Rok 2019/2020 - videá konzultované s UEFA lektorom sú označené *

* Ruka

Správne vyhodnotená herná situácia keď hráč domácich tesne pred bránkovou čiarou úmyselne zahral loptu rukou s úmyslom zabrániť gólu. Jednalo sa o úmyselné hranie lopty rukou kedy hráč evidentne urobil pohyb tela a ruky k lopte.

* Neúmyslná ruka

Správne posúdená herná situácia, nejednalo sa o úmyselné hranie lopty rukou keď brániaci hráč najskôr zasiahol loptu nohou od ktorej sa mu odrazila lopta do ruky. V prípade ak by lopta smerovala priamo do ruky hráča jednalo by sa o úmyselné hranie lopty rukou, v tomto prípade neboli porušené pravidlá futsalu.

* Ruka

Rozhodca mal nariadiť PK a udeliť ŽK za úmyselné hranie lopty rukou v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. Jednalo sa o neprirodzený pohyb ruky hráča (rozšírenie tela) pri obrannom zákroku.

Simulovanie

Rozhodca správne vyhodnotil hernú situáciu ako simulovanie hráča hostí v PU s jasným úmyslom oklamať rozhodcu s následnou ŽK pre simulujúceho hráča.

Dovolená hra (po 5 AF)

Rozhodca nesprávne nariadil 10 m PK v prospech H za držanie hráča D, hráč D9 sa dostával pred brániaceho hráča, ktorý zovrel ruku útočiacemu hráčovi a v domnení že nestíha zastaviť útočiaceho hráča odtláčal ho telom s následným pádom.

* Priestupok brankára vo VGS

Rozhodca správne posúdil hernú situáciu ako nedovolenú ale v tomto prípade mal udeliť brankárovi hostí priamo ČK za priestupok vo vyloženej gólovej situácii kedy brankár s jasným úmyslom zabrániť gólu podrazil domáceho hráča, ktorý by postupoval na prázdnu bránku mužstva hostí v prečíslení dvaja na jedného.

Pokutový kop

Rozhodca nesprávne nariadil PK v prospech hostí, lopta zasiahla brániaceho hráča do hrude v tomto prípade sa nejednalo o úmyselné hranie lopty rukou.

Riskantné podrazenie v SA (priestupok po 5 AF)

Rozhodca mal nariadiť 10 m PK v prospech hostí za riskantné podrazenie hráča hostí v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, zároveň mal udeliť ŽK brániacemu hráčovi.

Riskantné podrazenie

Rozhodca správne nariadil PVK za podrazenie hráča domácich hráčom (brankárom) hostí ale jednalo sa o riskantné podrazenie (dohratie súboja) a mala byť udelená druhá ŽK brankárovi hostí.

Podrazenie v SA

Rozhodca správne posúdil hernú situáciu jednalo sa o nedbanlivé podrazenie hráča v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. Správne udelil druhú ŽK hráčovi hostí za priestupok vykonaný v SA.

Vrazenie (priestupok po 5 AF)

Rozhodca správne nariadil 10 m PK za vrazenie hráča hostí do hráča domácich tesne pred PU.

* Sľubne sa rozvíjajúca akcia (priestupok po 5 AF)

Rozhodca mal nariadiť 10 m PK za sotenie hráča domácich hráčom hostí v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. 

* Ruka

Rozhodca správne nariadil PVK za úmyselné hranie lopty rukou hráča hostí. Hráč hostí sa pri hernej situácii rozšíril mal ruku v neprirodzenom pohybe čím zabránil v hernej akcii domáceho mužstva.

* Vyložená gólová situácia

Rozhodca nesprávne posúdil hernú situáciu. Mal udeliť ČK hráčovi hostí za zmarenie vyloženej gólovej situácie.

* Ruka

Rozhodca nesprávne vyhodnotil hernú situáciu. Mal nariadiť PK a udeliť ŽK za úmyselné hranie lopty rukou v sľubnej situácii. Hráč MŠK sa pri strele na bránku otáčal a rozšíril svoj objem rukou čím zabránil úmyselne v lete lopty na bránku.

