozhodovania rozhodcami, zabezpečovanie registrácií, prestupov a hosťovaní hráčov).

b) Rozhoduje o námietkach v zmysle Súťažného poriadku, Rozpisu súťaží a iných predpisov a noriem nevyhnutných na riadenie súťaží vo futsale.

c) Kontinuálne a systematicky spracováva a predkladá VV SF na schválenie návrhy činností súvisiacich s riadením súťaží futsalu na Slovensku.

d) Navrhuje zriadenie subkomisií pre futsal v rámci odborných komisií SFZ, ako aj členov týchto subkomisií.

e) Spracováva analytické evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie a zvýšenie kvality a objektívnosti rozhodovania rozhodcami.

f) Zabezpečuje kontrolu infraštruktúry a vybavenosti domovských hál klubov

g) Iniciuje zmeny a doplnky noriem SF, a to aj v nadväznosti na zmeny noriem SFZ.

h) Pozitívne propaguje a prezentuje v spoločnosti futsal a stará sa o zvyšovanie jeho popularity medzi širokou verejnosťou.

i) Prehlbuje súčasné a nadväzuje nové športové kontakty v medziklubových vzťahoch.

j) Zabezpečuje prenos informácií medzi klubmi a VV SF.

k) Zabezpečuje prenos informácií z medzinárodnej úrovne ku klubom.

l) Spracováva a predkladá VV SF návrh štruktúry vybraných súťaží futsalu v rámci SR.

m) Spracováva a predkladá VV SF termínovú listinu vybraných súťaží futsalu na Slovensku.

n) Predkladá VV SF návrh nominácií rozhodcov pre stretnutia medzinárodných súťaží.

o) Zodpovedá za výklad pravidiel futsalu FIFA v podmienkach SF.

p) Organizuje stretnutia zástupcov klubov a žrebovanie súťaží.

q) Zodpovedá za rozvoj rozhodcovského hnutia v SF a v spolupráci s VV SF organizuje odborno-metodické semináre rozhodcov.

r) Spracováva a predkladá VV SF návrh na zmenu tohto Štatútu.

s) Efektívne hospodári so zverenými prostriedkami (štartovné, kaucie, pokuty, poplatky, iné príspevky).

t) Predkladá VV SF správu o hospodárení so zverenými prostriedkami ako súčasť správy podľa článku 2 ods.

4 tohto Štatútu a podklady k návrhu rozpočtu za vybrané súťaže futsalu.

2. Výstupom z činnosti Exekutívy sú najmä:

a) Spracovanie priebežných výsledkov, tabuliek a štatistík súťaží,

b) Návrh obsahu a formy "Záväznej prihlášky do súťaží",

c) Návrh "Rozpisu súťaží" a zásad ich riadenia,

d) Návrh finančných podmienok účasti klubov v súťažiach,

e) Návrh termínovej listiny a vyžrebovanie súťaží,

f) Schvaľovanie výsledkov odohratých častí súťaží, kontrola a odsúhlasenie záverečných tabuliek a štatistík súťaží v ISSF systéme,

g) Návrh úprav predpisov, smerníc a noriem SF,

h) Návrh výšky odmien rozhodcov a delegátov,

i) Hodnotenie rozhodcov a delegátov a návrh nominačnej listiny rozhodcov a delegátov pre súťaže spadajúce do jej kompetencie a návrh na zaradenie rozhodcov a delegátov na medzinárodnú listinu UEFA a FIFA.

Článok 4

Zloženie Exekutívy

1. Exekutíva je zložená z predsedu Exekutívy a ďalších členov Exekutívy, pričom nie je stanovený celkový počet jej členov.

2. Členmi Exekutívy sa môžu stať aj zástupcovia klubov zúčastňujúcich sa súťaží futsalu na Slovensku, pričom každý klub 1.SLF má právo nominovať jedného vlastného člena. Viacero klubov sa môže dohodnúť aj na spoločnom zástupcovi.

3. Zástupcovia regionálnych združení SF majú právo návrhu svojho člena na základe splnenia všeobecných a odborných predpokladov pre prácu v Exekutíve na základe bodu 8 a 9 tohto článku Štatútu.  

4. Predseda Exekutívy zabezpečí zloženie pracovných skupín Exekutívy tak, aby boli odborne pokryté všetky činnosti zabezpečujúce riadny a plynulý chod vybraných súťaží futsalu na Slovensku (najmä športovo-technické konania, disciplinárne konania, matričné konania, riadenie rozhodcov a delegátov), ak tieto neboli zahrnuté do pôsobnosti odborných komisií SFZ.

5. Predsedu Exekutívy v súlade s článkom 12 ods. 5 Stanov SF volí a odvoláva konferencia SF.

6. Členov Exekutívy, ustanovuje a odvoláva VV SF, ktorý prihliada k návrhom predsedu Exekutívy.

7. Kluby 1.SLF a regionálne združenia SF ustanovujú svojich zástupcov písomným oznámením predsedovi Exekutívy, ktorý následne dáva návrh na schválenie VV. Predseda Exekutívy nemôže odmietnuť takéto ustanovenie, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v bode 9. a 10. tohto článku.

8. Všetci členovia Exekutívy, vrátane jej predsedu, musia spĺňať všeobecné a odborné predpoklady pre prácu v Exekutíve a podmienku bezúhonnosti.

9. Všeobecné a odborné predpoklady pre prácu v Exekutíve sú ustanovené nasledovne:

• individuálne členstvo v SF,
• vek minimálne 21 rokov,
• spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
• pôsobenie vo futsale minimálne dva roky,
• znalosť predpisov a noriem platných v SF,
• súhlas s kandidatúrou,
• súhlas s predpismi a normami platnými v SF.

10. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol v posledných piatich rokoch odsúdený za úmyselný trestný čin. Ak dôjde k strate bezúhonnosti počas funkčného obdobia členstva v Exekutíve, dotknutý člen je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predsedovi Exekutívy a VV SF.

11. Členstvo v Exekutíve nie je zastupiteľné.

Článok 5

Práva a povinnosti Predsedu a členov Exekutívy

1. Predseda Exekutívy najmä:

a) zodpovedá za činnosť Exekutívy,

b) zodpovedá za bezodkladné operatívne spracovávanie výsledkov a udalostí zo súťaží futsalu v ISSF systéme,

c) v stanovených lehotách predkladá tajomníkovi Komisie futsalu SFZ podklady pre ich zverejnenie v úradnej správe,

d) zodpovedá za organizačnú a obsahovú prípravu zasadnutia Exekutívy,

e) riadi zasadnutie Exekutívy; v jeho neprítomnosti riadi zasadnutie iný ním poverený člen Exekutívy,

f) zodpovedá za vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia Exekutívy,

g) zabezpečuje zverejnenie informácie o zasadnutiach Exekutívy a jej rozhodnutiach v médiách a na oficiálnych webstránkach SF,

h) predkladá VV SF a klubom písomnú správu o činnosti Exekutívy,

i) má právo zúčastňovať sa na rokovaní VV SF, a to najmä v tej časti programu rokovania, v ktorej sú prerokovávané otázky súvisiace riadením súťaží na Slovensku a s odbornou činnosťou Exekutívy; v tejto súvislosti má právo vyjadrovať sa a predkladať návrhy a požiadavky Exekutívy,

j) pripravuje podklady pre odvolaciu komisiu

k) zodpovedá za riadne odovzdanie súvisiacej dokumentácie po zániku jeho funkcie.

2. Členovia Exekutívy najmä:

a) majú povinnosť bezodkladne zabezpečovať spracovávanie výsledkov súťaží futsalu na základe poverenia predsedu Exekutívy,

b) majú povinnosť pri spracovávaní výsledkov súťaží futsalu operatívne vzájomne komunikovať zvolenými technickými prostriedkami,

c) majú povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí Exekutívy, pokiaľ o tom rozhodne predseda Exekutívy,

d) majú povinnosť oboznámiť sa s obsahom materiálov predkladaných na prerokovávanie a zasadnutia,

e) majú právo ku všetkým Veciam prerokovávaným v Exekutíve predkladať svoje návrhy a pripomienky,

f) sú povinní dodržiavať Stanovy SF, organizačné a športové normy SF, rešpektovať zásady čestnosti, športového správania a princípy športovej etiky,

g) sú povinní dodržiavať zásadu odbornosti, objektívnosti a nezávislosti,

h) zachovávajú nestrannosť v záležitostiach týkajúcich sa klubu, ktorého sú členmi,

i) dbajú na záujmy futsalu na Slovensku, jeho rozvoj a posilňovanie jeho dobrého mena,

j) majú právo ku ktorejkoľvek otázke, ktorá je predmetom zasadnutia Exekutívy, ako aj voči prijatým rozhodnutiam a záverom vyjadriť odlišný názor s uvedením dôvodov (odlišný názor člena Exekutívy sa zaznamená v zápisnici zo zasadnutia Exekutívy a ak je vyhotovený písomne, pripája sa ako príloha k tejto zápisnici).

3. Každý člen Exekutívy oznámi Predsedovi Exekutívy emailovú adresu, ktorú bude využívať pre účely činnosti Exekutívy. Všetky písomnosti a ich prílohy odoslané na túto emailovú adresu sa považujú za riadne doručené. Pri e-mailovej komunikácii sa príslušné dokumenty zasielajú všetkým členom Exekutívy. Ak pre to neexistuje osobitný dôvod, dokumenty v písomnej podobe sa nedoručujú.

4. Členovia Exekutívy vykonávajú svoju funkciu v Exekutíve bez nároku na odmenu.

5. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže VV SF na návrh Predsedu Exekutívy rozhodnúť o poskytnutí odmeny členovi Exekutívy, ktorý sa podieľal na plnení osobitne náročnej alebo dôležitej úlohy. 

Článok 6

Funkčné obdobie Exekutívy

1. Funkčné obdobie Predsedu Exekutívy a členov Exekutívy, začína plynúť odo dňa ich riadneho zvolenia a končí uplynutím funkčného obdobia VV SF, pri uplatnení ustanovenia ods. 2 tohto článku. Funkčné obdobie členov Exekutívy ustanovených klubmi 1.SLF je totožné s dobou pôsobenia klubu v 1.SLF, ak počas tohto obdobia sa klub nerozhodne svojho zástupcu odvolať.

2. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov Predseda Exekutívy a ostatní členovia Exekutívy sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v Exekutíve, a to až do zvolenia nového Predsedu Exekutívy a nových členov Exekutívy.

3. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu Predsedu Exekutívy alebo člena Exekutívy aj opakovane, bez obmedzenia počtu funkčných období.

4. Funkcia Predsedu Exekutívy alebo členstvo iného člena Exekutívy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie,

c) odvolaním z funkcie zo strany VV SF

d) odvolaním z funkcie zo strany klubu alebo regionálneho združenia SF, ktoré ho za člena nominovalo (platí iba pre členov ustanovených klubmi 1.SLF a regionálnymi združeniami SF),

e) ukončením pôsobenia klubu v 1.SLF (platí iba pre členov ustanovených klubmi),

f) právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,

g) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v SFZ a SF,

h) právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v SFZ a SF,

i) smrťou.

5. Člen Exekutívy, sa môže vzdať svojho členstva v Exekutíve pred skončením funkčného obdobia písomným oznámením doručeným Predsedovi Exekutívy. Člen Exekutívy ustanovený za kluby 1.SLF a regionálne združenia SF sa môže vzdať svojho členstva v Exekutíve písomným oznámením štatutárnemu zástupcovi klubu 1.SLF alebo predsedovi regionálneho združenia SF, ktoré ho za člena nominovalo. Toto oznámenie následne doručí štatutárny zástupca klubu 1.SLF alebo predseda regionálneho združenia SF, ktoré ho za člena nominovalo, Predsedovi Exekutívy.

6. V prípade uvoľnenia funkcie Predsedu Exekutívy pred skončením funkčného obdobia, vykonáva úlohy Predsedu Exekutívy iný člen Exekutívy poverený VV SF. Do doby takéhoto poverenia vykonáva úlohy Predsedu Exekutívy poverený člen VV SF.

7. V prípade uvoľnenia miesta člena Exekutívy môže nového člena Exekutívy doplniť VV SF na návrh Predsedu Exekutívy. Funkčné obdobie takto doplneného člena Exekutívy končí s uplynutím funkčného obdobia Predsedu Exekutívy podľa bodu 1 tohto článku Štatútu.

Článok 7

Odvolanie člena Exekutívy

1. Ak sa člen Exekutívy bez odôvodneného ospravedlnenia opakovane alebo počas trojmesačného obdobia nezúčastňuje na činnosti Exekutívy, Predseda Exekutívy podá návrh na jeho odvolanie;

2. V prípade, ak voči členovi Exekutívy bolo vznesené obvinenie zo zločinu alebo z úmyselného trestného činu, VV SF bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do konečného rozhodnutia v trestnej veci vo vzťahu k tejto osobe.

3. Návrh na odvolanie člena Exekutívy musí byť odôvodnený a musí byť zaslaný písomne členom VV SF po splnení povinnosti podľa bodu 4 tohto článku Štatútu. Odvolávaná alebo dočasne odvolaná osoba je zbavená svojej funkcie s okamžitou platnosťou rozhodnutím VV SF.

4. Osoba, ktorá navrhuje odvolanie člena Exekutívy z funkcie, pred podaním návrhu písomne upovedomí dotknutú osobu o návrhu a jeho dôvodoch. Člen Exekutívy, u ktorého sa navrhuje odvolanie, má právo sa k návrhu na odvolanie písomne vyjadriť v lehote 7 dní. Po uplynutí tejto lehoty navrhovateľ predloží VV SF všetky podklady relevantné pre rozhodnutie VV SF (upovedomenie o návrhu, návrh na odvolanie, písomné vyjadrenie).

5. Odvolávaná osoba si môže uplatniť právo na verejnú obhajobu. Verejná obhajoba odvolávanej osoby sa uskutočňuje osobne (ak o to odvolávaná osoba požiada) alebo prečítaním písomného vyjadrenia, a to na zasadnutí VV SF v bode programu, v ktorom sa prerokováva návrh na odvolanie, zásadne však pred hlasovaním o odvolaní.

6. VV SF môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení členstva v Exekutíve na základe začatého disciplinárneho konania pre závažné disciplinárne previnenie. Pri dočasnom pozastavení členstva sa primerane použijú body tohto článku upravujúce odvolanie. Oznámenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie dotknutej osobe má okamžité účinky.

7. Návrh na odvolanie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať člen VV SF, kontrolór SF, štatutárny zástupca klubu 1.SLF, predseda regionálneho združenia SF alebo Predseda Exekutívy.

Článok 8

Konflikt záujmov

1. Predsedom Exekutívy nesmie byť člen VV SF s výnimkou prípadu podľa článku 6 ods. 6 tohto Štatútu. Funkcia Predsedu Exekutívy nie je zlučiteľná s funkciou štatutárneho zástupcu klubu.

2. Výkon funkcie v Exekutíve je nezlučiteľný s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futsalu. Rozhodca môže byť členom Exekutívy, nesmie však disponovať rozhodovacími právomocami súvisiacimi s riadením súťaže, v ktorej vykonáva funkciu rozhodcu.

3. Pokiaľ to okolnosti jednotlivej Veci vyžadujú, sú členovia Exekutívy, ktorí sa môžu dostať do konfliktu záujmov, povinní nezúčastňovať sa rokovania a rozhodovania o otázke, v ktorej konflikt záujmu hrozí, a prenechať v takomto prípade rozhodovanie na osoby osobne nezainteresované na rozhodnutí. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmu rozhodne Predseda Exekutívy. Pri pochybnosti o existencii konfliktu záujmu osoby Predsedu Exekutívy, rozhodujú ostatní členovia dotknutého orgánu tajným hlasovaním.

4. Nie je vylúčené súčasné členstvo jednej osoby v dvoch odborných a pracovných komisiách zriadených v súlade s článkom 12 Stanov SF. Predpokladom členstva v dvoch komisiách však je skutočnosť, či je možné zvládnuť v požadovanej kvalite riadne plnenie úloh v oboch odborných komisiách.

Článok 9

Zasadnutia Exekutívy

1. V záujme operatívnosti a efektivity činnosti Exekutívy zabezpečuje Predseda Exekutívy prerokovávanie Veci po každom odohranom kole bez zvolania osobného zasadnutia Exekutívy iba na základe e-mailového vyjadrenia členov Exekutívy príslušnej subkomisie. Ak to povaha Veci pripúšťa, prerokovanie Veci sa môže uskutočniť aj virtuálne s využitím informačno-technických prostriedkov (telefonická konferencia, videokonferencia).

2. V prípade, ak nie sú medzi členmi Exekutívy žiadne odôvodnené námietky k tomuto Záveru, predseda Exekutívy zabezpečí jeho odoslanie zainteresovaným osobám, VV SF, kontrolórovi SF a sekretariátu SF. V prípade, ak sú medzi členmi Exekutívy odôvodnené námietky k vyslovenému Záveru, predseda Exekutívy bezodkladne zabezpečí opätovné prerokovanie Veci alebo vysvetľujúce stanovisko k Záveru a následným hlasovaním všetkých členov Exekutívy sa prijme konečné rozhodnutie, ktoré bude odoslané rovnako ako je uvedené v predchádzajúcej vete.

3. Osobné zasadnutia Exekutívy sa uskutočňujú iba vo výnimočných prípadoch podľa potreby, na základe rozhodnutia predsedu Exekutívy.

4. Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia Exekutívy sa musí doručiť príslušným členom, ktorí sa majú na základe rozhodnutia predsedu Exekutívy zasadnutia zúčastniť, spravidla najneskôr päť dní pred dňom zasadnutia, a to prostredníctvom pozvánky zaslanej na emailovú adresu určenú členom Exekutívy na účely komunikácie v rámci činnosti Exekutívy. V odôvodnených prípadoch možno zvolanie Exekutívy uskutočniť aj telefonicky.

5. Agenda a iné pracovné materiály musia byť členom Exekutívy odoslané na určenú emailovú adresu v predstihu zodpovedajúcom rozsahu a závažnosti agendy, najneskôr však spolu s pozvánkou. Výnimkou sú prípady, keď to povaha Veci alebo iné okolnosti neumožňujú, alebo sú v príslušných štatútoch, poriadkoch alebo iných normách SFZ a SF stanovené iné lehoty; v takomto prípade však musí byť v pozvánke uvedené, že budú ešte doručené ďalšie materiály.

6. Zaslanie oznámenia o termíne a mieste zasadnutia Exekutívy, ako aj zaslanie agendy na zasadnutie, zabezpečuje Predseda Exekutívy.

7. Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia Exekutívy sa doručuje aj VV SF.

8. Zasadnutia Exekutívy vedie Predseda Exekutívy a v jeho neprítomnosti iná osoba poverená Predsedom Exekutívy.

9. Zasadnutie Exekutívy je neverejné; výnimkou sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli Exekutívou na zasadnutie podľa povahy Veci prizvané a ktorých účasť je na splnenie účelu zasadnutia potrebná. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

10. Účasť na zasadnutí Exekutívy nie je zastupiteľná.

11. Neúčasť na zasadnutí Exekutívy je príslušný člen Exekutívy povinný oznámiť Predsedovi Exekutívy hneď ako zistí dôvody, pre ktoré sa zasadnutia Exekutívy nebude môcť zúčastniť.

12. VV SF poskytuje Exekutíve bezplatnú organizačno-technickú podporu najmä poskytnutím zasadacej miestnosti v priestoroch SFZ, v prípade potreby aj počítačového vybavenia (počítač, projektor, tlačiareň) s umožnením prístupu na internet.

13. Pri rozhodovaní Exekutívy o záležitostiach, ktoré sa dotýkajú klubových záujmov niektorého člena Exekutívy, dotknutý člen Exekutívy nehlasuje; právo vyjadriť svoj názor však zostáva nedotknuté. V sporných prípadoch, ak to namietajú aspoň traja členovia Exekutívy, rozhodne Predseda Exekutívy o tom, či je dotknutý člen Exekutívy vylúčený z hlasovania.

14. Rozhodnutia a iné závery zo zasadnutia Exekutívy sa vydávajú formou uznesenia a dotknutým účastníkom sa oznamujú spôsobom primeraným druhu a závažnosti prijatého rozhodnutia. Rozhodnutie je možné oznámiť ústne, písomne, uverejnením v úradnej správe SF alebo na internetovej stránke SF, ak iný predpis SF nestanovuje záväznú formu oznámenia. Ústne oznámenie rozhodnutia musí byť zaznamenané do zápisnice zo zasadnutia. Závery prijaté z operatívneho prerokovávania Veci podľa bodu 1 a 2 tohto článku Štatútu, ktoré majú byť súčasťou úradnej správy SF, musia byť zaslané tajomníkovi KF SFZ najneskôr do piatku 9,00 hod..

15. Právoplatné rozhodnutia Exekutívy vydané v rámci jej právomoci a kompetencií sú pre všetkých členov Exekutívy, ako aj pre všetkých členov SF záväzné.

Článok 10

Kontrolór poverený klubmi 1.SLF

1. Kluby 1.SLF majú právo poveriť svojho spoločného zástupcu výkonom funkcie kontrolóra činnosti Exekutívy.

2. Do pôsobnosti kontrolóra patrí najmä:

a) kontrolovať činnosť riadenia súťaží Exekutívou,

b) kontrolovať dodržiavanie predpisov SF, SFZ, UEFA, FIFA súvisiacich s riadením súťaží a upozorňovať na zistené nedostatky, navrhovať opatrenia na ich odstránenie,

c) kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami Exekutívy SF, dbať o ich účelové využívanie v súlade s predpismi SF,

d) dať podnet VV SF na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia Exekutívy,

e) predkladať návrhy na disciplinárne konanie, pozastavenie výkonu funkcie alebo na vylúčenie člena Exekutívy,

f) predkladať správy o svojej činnosti klubom 1.SLF.

3. Predseda Exekutívy na požiadanie umožní kontrolórovi nazrieť do všetkých dokumentov, ktoré súvisia s riadením súťaže. Kontrolór má tiež právo byť zúčastnený na všetkých zasadnutiach Exekutívy.

Článok 11

Dokumentácia Exekutívy

1. Za riadne vyhotovenie a predkladanie dokumentácie Exekutívy určeným subjektom, ako aj za prehľadnú evidenciu a archiváciu dokumentov Exekutívy, je zodpovedný Predseda Exekutívy.

2. Exekutíva pri svojej činnosti využíva najmä nasledovné typy dokumentov:

   2.1. E-mailové oznámenie, ktorým sa rozosielajú príslušné materiály na prerokovanie Veci

   2.2. E-mailová odpoveď, ktorou sa zabezpečuje komunikácia medzi jednotlivými členmi                   Exekutívy pri prerokovávaní Veci,

   2.3. Pozvánka na zasadnutie, súčasťou ktorej je aj program zasadnutia.

   2.4. Zápisnica zo zasadnutia, v ktorej sa zaznamenávajú podstatné informácie o spôsobe,               mieste, čase, účastníkoch, predmete, priebehu a výsledku rokovania Exekutívy.

   2.5. Správa o činnosti Exekutívy

    2.6. Prílohy - akékoľvek dokumenty pripojené k dokumentu uvedenom v bode 2.1. až 2.5

3. Z každého zasadnutia Exekutívy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä.

   3.1. údaje o mieste, čase a forme konania zasadnutia,

   3.2. program zasadnutia a prezenčná listina,

   3.3. meno, priezvisko a podpis Predsedu Exekutívy,

   3.4. stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu zasadnutia,

   3.5. závery vo forme uznesení, ktoré boli prijaté k jednotlivým bodom programu zasadnutia            s uvedením výsledkov hlasovania.

4. Zápisnica zo zasadnutia Exekutívy sa bezodkladne doručuje na určenú emailovú adresu všetkým členom Exekutívy, členom VV SF, kontrolórovi SF, ako aj všetkým dotknutým osobám, a do 5 dní od konania zasadnutia sa zverejňuje na internetovej stránke SF.

Článok 12

Prechodné ustanovenie

1. Počnúc Konferenciou SF konanou v roku 2017, ktorou sa končí funkčné obdobie súčasných členov Exekutívy, s výnimkou členov ustanovených klubmi 1.SLF, Predsedu Exekutívy volí a odvoláva Konferencia SF. VV SF v súčinnosti s Volebnou komisiou SF zabezpečí všetky úkony potrebné na túto zmenu.

Článok 13

Záverečné a spoločné ustanovenia

1. Štatút je platný a účinný odo dňa jeho schválenia VV SF. VV SF schválil tento Štatút v súlade s čl. 9 Stanov SF dňa 15.8.2013. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu sa zrušujú všetky Štatúty odborných komisií SF, ktoré boli platné pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu.

2. Ustanovenia tohto Štatútu alebo jeho časti, ktoré sa dostanú do zásadného rozporu so Stanovami SF sú neplatné.

3. Štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu VV SF.

4. Návrh na zmenu Štatútu predkladá na VV SF Predseda Exekutívy alebo člen VV SF na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu člena Exekutívy a kontrolóra SF.

5. Pri každej zmene Štatútu sa spracuje aj nové úplné znenie Štatútu, ktoré bude schválené spolu so zmenou Štatútu a následne bude úplné znenie Štatútu zverejnené na internetovej stránke SF.

6. Schválené úplné znenie Štatútu musí byť pred zverejnením podpísané Predsedom SF.

7. Tlačové a gramatické chyby sa v Štatúte odstraňujú bezodkladne uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave na internetovej stránke SF a opravou úplného znenia Štatútu.

8. VV SF schválil zmeny v tomto štatúte a nové úplné znenie Štatútu v dňoch 12.8.2014, 23.8.2016, 14.10.2017