Vyložená gólová situácia

Rozhodca správne udelil ČK hráčovi domácich za priestupok vo vyloženej gólovej situácii kedy hráč svojou nedovolenou hrou zabránil hráčovi hostí dať gól do prázdnej bránky.

* Neúmyselná ruka

Správne posúdenie hernej situácie nejednalo sa o úmyselnú hru rukou hráča hostí. Hráč neurobil rukou pohyb k lopte nebol to ani neprirodzený pohyb ruky (nerozširoval sa), zároveň hráč mal pri prudko nakopnutej lopte tendenciu vyhnúť sa jej.

Nebezpečná hra

Rozhodca správne posúdil hernú situáciu jednalo sa o nebezpečnú hru vysokou nohou vykonanú riskantným spôsobom s dotykom. Správne nariadený PK a udelená ŽK v tomto prípade druhá ŽK hráčovi Makroteamu.

* Ruka

Identická situácia ako predošlé video, R správne udelil ČK brankárovi domácich za zmarenie vyloženej gólovej situácie úmyselnou hrou rukou. Brankár zahral rukou pred PU s jasným úmyslom zabrániť gólu.

Ruka

R správne udelil ČK brankárovi domácich za zmarenie vyloženej gólovej situácie úmyselnou hrou rukou. Brankár zahral rukou pred PU s jasným úmyslom zabrániť gólu.

Sľubná akcia

R správne nariadil ŽK za priestupok v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. Nejednalo sa o vyloženú gólovú situáciu nakoľko vzdialenosť útočiaceho hráča od bránky bola značná a v blízkosti bol ešte jeden brániaci hráč.

Surová hra a HNS

R mal v uvedenej hernej situácii postupovať nasledovne: udeliť ČK hráčovi hostí za surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou a následne po prerušení hry uvedený hráč sa správal hrubo nešportovo keď úmyselne udrel lakťom hráča do oblasti tváre. Delegované osoby druhý zákrok po stretnutí mali zaevidovať do Oznámenia o nedostatkoch a prvý zákrok do Zápisu o stretnutí. V tomto prípade R hráčovi udelili ČK ale opomenuli zaevidovať prvý priestupok (surovú hru).

* Vyložená gólová situácia

Rozhodca nesprávne udelil ŽK hráčovi hostí, R mal udeliť priamo ČK za zmarenie vyloženej gólovej situácie nakoľko brankár hostí sa nenachádzal v bránke a domáci hráč by postupoval sám na prázdnu bránku hostí.

* Ruka v PU

R nesprávne nariadil PK za úmyselné hranie lopty rukou v pokutovom území. Jednalo sa o neúmyselné hranie lopty rukou kde brániaci hráč sa otáčal (uhýbal) prudko zahratej lopte z autu, ktorá ho následne trafila do ruky.

Kopnutie

Správne udelená ŽK hráčovi hostí za kopnutie súpera riskantným spôsobom.

* Vyložená gólová situácia

Vyložená gólová situácia, R správne udelil ČK za držanie a zároveň podrazenie hráča vo vyloženej gólovej situácii.

* Úmyselná hra rukou

Správne udelená ČK brankárovi hostí, rozhodca postupoval správne keď udelil ČK brankárovi za zmarenie vyloženej góplovej situácie úmyselnou hrou rukou mimo PU.


Rok 2018/2019

Zakázaná hra brankára

Nesprávne udelená ČK, jednalo sa o riskantné podrazenie protihráča v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, nejednalo sa o vyloženú gólovú situáciu nakoľko neboli naplnené všetky štyri atribúty a to vzdialenosť, kontrola, smer a obrancovia.  


Sľubne sa rozvíjajúca akcia

Správne nariadený PK v tomto prípade mala byť udelená ŽK hráčovi za sotenie v sľubnej akcii (nejednalo sa o vyloženú gólovú situáciu nakoľko nebol splnený jeden zo 4 atribútov, hráč nemal loptu pod kontrolou keď prihrávka smerovala mimo útočiaceho hráča) 


Surová hra brankára

Správne udelená ČK za surovú hra, kopnutie súpera neprimeranou silou (hráč išiel obidvoma nohami proti hráčovi súpera a lopte s následným kopnutím protihráča neprimeranou silou) 


Podrazenie

Správne nariadený PVK za podrazenie. Výhoda v hre nie je nutná, kedže útočiace družstvo bolo počas akcie v podčíslení. OT nie je nutné udeliť. 


Podrazenie

Zákrok bieleho hráča bol správne posúdený ako nedovolený (podrazenie). Nesprávne poskytnutá výhoda v hre, kedže z postavenie hráčov nie je zrejmá jej plnohodnotná účinnosť. OT nebolo potrebné udeliť.


Sotenie

Hra mala byť prerušená a nariadený PVK za sotenie bez nutnosti udeliť OT.


Striedanie

Dôvod napomenutia hráča č. 69 (s následným vylúčením za 2. ŽK) bol jeho neoprávnený vstup na HP. Hráč č. 69, po odovzdaní rozlišovačky spoluhráčovi č. 11 (striedaný hráč, ktorého však už predtým vystriedal hráč s č. 30), následne rozohráva kop z autu. Po rozohratí kopu z autu sú teda na HP 6 hráči mužstva hostí, pričom ako previnilý bol správne určený hráč č. 69, ktorý po uvedomení si svojho previnenia opustil HP a pokúsil sa vrátiť na lavičku svojho mužstva (ako to vyplýva z dostupného videa).


Podrazenie

  • Hra mala byť prerušená a nariadený PVK pre družstvo "červených" bez nutnosti udelenia OT bielemu hráčovi. 
  • V zmysle Pravidiel futsalu (Pravidlo 12- fauly a nešportové správanie) sa napomenie hráč (okrem iného) aj za slovné alebo iné prejavy nesúhlasu s rozhodnutím R (červený hráč dostal ŽK za prejavy nesúhlasu s rozhodnutím R)

Dovolená hra

Jedná sa o dovolenú hru, kedže podľa názoru komisie nedošlo ku kontaktu hráčov


Hra brankára nešportové správanie

Zo strany brankára domácich sa nejednalo o násilné správanie. V zmysle Pravidiel futsalu sa za násilné správanie považuje použitie neprimeranej sily alebo brutality voči súperovi bez súboja o loptu. V tomto prípade sa nejednalo o použitie neprimeranej sily ani brutality, preto správanie brankára možno považovať za nešportové, avšak nie násilné, za ktoré by mal byť tento hráč vylúčený. V tomto prípade mala byť udelená ŽK brankárovi za NS. 


Námietka na udelenie ŽK

Z videa nie je možné posúdiť, aký priestupok (napríklad slovný nesúhlas s rozhodnutím R, urážka súpera a pod.) spáchali potrestaní hráči. 


Držanie

Hra mala byť prerušená. Modrý hráč č. 8 sa dopustil zakázanej hry "držanie" súpera, bez nutnosti udelenia osobného trestu. 


Hra rukou

Gól bol dosiahnutý úmyselnou hrou rukou s cieľom získať nešportovú výhodu. - Gól bol správne neuznaný. Za takýto spôsob hry musí rozhodca udeliť osobný trest ŽK. 
Pravidla futsalu: "Hra rukou. Hra rukou zahŕňa úmyselné konanie hráča s tým, že rukou alebo ramenom dosiahne kontakt s loptou."


Filmovanie

Nesprávne identifikovanie predstierania pádu na hracej ploche. V tejto situácii došlo k podrazeniu modrého hráča č. 10 bielym hráčom č. 17.  Mal nasledovať PVK z miesta priestupku. Biely hráč č. 17 mal byť potrestaný ŽK za zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie.